Uitgaven

15,67%

€ -988

x € 1.000
15,67% Complete

Inkomsten

6,93%

€ 437

x € 1.000
6,93% Complete

Saldo

7,88383566925223E+16%

€ -551

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

15,67%

€ -988

x € 1.000
15,67% Complete

Inkomsten

6,93%

€ 437

x € 1.000
6,93% Complete

Saldo

7,88383566925223E+16%

€ -551

x € 1.000
Inhoud

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één hulpverlener” in te vullen.

Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat nodig is.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en minimaal 85% van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft. Wij hanteren hiervoor de indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan.

Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Het gaat om het behouden en bevorderen van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is.

De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben.

We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer taken in verband met inburgering.

G

Wij stimuleren de samenwerking tussen Welzijn Veere en Vluchtelingenwerk Zeeland in het belang van de inburgering van de nieuwkomers. Samen met Scalda, het Maatschappelijk Werk Walcheren en vluchtelingenwerk werken we aan vroegtijdige ondersteuning van jonge nieuwkomers om schulden en andere problemen te voorkomen.

Voor de uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg”  werken wij aan een uitvoeringsplan. Dit doen wij in overleg met maatschappelijke partners.  De planning is dit voor juli 2019 vast te stellen.

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is.
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één hulpverlener”.

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken.
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden.

G

Wij willen de kwaliteit van de uitvoering van de jeugdwet onderzoeken daarom voeren we in maart - april 2019 een cliënt-ervaringsonderzoek jeugd uit.

Wij zijn wettelijk verplicht dit onderzoek uit te voeren en hebben de ZB/Planbureau gevraagd dit te doen. De ZB voert dit onderzoek ook in andere gemeenten in Zeeland uit. Wij ontvangen een rapport met de resultaten van dit onderzoek.  

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Maatwerkvoorzieningen moeten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Wij meten daarvoor jaarlijks de cliëntervaring voor de Wmo-voorzieningen. Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat gemiddeld 80% van de respondenten tevreden is over de effectiviteit van de zorg. Daarbij gaat het om de onderdelen: aansluiten op behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met alle veranderingen in de organisatie van de toegang, is ons doel om dit niveau vast te houden.

G

Op dit moment valt nog niets te rapporteren. Rapportage volgt bij de 2e bestuursrapportage 2019.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.289 -38 3.250
6.2 Wijkteams 9.113 -2 9.111
6.3 Inkomensregelingen 4.222 435 4.657
6.4 Begeleide participatie 1.220 51 1.271
6.5 Arbeidsparticipatie 11 0 11
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 392 105 496
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 3.136 328 3.464
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.349 118 3.467
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 8 0 8
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 66 -9 57
Totaal Lasten 24.804 988 25.792
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 120 2 122
6.2 Wijkteams 8.178 0 8.178
6.3 Inkomensregelingen 2.563 435 2.998
6.4 Begeleide participatie 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 0 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 120 0 120
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
Totaal Baten 10.985 437 11.422

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
2

In het eerste kwartaal 2019 hebben er enkele herschikkingen van budgetten plaats gevonden op basis van uitgave ontwikkelingen in 2018. Deze mutaties hebben een budgetneutraal karakter maar zijn vanwege hun opvang opgenomen.

-364
364

 
2

Er heeft in het najaar van 2018 een bijstelling plaats gevonden van het BUIG budget 2019. Het buig budget voor Veere komt hoger uit dan begroot. Hierdoor hebben we de batenkant van dit budget opgehoogd met € 435.000. Aangezien Orionis Walcheren de uitvoering van de bijbehorende taken doet wordt het BUIG budget ook weer doorbetaald aan Orionis. Hierdoor hebben wij ook de lastenkant van de begroting opgehoogd met € 435.000.

435 435
3 De budgetten voor de participatie en WSW zijn aangepast aan de rijksvergoeding. 

46

-26

 
3

Op basis van verwachting en (ervaring) cijfers vanuit het jaar 2018 hebben we de volgende budgetten bijgeraamd:

 

  1. Het budget voor Jeugdzorg met € 100.000. (Basis: bestedingen 2018 + Prijsindexatie)
  2. Het budget voor PGB’s met € 85.000. (Basis: Bestedingen 2018 + verstrekte budgetten 2019)
  3. Het budget voor ZIN begeleiding € 200.000. (Basis: Bestedingen 2018)
  4. Het budget voor Woningaanpassingen met € 100.000. (Basis: Bestedingen 2019 + verwachting 2019)

 

 

100
85
200
100

 
  Overige mutaties 48 2
    988 437

 

Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud