Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Het strand erodeert sneller dan er zandsuppleties plaatsvinden. Daardoor worden de stranden smaller en dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en de strandbebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) suppleert (toevoegen van zand) uitsluitend voor het behoud van de basiskustnorm en niet voor toeristisch strand.

De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.’ Het idee is een Zeeuws regiofonds te vormen voor de suppletie van toeristisch zand, in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de veiligheid en de scheepvaart (vaargeulen).Toelichting

In maart 2018 organiseerden we een aftrap met de kustgemeenten. We spraken af om samen in beeld te brengen hoe groot het probleem is en waar deze per gemeente ligt. Ook is het idee geopperd om regionaal met zanddepots (storten van grote hoeveelheden zand op locatie) te werken. Mogelijk biedt het gebruikmaken van baggerzand uit de Sardijngeul voor een aantal stranden een oplossing. In het najaar van 2018 vond opnieuw overleg plaats. Er is gekozen voor een driesporenbeleid:
1. Korte termijn: verkenning van de mogelijkheden om het regiofonds in te stellen;
2. Korte-middellange termijn: bepleiten bij het Rijk om niet alleen voor kustveiligheid zand te suppleren maar ook voor recreatieve doeleinden;
3. Langere termijn: via studies en onderzoeken komen tot een nieuwe inrichting van de kust die enige zeespiegelrijzing aan kan.

De verkenning loopt door tot half 2019.
G
Kwaliteit
O
Tijd
G
Geld