Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren

4.006 We maken afspraken met schoolbesturen en het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017
Einddatum: 30-12-2019

We maken afspraken over de taakverdeling tussen scholen en gemeente. Daarnaast maken we afspraken over resultaten op schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, het snijvlak tussen onderwijs en zorg en over leerlingenvervoer. De afspraken leggen we vast in het Walchers overleg.Toelichting

Wij maakten in 2018 afspraken met 2 schoolbegeleidingsdiensten: Driestar en RPCZ. Zij begeleidden de scholen vraaggericht. De verantwoording over de verrichte activiteiten volgt in 2019. In 2018 is het overleg over REA (Regionaal Educatieve Agenda) zowel voor het basis- als het voortgezet onderwijs een aantal keer bijeen geweest. Schoolbesturen en de wethouders van de 3 gemeenten spraken met elkaar over diverse onderwerpen:

- nieuwe ondersteuningsplannen van samenwerkingsverband Kind op 1 en Berseba. Gemeenten en samenwerkingsverbanden maakten afspraken over leerlingenvervoer, afstemming zorg op school en zorg thuis, thuiszitters en huisvesting;

- de schoolbesturen vroegen aandacht voor de afstemming tussen de zorg op school en de gemeentelijke jeugdzorg. Afgesproken is hier in 2019 verder met elkaar over te spreken, als er meer duidelijk is over de toegang tot de zorg;

- we maakten de afspraak om te onderzoeken of het leerlingenvervoer een integraal onderdeel kan worden van het onderwijs-zorgarrangement.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld