Meer
Publicatiedatum: 17-05-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Doelstellingen

D.10.01 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van PZEM N.V.

We hebben inbreng in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het aandelenkapitaal van PZEM N.V. (2,79%).

G

In navolging van uw goedkeuring in de raad van 2 februari jl. hebben de overige aandeelhouders in de AvA van 23 februari jl. goedkeuring gegeven aan de verkoop van het onderdeel Retail. Inmiddels is ook voor het onderdeel DNWG een koper gevonden, het betreft STEDIN holding N.V. In de commissie RO van 22 mei a.s. leggen we u een voorstel voor.

Bij de verkoop van de het onderdeel Retail hebben de aandeelhouders collectief aangegeven meer controle te willen hebben op de aandeelhoudersbelangen. Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke veranderingen/aanpassingen van de statuten. Ook hiervoor leggen we u een voorstel voor in de commissie RO van 22 mei a.s.

D.10.02 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

Het volgens de belastingverordeningen heffen en innen van de gemeentelijke belastingen.

G

De realisatie van de gemeentelijke belastingen verloopt geheel zoals begroot.

Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 1e burap 2017 Begrotingswijzigingen 1e burap 2017 Begroting na wijziging 1e burap 2017
Lasten 1.631 1.639 -67 1.572
Baten 30.411 30.411 388 30.799