Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen

D.2.01 De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

Wanneer een weg door beleving, gebruik of veranderde verkeerstromen niet meer voldoet, maken we een plan voor een nieuwe inrichting.

G

De reconstructie van de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in Zoutelande is afgerond. De actualisatie van het meerjarenprogramma is integraal opgenomen in het GVVP en samen met het GVVP op 20 april 2017 vastgesteld door raad.  De prioriteiten in het GVVP ten aanzien van wegreconstructies zijn opgenomen in de kadernota. De voorbereidingen voor de reconstructie van de Prelaatweg in Aagtekerke en de Dorpsstraat - Noordweg in Oostkapelle zijn gestart.  De geplande uitvoeringsdata staan onder druk omdat het verleggen en vervangen van kabels en leidingen wat vooraf gaat aan een reconstructie vertraagt door capaciteitsproblemen bij de nutsbedrijven.

D.2.02 Actueel houden van beheerplannen

Onze beleid- en beheerplannen (wegbeheer, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) zijn voor een bepaalde periode vastgesteld. Dit betekent dat we deze periodiek moeten actualiseren. Voor de planning verwijzen we naar de paragraaf kapitaalgoederen.

In het -concept- beleidsplan Openbare Verlichting zijn acties geformuleerd over de overdracht van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan de betreffende wegbeheerder en over verlichting in de duinen en op overgangen. Dit plan moet nog wel worden vastgesteld.

 

G

Alle beheerplannen voor de kapitaalgoederen als wegen, groen en openbare verlichting zijn actueel.

D.2.03 Verbeteren verkeersonveilige situaties

Het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2015 is afgerond. We blijven aandacht houden voor onveilige verkeerssituatie. Een nieuwe inventarisatie van onveilige verkeerssituaties komt uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

In het in april 2017 vastgestelde GVVP is veel aandacht voor verkeersonveilige situaties. Deze zijn in kaart gebracht en voorzien van een prioritering. De eerste prioriteit ligt bij het veiliger maken van de schoolomgeving. Dit pakken we nog op in 2017. We zijn met de voorbereidingen gestart.

D.2.04 Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

Per onderdeel (openbare verlichting, wegen en kunstwerken) zijn in de beheerplannen beheerniveau's vastgelegd.  We gebruiken hiervoor verschillende landelijke meetlatten.  Voor het uiterlijk aanzien gebruiken we de CROW-meetlat die varieert van A+ (uitstekend) tot D (slecht). In het algemeen kiezen we voor niveau B (voldoende) op basis van deze meetlat. Op enkele in het zicht lopende locaties kiezen we voor A (goed).

Voor de technische kwaliteit  van wegen hanteren we de meetlat rationeel wegbeheer ook van de CROW. Deze kent drie niveau's; R (het referentieniveau de weg is in orde), R+  (beter dan referentieniveau) en R- (onder referentieniveau onderhoud is nodig). We hebben afgesproken tot we in vier jaar tijd alle wegen op referentieniveau (R) brengen en dus alle achterstallig onderhoud wegwerken.

Voor kunstwerken en openbare verlichting maken we gebruik van een vergelijkbare systematiek. Ook hier kijken we of een kunstwerk of lichtmast voldoet aan het referentieniveau. Daalt de kwaliteit onder dit niveau dan grijpen we in. 

In het -concept- beleidsplan Openbare Verlichting (wat nog moet worden vastgesteld) zijn acties geformuleerd over de overdracht van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan de betreffende wegbeheerder en over verlichting in de duinen en op overgangen.

 

G

Tweemaal per jaar meten we de staat van het onderhoud in juni en september. De eerste meting heeft plaatsgevonden in juni 2017. Uit de inspectie bleek dat we niet helemaal voldeden aan het afgesproken niveau. Dit werd in hoofdzaak veroorzaakt door onkruid op verharding. De tweede meting volgt in september 2017.

D.2.05 Stimuleren gebruik fiets

Mensen fietsen steeds vaker en blijven ook langer fietsen door het gebruik van de e- bike. Dit is een goede ontwikkeling, maar hier zijn ook maatregelen voor nodig. In nieuwe beleidsstukken als het GVVP (gemeentelijk verkeer en vervoerplan), maar ook bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen nemen we de plek van de fiets nadrukkelijk mee in planvorming.

G

Bij de verdere uitwerking van de plannen voor Veere en Domburg is het inpassen van fietsparkeren een belangrijk uitgangspunt. Samen met ondernemers is bekeken wat de mogelijkheden zijn voor bewaakte stallingen, dit heeft nog niet geleid tot concrete afspraken. In het GVVP is in bredere zin aandacht besteed aan de verschillende knelpunten ten aanzien van fietsparkeren. We zijn gestart met een nader onderzoek naar fietsparkeren.

D.2.06 Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

We willen verkeerstromen beter verdelen door aanpassingen te maken in de verkeerscirculatie. We willen ons wegennet meer toekomstbestendig maken met behulp van een verkeers- en vervoersplan.

G

In april 2017 is het Gemeentelijke Verkeer en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld in de gemeenteraad. Daarnaast is samen met andere Walcherse overheden een verkeerscirculatieplan gemaakt voor Walcheren. Dit moet nog worden vastgesteld door de Provincie. In deze beide plannen staan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van wegennet van Walcheren zowel binnen als buiten de bebouwde kom. De plannen geven voor de komende jaren voldoende houvast over hoe om te gaan met verkeerstromen op Walcheren nu en in de toekomst.

D.2.07 Optimaliseren van het parkeerbeleid

We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers. We zorgen ervoor dat de parkeerterreinen goed te vinden zijn en dat er geen onnodig zoekverkeer door kernen rijdt.

O

In de eerste helft van 2017 zou, onder andere naar aanleiding van het onderzoek van de rekenkamer in 2016, de parkeernota worden herzien. De focus heeft in de eerste helft van dit jaar gelegen op het afronden van het GVVP.  Hierdoor is de herziening van de Parkeernota doorgeschoven naar de tweede helft van 2017.  Intussen staan de ontwikkelingen op het gebied van parkeren natuurlijk niet stil.  Zowel in het GVVP als binnen de plannen voor Domburg is veel aandacht voor het verminderen van de parkeerdruk en zoekverkeer door het centrum van deze kern.

D.2.08 Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

De Europese Unie heeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor minder-validen. Om hieraan te voldoen moeten we bushalten aanpassen.   

G

Het halteplan uit 2008 is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe dienstregeling. Er is opdracht gegeven voor de verdere uitwerking en realisatie. De uitvoering volgt in de loop van 2017.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 2e burap 2017 Begrotingswijzigingen 2e burap 2017 Begroting na wijziging 2e burap 2017
Lasten 5.539 6.264 -346 5.918
Baten 304 389 1 390