Financieel beeld

Inhoud

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

In de beleidsrapportage rapporteren we over de stand van zaken op het niveau van doelstellingen (wat willen we bereiken?). 

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties op lopende budgetten;
- nieuwe voorstellen van het college.

Toelichting begrotingswijzigingen

Hieronder vindt u een overzicht van de begrotingswijzigingen 1 t/m 3 en 5 op taakveldniveau. In de bijlage treft u een overzicht aan op taakveldniveau. De toelichtingen op afzonderlijke mutaties groter dan € 25.000 vindt u terug in de beleidsrapportages bij de financiële tabellen. 

Hieronder geven we een korte toelichting op de begrotingswijzigingen:

 

Begrotingswijziging 1
Het betreft een begrotingswijziging met voorstellen vanuit het college.

 

Begrotingswijziging 2
Deze wijziging betreft voornamelijk herschikkingen van personele budgetten. Volgens bestaand beleid zetten we vacaturegelden om in inhuurbudgetten én verwerken we aanstellingen van ná 1 januari 2019. Het betreft hier slechts een administratieve herschikking van gelden over diverse programma's. In de beleidsrapportages volstaan we met de toelichting ‘personele mutaties’.

 

Begrotingswijziging 3
De wijziging heeft betrekking op bijstelling van lopende budgetten.

 

Begrotingswijziging 4
Deze wijziging maakt geen deel uit van de bestuursrapportage. Het betreft een conceptwijziging o.b.v. over te boeken budgetten vanuit 2018. Een voorstel hiervoor volgt bij de behandeling van de jaarrekening 2018.

 

Begrotingswijziging 5
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 2019.

 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere last of hogere bate.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een last of lagere bate.

In de financiële toelichtingen bij de programma’s beperken we ons door de veelvoud aan kleine mutaties (< € 25.000) tot een toelichting op programmaniveau. De mutaties zijn gerangschikt naar begrotingswijzing.

Overzicht begrotingswijzigingen

Begroting voor wijziging Begrotingswijziging 1 t/m 3 en 5 Begroting na wijziging
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning 2.221 3.588 1.367 0 41 41 2.222 3.630 1.408
Veiligheid 2.583 41 -2.542 43 52 9 2.626 93 -2.533
Verkeer, vervoer en waterstaat 5.989 380 -5.609 46 28 -18 6.036 408 -5.628
Economie 1.946 8.244 6.299 37 602 565 1.982 8.846 6.864
Onderwijs 2.741 685 -2.056 -95 47 142 2.646 732 -1.914
Sport, cultuur en recreatie 8.898 1.166 -7.732 165 72 -93 9.064 1.238 -7.825
Sociaal domein 24.804 10.985 -13.819 988 437 -551 25.792 11.422 -14.370
Volksgezondheid en milieu 6.857 6.193 -664 220 135 -85 7.077 6.328 -749
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 8.419 6.130 -2.290 4.784 4.835 51 13.203 10.965 -2.238
Overhead 8.541 160 -8.381 655 0 -655 9.196 160 -9.036
Algemene Dekkingsmiddelen 407 32.252 31.845 6 0 -6 413 32.252 31.840
Onvoorzien 143 0 -143 -60 0 60 83 0 -83
Overige baten en lasten 131 0 -131 -719 0 719 -588 0 588
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd totaal van baten en lasten 73.681 69.825 -3.855 6.071 6.250 179 79.751 76.075 -3.676
Reserves 1.362 5.218 3.855 234 55 -179 1.597 5.273 3.676
Kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interne producten 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal 1.362 5.218 3.855 234 55 -179 1.597 5.273 3.676
Totaal 75.043 75.043 0 6.305 6.305 0 81.348 81.348 0
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud