Uitgaven

2,41%

€ 146

x € 1.000
2,41% Complete

Inkomsten

4,34%

€ -192

x € 1.000
4,34% Complete

Saldo

20,49%

€ -338

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

2,41%

€ 146

x € 1.000
2,41% Complete

Inkomsten

4,34%

€ -192

x € 1.000
4,34% Complete

Saldo

20,49%

€ -338

x € 1.000
Inhoud

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

D.0.01 In 2019 groeit de klantwaardering van ondernemers over onze dienstverlening met 0,2 ten opzichte van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score van 6,5. In 2019 herhalen we dit onderzoek.

G

Het voor dit jaar geplande klantonderzoek (burgerpeiling en ondernemerspeiling) voeren we de tweede helft van dit jaar uit. Resultaten van dit onderzoek komen beschikbaar op de website waarstaatjegemeente.nl.

D.0.02 De klantwaardering van onze dienstverlening aan de front-office en van onze inwoners blijft minimaal op het niveau van 2017.

Het onderzoek "Waar staat je gemeente" in 2017 gaf de gemiddelde score:

  • bezoekers balie 8,3
  • inwoners 7,1

Bij bezoekers balie gaat het om klanten die een product aanvragen en/of ophalen bij een bezoek aan het gemeentehuis.
Bij inwoners gaat het om een uitgebreid onderzoek naar diverse thema's: het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner-gemeente en de gemeentelijke dienstverlening.

In 2019 herhalen we dit onderzoek.

G

Het klantonderzoek staat gepland voor het tweede halfjaar. Resultaten van het onderzoek komen beschikbaar op de website waarstaatjegemeente.nl

D.0.03 We hebben een open en integere bestuurs- en organisatie cultuur waarbij integriteit een belangrijk thema is. In 2019 is de integriteitsorganisatie een feit.

G

In mei hebben we een coördinator integriteit aangesteld die opereert vanuit de nieuw gevormde cluster Governance. 

Op bestuurlijk niveau hebben wij inmiddels twee concept gedragscodes opgesteld: een voor de politieke ambtsdrager en een voor het dagelijks bestuur. Daarnaast hebben wij acties gedefinieerd om het integriteitsbeleid verder te concretiseren.  Hieronder vallen het opstellen van werkafspraken en het verder stimuleren van het integriteitsbewustzijn.

Verder organiseren wij activiteiten om integriteit verder te verankeren in de ambtelijke organisatie. Deze activiteiten bestaan uit:

  • een sessie integriteit onder leiding van de gemeentesecretaris waarin wij de gedragscode bespreken en ingaan op integriteitsvalkuilen. Ook behandelen wij informatiebeveiliging en privacy vanwege de raakvlakken met integriteit;
  • een online integriteitsmodule waarin medewerkers een aantal dilemma’s beantwoorden en
  • aansluitend een werkoverleg om de relevante dilemma’s te bespreken.

Dit traject doorloopt elke medewerker in de periode oktober 2019 – februari 2020.

 

 

D.0.04 Veere blijft een zelfstandige gemeente met grip op de gemeenschappelijke regelingen.

Als zelfstandige gemeente gaat Veere alleen nieuwe samenwerkingsverbanden aan als dit onze kwaliteit verbetert, minder kosten geeft en onze kwetsbaarheid vermindert.

We vergroten de grip op bestaande gemeenschappelijke regelingen waar mogelijk.

G

Per 1 mei hebben wij de functie van businesscontroller (in combinatie met die van coördinator integriteit) ingevuld binnen de nieuwe cluster Governance. Deze cluster speelt een belangrijke rol in het proces van het vergroten van de grip op gemeenschappelijke regelingen en het toegroeien naar het zelf kunnen afgeven door ons college van een rechtmatigheidsverklaring die we richting 2021 conform nieuwe regelgeving zelf moeten kunnen afgeven.  Dit gebeurt aan de hand van een concreet uitvoeringsplan. Hierin is o.a. voorzien dat we een governance model invoeren dat we gebruiken  voor de aansturing (inclusief  financiële grip) van verbonden partijen,  Dit leggen we in het 1e kwartaal 2020 voor aan de raad. 

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -2.293 -146 -2.439
Baten 3.630 -192 3.438

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

Mutatie Toelichting: Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Uitbreiding griffie Zoals besloten in de werkgeverscommissie en het presidium zijn de arbeidsuren van de plaatsvervangend griffier/commissiegriffier op de griffie uitgebreid. Dekking komt gedeeltelijk uit de bestaande vacaturegelden en gedeeltelijk uit het centrale personeelsbudget. 36  
Aanstelling griffier De nieuwe griffier is per 1 mei 2019 in dienst getreden en de lasten dekken we uit de bestaande vacaturegelden. 59  
Raadsvergoedingen Vanwege gewijzigde wetgeving stijgen de raadsvergoedingen voor kleine gemeenten.  We ontvangen hier ook gelden voor uit de algemene uitkering. 63  
Opleidingskosten In de begroting was geen budget geraamd voor opleiding, training en coaching van het college. Dit ramen we nu bij.  25  
Reisdocumenten De termijn voor het aanpassen/vernieuwen van de (reis)documenten is verruimd van 5 naar 10 jaar. Hierdoor vallen de opbrengsten uit leges lager uit. Als gevolg hiervan ramen we ook lagere uitgaven voor de doorbetaling van het rijksgedeelte van de leges. -17 -83
Leegstaande gemeentelijke gebouwen We corrigeren de begrote kapitaallasten op deze rubriek. Deze lasten zijn niet juist verwerkt in de primitieve begroting. -26  
Opbrengst parkeergelden De opbrengsten blijven tot nu achter bij het geraamde bedrag. Op basis van ervaringscijfers van de afgelopen jaren ramen we de opbrengsten af.   -102
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud