Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

6. Sociaal Domein

Doelstellingen

D.6.01 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

Deze visie is uitgewerkt in de nota Reserve Leefbaarheid.  Daarin staan de kaders voor het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving.  De regeling loopt tot februari 2018.

G

Op 21 juni vond de verantwoordingsbijeenkomst plaats van de toegekende leefbaarheidsbijdragen 2016/2017. Er is een toename van het aantal aanvragen. Tot nu toe zijn er 16 aanvragen toegekend.

D.6.02 Vanuit Walchers verband wordt samengewerkt aan één geïntegreerde toegang tot zorg en (financiële) ondersteuning

Voor de integrale toegang tot zorg en ondersteuning is het project Entry gestart. Het doel is om de werkwijze in de toegang op gelijke wijze uit te voeren bij  Porthos en Orionis . In 2017 voeren we het uitvoeringsprogramma van de Integrale Schuldhulpverlening  uit. In de kwartaalrapportage rapporteren wij over de voortgang. Porthos blijft volgens de principes van de Pentekening werken. Het sociaal domein is nog volop in beweging. Dit heeft ook consequenties voor de toegang. Uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken leiden tot inzicht wat goed gaat en wat er in afstemming en samenwerking met andere partijen beter kan.

Aandachtspunt bij de doorontwikkeling van Porthos is inzicht in de instroom van klanten, de effecten van de hulpverlening en de kosten hiervan.

G

Op Walcheren werken wij samen met de drie gemeenten vanuit onze visie (de Pentekening) aan één integrale toegang tot zorg en ondersteuning.  Dit doen we onder andere door samen te werken binnen de Entry, een project dat als doel heeft om te komen tot één integrale werkwijze tussen Porthos en Orionis. Een andere belangrijke ontwikkeling is  dat de gemeenteraad in Middelburg besloten heeft om de toegang anders in te richten en de regie te delen met zorgaanbieders. De consequentie die wij hieruit trekken is dat Middelburg hiermee uit de samenwerking Porthos treed. In de raadsvergadering van juli bevestigde u dit. Wij onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor de toegang in Veere en oriënteren ons ook op mogelijke alternatieven.

 

D.6.03 Vanuit Walchers verband bieden wij ondersteuning aan inwoners van Walcheren met een laag inkomen of financiële problematiek (bijv. schulden)

Inwoners die door een laag inkomen of schulden in de problemen komen, kunnen ondersteuning krijgen vanuit de drie gemeenten. Om te achterhalen waar het echte knelpunt zit en welke oplossing nodig is, kijken we goed naar de persoonlijke situatie van iemand die ondersteuning vraagt. Hiervoor werken verschillende betrokken partijen (waaronder Porthos, Orionis, MWW en Humanitas) efficiënt samen. De oplossing is altijd maatwerk: er is geen kant-en-klare oplossing voor iedereen. Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de inwoner staan centraal: eerst kijken we welke oplossing(en) de inwoner zelf, met zijn netwerk, kan vinden, daarna bekijken we welke extra ondersteuning nodig is. Bij de zelfredzaamheid op financieel gebied en bij de begeleiding tijdens en na de schuldhulpverlening spelen Humanitas en MWW een rol.

O

Het jaar 2017 begon met 3.555 klanten, inmiddels zijn de effecten van het Plan van Aanpak zichtbaar en is het klantenaantal gedaald naar 3.424 (per 01-09-2017).

Schuldhulpverlening 
De eerste evaluatie van het beleidsplan integrale schuldhulpverlening stond gepland in mei 2017. Dit bleek te vroeg staat nu gepland voor december 2017.

Armoedebeleid
Het magazine 'Dina schrijft' is uitgegeven, vanaf 1 juli 2017 is er voor inwoners uit Veere (studenten uitgezonderd) de mogelijkheid om deel te nemen aan een Collectieve Zorgverzekering Gemeenten. Het raadsvoorstel Fonds Cultuur Sport en Onderwijs bieden we u ter besluitvorming aan.

D.6.04 Vanuit Walchers verband vergroten van de kans op werk en deelname aan de maatschappij van inwoners van Walcheren

Inwoners van Walcheren nemen zo goed als zij kunnen deel aan de samenleving.  We zetten in op begeleiding naar een reguliere (betaalde) baan bij een werkgever. We bieden ondersteuning met als doel duurzame uitstroom uit de uitkering. Is een reguliere baan tijdelijk of voor een langere periode niet mogelijk dan kijken we welke andere vorm van participatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,  mogelijk is. We hebben inzicht in de effectiviteit van participatie- en re-integratietrajecten. Voor de meest kwetsbare doelgroepen die niet binnen een reguliere (werk)omgeving kunnen functioneren, zorgen wij dat er een beschutte omgeving is waarin zij kunnen participeren. Om de juiste participatietrajecten in Veere te vinden werken SWV en Orionis samen.

G

Op basis van het Plan van Aanpak legt Orionis Walcheren nog meer de focus op werk. Algemeen geaccepteerde arbeid is leidend en handhaving hierop vindt plaats. Het jongerenloket draait en er zijn nieuwe werkervaringsplaatsen om werkritme en werknemersvaardigheden op te doen.

D.6.05 Het versterken van preventieve voorzieningen en de inzet en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers in de kernen

Een goed sociaal netwerk in elke kern draagt bij aan het streven dat alle inwoners meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen wonen. Door vrijwilligers en mantelzorgers te stimuleren en te ondersteunen investeren we in een netwerk in iedere kern. Door de veranderingen in de zorg is er een sterk toenemende vraag naar mantelzorgondersteuning / mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Wij ondersteunen organisaties die de zelfredzaamheid van inwoners vergroten.

 

 

G

In 2017 wordt gewerkt aan het versterken van de voorliggende voorzieningen. Door het proces van de Transformatie in het Sociaal Domein willen we deze functie in  de samenleving  verder ondersteunen en ophalen.  Er wordt aangesloten bij de wensen en mogelijkheden van de bestaande organisaties die een rol willen spelen in dit proces.

D.6.06 Vanuit Walchers verband verzorgen we een passend aanbod aan voorzieningen

Inwoners vinden in de meeste gevallen zelfstandig of binnen hun netwerk oplossingen. Ze kunnen gebruik maken van algemene voorzieningen. Voor wie dat niet toereikend is, zijn er individuele voorzieningen/maatwerkvoorzieningen.

 De inkooporganisatie jeugd koopt de jeugdhulp in Zeeland centraal in. In de contracten met de aanbieders zijn de Walcherse uitgangspunten en eisen opgenomen. Er wordt door de Zeeuwse inkoop organisatie gewerkt aan vernieuwing in de jeugdhulp.

Samen met de gemeenten Middelburg en Vlissingen kopen we Wmo-voorzieningen in. Het gaat dan onder andere om begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke zorg, collectief vervoer en hulpmiddelen. Via de Gemeentelijke Vervoerscentrale (GVC) zorgen we op Walcheren voor kwalitatief goed doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, leerlingenvervoer, gym- en zwemvervoer en voormalig WSW vervoer).

 

G

Via de uitvoeringsorganisaties Porthos en Orionis zorgen we ervoor dat onze inwoners een beroep kunnen doen op passende zorg en ondersteuning als dat nodig is. Dit gebeurt veelal in Walchers verband. Voor onder andere doelgroepenvervoer, Wmo en Jeugdhulp hebben we contracten afgesloten met zorgaanbieders en leveranciers. Waar nodig evalueren we deze contractafspraken en besluiten we over de verlenging. Voor beschermd wonen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen werken we in 2017 aan nieuwe contractafspraken.

 

D.6.07 Vanuit Walchers verband zorgen we voor passende cliëntondersteuning

Het doel is cliëntondersteuning een integraal onderdeel te laten zijn van het proces van ondersteuning en zorg. Het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) heeft de opdracht de inhoudelijke uitvoering c.q. borging hiervan te verzorgen. Cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door professionals en vrijwilligers. Professionals zijn in dienst bij het Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) of bij Porthos. Vrijwillige cliëntondersteuners worden begeleid door de Stichting Welzijn Veere en de Stichting Welzijn Middelburg. De toegang loopt via Porthos.

G

De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2017 de notitie Beleid en proces- en taakafspraken onafhankelijke cliëntondersteuning op Walcheren vastgesteld. De portefeuillehouder heeft hierover een evaluatie toegezegd.

 

D.6.08 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfredzaam in hun eigen leefomgeving wonen

Door de decentralisaties in het sociaal domein wonen inwoners langer zelfstandig en regelen zij hun zorg/ondersteuning en de woning apart.  Samen met onze inwoners geven wij vorm aan de opgave voor wonen en zorg, in combinatie met welzijn, leefbaarheid en ontmoeting.

G

Wij hebben 27 juni 2017 ingestemd met het projectplan Wonen en Zorg. Wij zien hierin een belangrijke rol voor Welzijn Veere met ondersteuning van een externe organisatie. Hiervoor wordt nog een offerte ingediend en ter besluitvorming voorgelegd.

Er heeft wel een heroriëntatie op de wijze van uitvoering plaats gevonden. De doelstelling blijft in beginsel gelijk maar er wordt nu gewerkt  aan kaderstelling voor en door de raad en niet meer aan een visiedocument. 

Vanwege de heroriëntatie op de wijze van uitvoering is vertraging opgetreden. Dit betekent dat de raad naar verwachting in december geen voorstel ontvangt, maar dat dit over het jaar getild wordt. Bij het besluit over de externe ondersteuning zal een definitieve planning gemaakt worden.

D.6.09 Iedereen kan zo optimaal mogelijk deelnemen aan de samenleving

Uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Op de terreinen: toegankelijkheid, zelfstandig wonen, persoonlijke mobiliteit, onderwijs, werk en werkgelegenheid en vrije tijd werkt de gemeente aan het wegnemen van belemmeringen in de samenleving

G

Het VN verdrag is in 2016 geratificeerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een startnotitie om te inventariseren in hoeverre deelname voor mensen met een beperking mogelijk is. Dit gebeurt in samenspraak met de Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren.  Met de Wmo adviesraad is afgesproken dat zij regelmatig wordt geïnformeerd. Na de inventarisatiefase wordt een plan van aanpak opgesteld  waarin de toekomstige activiteiten worden opgenomen. Begin 2018 zal de raad worden gevraagd het ambitieniveau vast te stellen.

Wat mag het kosten op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 2e burap 2017 Begrotingswijzigingen 2e burap 2017 Begroting na wijziging 2e burap 2017
Lasten 18.332 20.725 -177 20.548
Baten 6.388 8.015 251 8.266