Uitgaven

75,88%

€ -4.784

x € 1.000
75,88% Complete

Inkomsten

76,69%

€ 4.835

x € 1.000
76,69% Complete

Saldo

7,3477183808472E+15%

€ 51

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

75,88%

€ -4.784

x € 1.000
75,88% Complete

Inkomsten

76,69%

€ 4.835

x € 1.000
76,69% Complete

Saldo

7,3477183808472E+15%

€ 51

x € 1.000
Inhoud

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

• herstructurering
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

G

Het project Fort den Haakweg is in uitvoering.

De verplaatsing van de supermarkt uit het centrum van Vrouwenpolder biedt de kans op een integraal herontwikkelingsplan voor het centrum. Het college maakt hiervoor afspraken met de ondernemer en een klankbordgroep uit de kern. 

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

G

De inbreng van een gemeentelijke stedenbouwkundige zal de aandacht voor en praktische invulling van een goede ruimtelijke kwaliteit verder verbeteren . Zowel in complexe als enkelvoudige ruimtelijke vraagstukken.

Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle ruimtelijke adviezen.

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling.

G

De uitvoering van de plannen gebeurt op basis van de Visie Domburg, het beeldkwaliteitplan en de vastgestelde bestemmingsplannen. Het aanleggen van het parkeerterrein rond de molen loopt volgens planning. De woonkavels langs de Singel zijn in de markt gezet en het gebied wordt bouwrijp gemaakt.  De aanleg van het Groentje nadert de afronding, de kwaliteit monitoren we met behulp van de klankbordgroep uit Domburg.  De planvorming rond het Nehalenniagebied is gestart en daar wordt nu de haalbaarheid van planvorming onderzocht. In het 2e kwartaal zullen de eerste resultaten aan de klankbordgroep worden voorgelegd en de resultaten aan u worden aangeboden. De visievorming voor de Westrand van Domburg is van start gegaan met het ophalen van wensen en ideeën in Domburg.

 

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

G

Herinrichting Markt
Op 8 november 2018 stemde u in met het definitieve ontwerp van de herinrichting en stelde u hiervoor het budget beschikbaar. In januari startte de aannemer met de herinrichting.

 

Herinrichting Kaai
Gerealiseerd.

 

Oranjeplein
Op 1 oktober 2015 stelde u het Beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en inrichting van het Oranjeplein vast. Deze ontwikkeling is een combinatie van een gemeentelijke grondexploitatie (uitgifte grond) en initiatieven van derden. Wij gaven het stedenbouwkundig bureau Rho opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan als vertaling van het Beeldkwaliteitsplan en het maken van een actualisatie van de kadernota ‘Detailhandel en horeca stad Veere’ (door u vastgesteld op 24 mei 2007). Op 7 november 2018 informeerden wij u over de stand van zaken in een raadsmemo. Conform financiële wet- en regelging moet er voor deze ontwikkeling voor 31 december 2020 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen. Op dit moment onderzoeken wij de economische- en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling.

 

Herbestemming Mijnenmagazijn
Wij bereiden op dit moment een openbare aanbesteding voor.

 

Opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Wij stellen in overleg met de havengebruikers een Beeldkwaliteitsplan op. Dit Beeldkwaliteitsplan leggen we u in het najaar 2019 voor besluitvorming voor.

 

Verruiming gebruik Grote Kerk
Gerealiseerd.

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

--

De regionale woningmarktafspraken Walcheren zijn in februari 2019 door de provincie vastgesteld.  Met de uitkomsten van nieuwe provinciale prognose (worden naar verwachten in de loop van mei vastgesteld) en het Zeeuws woningmarktonderzoek dat voor de zomer opgeleverd wordt,  verwachten we dat de gemaakte regionale afspraken straks ook geschikt zullen zijn als onderbouwing voor de ladder van duurzame verstedelijking.

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

G

De Veerse organisatie bereid zich op verschillende terreinen voor op de komst van de Omgevingswet. Er wordt concreet gewerkt aan het Bestemmingsplan+ en aan nieuwe vergunningprocessen onder de Omgevingswet. Uitgangspunt is om de nieuwe producten en processen in te richten vanuit de wens  van de klant. Een raadswerkgroep is gestart met het nadenken over de te volgen koers en ambitie onder de Omgevingswet. Later dit jaar volgt een discussie een besluitvorming hierover in de gemeenteraad.

D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

O

Capaciteitsproblemen door langdurige ziekte gecombineerd met een moeizame zoektocht naar deskundige vervanging veroorzaken  vertraging in de voortgang van een aantal projecten. Er is een oplossing gevonden met hulp van Erfgoed Zeeland en samenwerking met  collega's van een buurgemeente.  Inmiddels is zicht op verbetering.

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners in de gemeente Veere.

Hiervoor is een uitvoeringsagenda vastgesteld. In 2017 zijn we gestart met de voorbereiding van multifunctionele accommodaties (MFA’s) in 4 kernen. Het soort voorziening verschilt per kern; van dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, kinderopvang, school en sport. De opgave per kern varieert ook van renovatie tot nieuwbouw.
Tijdens het opstellen van de programmabegroting 2019 zijn de meerkosten van de totale uitvoeringsagenda in beeld gebracht. Op basis daarvan verkennen we oplossingsrichtingen voor realisatie van de uitvoeringsagenda. Dit gaan we verder uitwerken in 2019.

O

Medio maart 2019 zijn met de gemeenteraad de oplossingsrichtingen verkend hoe verder met het project Maatschappelijk Vastgoed. Op basis hiervan heeft het college in april 2019 voor de kernen fase 1 concept kaders vastgesteld. Deze zijn aan de projectleiders meegegeven om samen met de partners in de kernen verder uit te werken naar een nieuw programma. Maatwerk per kern is nog steeds het uitgangspunt.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 1e burap 2019 Begrotingswijzigingen 1e burap 2019 Begroting na wijziging 1e burap 2019
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.632 14 1.645
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.085 4.839 9.924
8.3 Wonen en bouwen 1.702 -69 1.633
Totaal Lasten 8.419 4.784 13.203
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 120 -4 116
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.069 4.839 9.909
8.3 Wonen en bouwen 940 0 940
Totaal Baten 6.130 4.835 10.965

Financiële analyse

Nr begrotingswijziging Toelichting begrotingswijziging Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
2 We hebben een project-assistent aangetrokken voor het project omgevingswet. Het betreft een overeenkomst voor twee jaar waarvan we de lasten dekken uit het al geaccordeerde budget voor de omgevingswet in 2019.  We ramen een bedrag van in totaal € 34.000 voor de jaren 2020 en 2021. -53  
2 Zie toelichting onder programma Volksgezondheid en milieu. -50  
2 Personele mutaties 51  
3

We actualiseren de grondexploitaties. Conform het BBV verwerken we de mutaties neutraal door deze af te rekenen naar de balans. 

 

Zeeduinse poort
Afronding samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar. Er is grond geruild met de ontwikkelaar. In ruil voor deze gronden is met de ontwikkelaar afgesproken dat zij het plan bouw en woonrijp maken. De grondopbrengst is bij het afsluiten van de overeenkomst al verwerkt en de kosten voor het bouw en woonrijp maken van het plan bij het afsluiten van het plan. De opbrengsten en de kosten vallen dan tegen elkaar weg. Het plan kan eerder afgesloten worden dan gepland. De kosten voor het bouw en woonrijp maken worden dan ook al in 2019 in rekening gebracht in plaats van 2020.

Singelproject
We hebben de waarde van de ondergrond van de kavels aan de Singel in Domburg en de aankoop van de gronden van Zeeuwland in Domburg ingebracht. Daarnaast hebben we ook de gronduitgifte ingebracht voor deze kavels. 

4.839 4.839
  Overige mutaties -3 -4
    4.784 4.835

 

Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud