Uitgaven

0,58%

€ -37

x € 1.000
0,58% Complete

Inkomsten

9,55%

€ 602

x € 1.000
9,55% Complete

Saldo

8,09077349285888E+16%

€ 565

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

0,58%

€ -37

x € 1.000
0,58% Complete

Inkomsten

9,55%

€ 602

x € 1.000
9,55% Complete

Saldo

8,09077349285888E+16%

€ 565

x € 1.000
Inhoud

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

  • Vitaliteit
  • innovatie
  • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
  • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

G

In het eerste kwartaal van 2019 hebben 5.200 inwoners uit de gemeente Veere de vragenlijst omtrent toerisme en leefbaarheid ontvangen. Op 18 maart 2019 was de sluitingsdatum. Het Kenniscentrum Kusttoerisme gaat de resultaten analyseren.

Tevens ontwikkelen we momenteel beleid voor recreatief kamerverhuur.

En op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd om te starten met de eerste stap in het proces om nieuw ERT beleid te ontwikkelen.

D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’.

G

Het feitenonderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en recreatie & toerisme is in volle gang. In mei krijgt de raad informatie over de stand van zaken van het onderzoek.

De samenwerking met de toeristische sector is goed.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
3.1 Economische ontwikkeling 347 -50 298
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 338 0 338
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 125 0 125
3.4 Economische promotie 1.136 86 1.222
Totaal Lasten 1.946 37 1.982
Baten
3.1 Economische ontwikkeling 26 -10 16
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 254 0 254
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 34 0 34
3.4 Economische promotie 7.930 611 8.542
Totaal Baten 8.244 602 8.846

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
2 We hebben minder deelnemers voor aansluitingen op het breedband internet dan verwacht. Hierdoor  zijn de lasten lager (€ 50.000)en ontvangen we minder subsidie (€ 10.000). We beschikken ook voor € 40.00 minder over de algemene reserve.  -50 -10
2 De gemeente Veere is trekker van het LEADER POP-3 project 'Gezonde voeding van dichtbij' in Veere en Noord-Beveland. Het project loopt tot en met 2021. ZLTO voert het project o.a. voor gemeente Veere uit. De totale begroting is uitgesmeerd over 3 jaar. De lasten dekken we door o.a. subsidie, bijdragen gemeenten en andere deelnemende partners. 81 81
3 We ramen de toeristenbelasting bij o.b.v. de meeropbrengsten in 2018 (€ 200.000) en de te verwachten autonome groei in overnachtingen in 2019 (€ 325.000).   525
  Overige mutaties 6 6
    37 602

 

Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud