Uitgaven

1,42%

€ 86

x € 1.000
1,42% Complete

Inkomsten

4,23%

€ 187

x € 1.000
4,23% Complete

Saldo

6,13%

€ 101

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

1,42%

€ 86

x € 1.000
1,42% Complete

Inkomsten

4,23%

€ 187

x € 1.000
4,23% Complete

Saldo

6,13%

€ 101

x € 1.000
Inhoud

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

We hebben alle mogelijke locaties in beeld gebracht. Het concept fietsparkeerplan is besproken met alle stads- dorpsraden en ondernemersverenigingen en is in september vastgesteld door B&W.  Waar mogelijk hebben we de uitvoering al mee laten liften met de reconstructie van wegen, 't-Groentje is hier een mooi voorbeeld van. In de winter van 2019 - 2020 voeren we de overige werkzaamheden uit.  

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren.

G

De looptijd van het GVVP beslaat een periode van 10 jaar. Met de raad is afgesproken dat we het GVVP voor een eerste keer evalueren in 2019. Omdat we nog volop bezig zijn met de uitvoering is het (nog) niet goed mogelijk om te meten of we al aan de beleidsdoelen voldoen. Deze eerste evaluatie is krijgt dan ook meer het karakter van een voorgangsrapportage. We bespreken de voortgang ook met de stakeholders, deze gesprekken moeten nog gestart worden.

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het wegencategoriseringsplan ingericht.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw
- veranderde verkeerstromen
- veranderde functie
- technische veroudering

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegbeheerprogramma.

G

We richten diverse straten/wegen volgens het GVVP opnieuw in. 

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en toeristen.

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

We werken mee aan het onderzoek naar integratie openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. De aanpassingen aan de bushaltes in Oostkapelle, Westkapelle, Grijpskerke en Domburg zijn gereed. We hebben de buurtbus Walcheren gepromoot door gratis ritten aan te bieden in juni. We hebben gesprekken gevoerd met Connexxion en de Provincie over het verbeteren van de aansluiting van de bus op de trein. De dienstregeling van Connexxion is hierop in september aangepast.

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

Door het mooie weer in het voorjaar zijn het groeiseizoen en het toeristenseizoen vroeg begonnen. We zijn daarom al vroeg in het jaar begonnen met maaien van het gras, onkruidbestrijding en extra zwerfvuilrondes om het afgesproken niveau te halen. Omdat het ook droog is konden we de groei in het algemeen goed bijhouden. We verwachten wel meer schade door droogte, vooral vaste planten en bomen hadden het zwaar. In  juni is de eerste kwaliteitscontrole uitgevoerd. De resultaten waren conform de gemaakte afspraken, met uitzondering van onkruid op verharding. Dit onderdeel van de openbare ruimte vergt door het verbod op chemische middelen veel extra aandacht. In september houden we de tweede inspectie.    

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

G

De onderzoeken voor leefbaarheid, parkeren en verkeerstromen lopen en we verwachten in september de eerste resultaten.  Daarnaast voeren we gesprekken met belanghebbenden over de gewenste toekomstige situaties. Dit als voorbereiding op de nog op te stellen nota parkeren.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -6.281 -86 -6.367
Baten 408 187 595

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie: Toelichting: Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Verkeerszaken

We hebben een medewerker ingehuurd ter overbrugging van de invulling van de vacature beleidsmedewerker verkeer en parkeren.  We dekken de lasten uit de bestaande vacaturegelden. 

36  
Parkeerbeleid In 2017 heeft de raad een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar samenwerking strand en parkeren met het Waterschap en de gemeente Vlissingen. De gesprekken hierover leidden niet tot resultaat. Wel is er inmiddels een afspraak over de huur van parkeerterreinen van het waterschap. Voorgesteld wordt een deel van dit budget  in te zetten voor de nota parkeren.  35  
Openbare verlichting Het contract met de leverancier voor het onderhoud van de openbare verlichting is  in verband met niet gekomen verplichtingen opgezegd. De vergoeding die we hiervoor ontvangen zetten in voor het onderhoudsbudget.  86 86
Kabels en leidingen In 2019 worden er hogere kosten voor het aanleggen van kabels en leidingen gemaakt.  Deze kosten berekenen we door waardoor we het budgettair neutraal verwerken.  116 116
Wegreconstructies Betreft het doorschuiven van de kapitaallasten naar 2020 doordat de investeringen voor de Bouvelard Hoge hill en Stenen Toko in Domburg nog niet volledig afgerond zijn. -38  
Fietsparkeren Uitvoering van  de maatregelen voor het fietsparkeren zijn dit jaar gestart. Omdat het een groot project is, loopt de uitvoering volgend jaar door.  -80  

 

Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud