Bijlage

Inhoud

Begrotingswijzigingen op taakveldniveau

Begroting voor wijziging Begrotingswijziging 1 t/m 3 en 5 Begroting na wijziging
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning Bestuur 1.309 12 -1.298 -80 -12 69 1.229 0 -1.229
Burgerzaken 760 425 -335 42 0 -42 802 425 -377
Beheer overige gebouwen en gronden 78 11 -66 39 53 14 116 64 -52
Parkeerbelasting 74 3.140 3.066 0 0 0 74 3.140 3.066
Veiligheid Crisisbeheersing en brandweer 1.928 5 -1.923 -2 0 2 1.926 5 -1.921
Openbare orde en veiligheid 655 36 -619 45 52 7 700 88 -612
Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeer en vervoer 4.509 25 -4.484 71 28 -43 4.580 53 -4.527
Parkeren 1.274 197 -1.077 -25 0 25 1.250 197 -1.053
Recreatieve havens 205 157 -48 0 0 0 205 157 -48
Economie Economische ontwikkeling 347 26 -322 -50 -10 40 298 16 -282
Fysieke bedrijfsinfrastructuur 338 254 -84 0 0 0 338 254 -84
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 125 34 -90 0 0 0 125 34 -90
Economische promotie 1.136 7.930 6.795 86 611 525 1.222 8.542 7.320
Onderwijs Openbaar basisonderwijs 420 53 -367 -5 0 4 415 52 -363
Onderwijshuisvesting 869 47 -821 -147 0 147 721 47 -674
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.452 585 -867 57 48 -9 1.509 633 -876
Sport, cultuur en recreatie Sportbeleid en activering 767 82 -686 -15 -1 14 752 81 -672
Sportaccommodaties 863 49 -814 43 9 -33 905 58 -847
Cultuurpresentatie,-productie,-particip. 675 25 -650 8 5 -3 684 30 -653
Musea 1.198 511 -687 14 0 -14 1.212 511 -701
Cultureel erfgoed 751 100 -651 25 -15 -40 776 85 -691
Media 275 1 -274 -2 0 1 273 1 -273
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.369 399 -3.970 92 73 -19 4.462 473 -3.989
Sociaal domein Samenkracht en burgerparticipatie 3.289 120 -3.169 -38 2 40 3.250 122 -3.128
Wijkteams 9.113 8.178 -935 -2 0 2 9.111 8.178 -933
Inkomensregelingen 4.222 2.563 -1.659 435 435 -1 4.657 2.998 -1.659
Begeleide participatie 1.220 0 -1.220 51 0 -51 1.271 0 -1.271
Arbeidsparticipatie 11 0 -11 0 0 0 11 0 -11
Maatwerkvoorziening (WMO) 392 4 -388 105 0 -105 496 4 -492
Maatwerkdienstverlening 18+ 3.136 120 -3.016 328 0 -328 3.464 120 -3.344
Maatwerkdienstverlening 18- 3.349 0 -3.349 118 0 -118 3.467 0 -3.467
Geëscaleerde zorg 18+ 8 0 -8 0 0 0 8 0 -8
Geëscaleerde zorg 18- 66 0 -66 -9 0 9 57 0 -57
Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid 848 1 -847 14 0 -14 862 1 -860
Riolering 1.758 2.195 438 15 10 -5 1.773 2.205 433
Afval 2.917 3.520 602 62 78 15 2.980 3.597 617
Milieubeheer 916 0 -916 127 0 -127 1.043 0 -1.043
Begraafplaatsen en crematoria 418 477 58 2 48 45 421 524 103
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing Ruimtelijke ordening 1.632 120 -1.512 14 -4 -18 1.645 116 -1.530
Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) 5.085 5.069 -16 4.839 4.839 0 9.924 9.909 -16
Wonen en bouwen 1.702 940 -762 -69 0 69 1.633 940 -693
Overhead Overhead 8.541 160 -8.381 655 0 -655 9.196 160 -9.036
Algemene Dekkingsmiddelen Treasury 92 157 65 0 0 0 92 157 65
OZB woningen 308 3.766 3.458 6 0 -6 314 3.766 3.452
OZB niet-woningen 0 1.578 1.578 0 0 0 0 1.578 1.578
Belastingen overig 7 298 291 0 0 0 7 298 291
Alg.uitkeringen en ovg.uitk.gem.fonds 0 26.454 26.454 0 0 0 0 26.454 26.454
Onvoorzien Onvoorzien 143 0 -143 -60 0 60 83 0 -83
Overige baten en lasten Overige baten en lasten 131 0 -131 -719 0 719 -588 0 588
Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd totaal van baten en lasten 73.681 69.825 -3.855 6.071 6.250 179 79.751 76.075 -3.676
Reserves Mutaties reserves 1.362 5.218 3.855 234 55 -179 1.597 5.273 3.676
Subtotaal 1.362 5.218 3.855 234 55 -179 1.597 5.273 3.676
Totaal 75.043 75.043 0 6.305 6.305 0 81.348 81.348 0
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud