Uitgaven

1,51%

€ 95

x € 1.000
1,51% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 47

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

2,0353691101954E+16%

€ 142

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

1,51%

€ 95

x € 1.000
1,51% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 47

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

2,0353691101954E+16%

€ 142

x € 1.000
Inhoud

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

G

We hebben het VVE plan vastgesteld. Hierin  borgde we de afspraken over de vloeiende overgang  tussen peutergroep en  basisschool.

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

G

We zijn gestart met de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De eventuele aanpassing van schoolgebouwen nemen we daarin mee. De planning is dat de raad in november 2019 dit geactualiseerde plan vaststelt.

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

G

We maakten afspraken met Kinderopvang Walcheren en de schoolbesturen. Ook doorliepen we de aan besteding  van het leerlingenvervoer. Deze procedure loopt nog. Binnenkort verwachten voor de komende vier jaar te kunnen gunnen.

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende taallessen in onze gemeente.

Ook in Veere wonen mensen die laaggeletterd zijn. Wanneer we uitgaan van het landelijk percentage, heeft ongeveer 20% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taalvaardigheid te vergroten.

G

Afspraken zijn gemaakt met Scalda en het taalhuis zodat mensen die hun taalvaardigheid willen vergroten hiervan gebruik kunnen maken.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 420 -5 415
4.2 Onderwijshuisvesting 869 -147 721
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.452 57 1.509
Totaal Lasten 2.741 -95 2.646
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 53 0 52
4.2 Onderwijshuisvesting 47 0 47
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 585 48 633
Totaal Baten 685 47 732

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
2 Op basis van bestaand beleid voegen we de vrijval van de stelposten voor onderwijshuisvesting toe aan de reserve lokaal onderwijsbeleid. -163  
2

We ontvangen een hogere rijksbijdrage voor het educatiebudget. Wij hebben hierdoor het budget aan de baten kant opgehoogd met € 36.000. Aangezien we dit budget ook ieder jaar uitgeven is de verwachting dat de lasten ook zullen stijgen. Hierdoor wordt het budget voor de lasten ook opgehoogd met € 36.000. Per saldo heeft dit dus geen gevolgen onder aan de streep.

36 36
  Overige mutaties 32 11
    -95 47
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud