Uitgaven

0,74%

€ -46

x € 1.000
0,74% Complete

Inkomsten

0,44%

€ 28

x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

2,64559104849784E+15%

€ -18

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

0,74%

€ -46

x € 1.000
0,74% Complete

Inkomsten

0,44%

€ 28

x € 1.000
0,44% Complete

Saldo

2,64559104849784E+15%

€ -18

x € 1.000
Inhoud

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

We hebben alle mogelijke locaties in beeld gebracht. Het concept ligt nu bij de stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen voor feedback. Daarna volgt er een advies wat we gaan aanpakken.

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

G

We zijn bezig de wijze van evaluatie te bepalen. Gesprekken met de stakeholders moeten nog gestart worden.

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

G

We richten diverse straten/wegen volgens het GVVP opnieuw in. 

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en toeristen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

We werken mee aan het onderzoek naar integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. De aanpassingen aan de bushaltes in Oostkapelle, Westkapelle, Grijpskerke en Domburg zijn gereed. We starten een promotie van de buurtbus Walcheren.

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

Door het mooie weer in het voorjaar zijn het groeiseizoen en het toeristenseizoen vroeg begonnen. We zijn daarom al vroeg in het jaar begonnen met maaien van het gras, onkruidbestrijding en extra zwerfvuilrondes om het afgesproken niveau te halen. Omdat het ook droog is kunnen we de groei goed bijhouden. In juni houden we de eerste kwaliteitscontrole.

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

G

We zijn de onderzoeken voor leefbaarheid, parkeren en verkeerstromen aan het voorbereiden. Daarnaast voeren we gesprekken met belanghebbenden over de gewenste toekomstige situaties.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.509 71 4.580
2.2 Parkeren 1.274 -25 1.250
2.3 Recreatieve havens 205 0 205
Totaal Lasten 5.989 46 6.036
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 25 28 53
2.2 Parkeren 197 0 197
2.3 Recreatieve havens 157 0 157
Totaal Baten 380 28 408

Financiële analyse

Nr begrotings-wijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
1 We laten een bureau een mobiliteitsvisie en plan van aanpak schrijven en opstellen door een bureau. Dit in het kader van de gebiedsgerichte aanpak Walcheren. We werken hiervoor samen met de gemeente Middelburg en Vlissingen, de Provincie Zeeland, het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat. De bijdrage voor Veere dekken we uit het budget GVVP. 28 28
2 Personele mutaties 25  
  Overige mutaties -7  
    46 28
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud