Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

3.011 We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme.

3.011 We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2018

We voeren een onderzoek uit naar alle aspecten die een rol spelen in de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme. Toerisme is een wezenlijk onderdeel van onze gemeente en ons dagelijks leven. Terwijl het toerisme onze economie steunt, overspoelt het aantal recreanten en toeristen ook onze straten en voorzieningen.

Maar profiteren de bewoners en bedrijven er ook van? En wat vinden de inwoners ervan dat er steeds meer recreanten en toeristen de gemeente bezoeken? We gaan onderzoeken wat de effecten van toerisme zijn op de leefbaarheid. Allereerst maken we een inventarisatie van de feiten en factoren. De uitkomsten zijn onder andere een bouwsteen voor de nieuwe Veerse omgevingsvisie.Toelichting

Het onderzoek bestaat uit drie delen.  Deel 1 is een onderzoek naar omvang en ontwikkeling verblijfstoerisme, verkeersintensiteit, parkeerdruk en bevoorradingsverkeer. De uitvraag aan de externe partijen is gedaan en op dit moment worden de offertes intern beoordeeld en ter advies aan het college voorgelegd. Deel 2 betreft een onderzoek naar bewonersattitude. Dit onderzoek is reeds in gang gezet en heeft betrekking op de attitude van inwoners t.a.v. het toerisme in relatie tot de leefbaarheid. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in het 2e kwartaal van 2019. Deel 3 betreft een totaalanalyse/synthese van de resultaten van de deelonderzoeken 1 en 2. De belangrijkste vragen zijn: hoe verhoudt het toerisme zich ten opzichte van leefbaarheid en de woningmarkt en hoe kunnen de resultaten van het onderzoek worden meegenomen bij de ontwikkeling van het beleid? Dit onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd. Ook hiervoor is een uitvraag opgesteld en de offertes worden ter advies voorgelegd aan het college.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld