Meer
Publicatiedatum: 08-11-2017

Inhoud

Programma onderdelen

Algemene dekkingsmiddelen

Doelstellingen

D.10.01 Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van PZEM N.V.

We hebben inbreng in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het aandelenkapitaal van PZEM N.V. (2,79%).

G

In de AvA van 12 juni a.s. zijn de verkoop van het onderdeel DNWG en de statutenwijziging goedgekeurd. Na de zomer presenteert PZEM het businessplan voor het onderdeel Wholesale aan de aandeelhouders. 
In samenspraak met de andere aandeelhouders bekijken we de komende tijd onze aandeelhoudersstrategie.

D.10.02 Realiseren van de geraamde opbrengsten gemeentelijke belastingen

Het volgens de belastingverordeningen heffen en innen van de gemeentelijke belastingen.

G

In 2017 realiseren we door areaaluitbreiding een meeropbrengst onroerende zaakbelastingen  van € 95.000.  Deze opbrengst is structureel en nemen we mee in de begroting 2018.

Met betrekking tot de toeristenbelasting verwachten we een aantal overnachtingen dat in lijn is van 2016. Dit betekent afgerond 4,4 miljoen overnachtingen. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor de kadernota 2017 en de begroting 2018. Voor 2017 betekent dit een meeropbrengst van € 375.000.

Algemene dekkingsmiddelen op totaalniveau

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2017 primitief Begroting voor wijziging 2e burap 2017 Begrotingswijzigingen 2e burap 2017 Begroting na wijziging 2e burap 2017
Lasten 1.631 1.572 -22 1.550
Baten 30.411 30.799 457 31.256