Meer
Publicatiedatum: 13-05-2019

Inhoud

Terug

5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.

5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.
Portefeuillehouder
Schot Arie

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016
Einddatum: 30-12-2020

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. De verwachte kosten en opbrengsten zijn in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de periode 2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. We rapporteren tussentijds over de voortgang.Toelichting

Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase.

 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan (opnieuw) bureau Eiffel.

Eiffel startte op 1 januari 2018 met fase 1 van het project grondgebruik.  Dit betreft de kernen Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke, Meliskerke.  Het project loopt goed.

Begin oktober 2018 startten we met fase 2. Deze fase omvat de bomen- en bloemenbuurt en Park Reygersbergh in Oostkapelle.  Deze buurten zijn onderdeel van een groot park. Voorafgaand aan elke fase van het project toetsen we intern welke in gebruik genomen gronden we willen/kunnen verkopen. Bij de toetsing van deze fase bleek dat er behoefte was aan een duidelijke ruimtelijke visie over de gewenste groenstructuur en het bijbehorende beplantingsbeeld, maar ook over bijvoorbeeld de riolering en de kabels en leidingen in het park. Daarom stelde het college van B&W op 28 september een beheervisie vast. Deze visie zorgt dus voor duidelijkheid over het al dan niet verkopen/verhuren van de betreffende stroken grond.

Op 16 en 17 oktober 2018 organiseren we inloopdagen voor de betrokken eigenaren. Tijdens deze dagen kunnen  zij vragen stellen en lichten we waar nodig de situatie toe.

Stand van zaken per mei 2019: 

Fase 1: de meeste situaties zijn afgehandeld (deels verkocht, deels ontruimd), slechts enkele resteren (nog in behandeling).

Fase 2: is in volle gang en loopt goed. Na goed overleg met de werkgroep (namens een groot deel van de bewoners) toetsten we diverse situaties nogmaals. Hiermee kwamen we de bewoners deels tegemoet en vergrootten we de verkoopbaarheid.

Fase 3 (Domburg/Zoutelande): toetsing en bewonersavond gepland op eind mei c.q. begin juli 2019.

G
Kwaliteit
G
Tijd
--
Geld