Uitgaven

8,81%

€ -535

x € 1.000
8,81% Complete

Inkomsten

3,39%

€ -150

x € 1.000
3,39% Complete

Saldo

23,34%

€ 385

x € 1.000

3. Economie

Uitgaven

8,81%

€ -535

x € 1.000
8,81% Complete

Inkomsten

3,39%

€ -150

x € 1.000
3,39% Complete

Saldo

23,34%

€ 385

x € 1.000
Inhoud

Een duurzame en evenwichtige groei van de Veerse economie is van belang voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Kernwoorden zijn:

  • Vitaliteit
  • innovatie
  • tekorten op de toeristische arbeidsmarkt
  • behoud van onze kernkwaliteiten.

Recreatie & toerisme, landbouw en het MKB zijn onze economische pijlers. De bestedingen van onze toeristen zorgen voor een hoog voorzieningenniveau binnen onze gemeente. De balans tussen het toerisme en de leefbaarheid binnen de kernen speelt een grote rol. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes. Structureel overleg tussen gemeente, bedrijfsleven en inwoners blijft van groot belang.

D.3.01 In 2019 is er inzicht in een gezonde balans tussen een duurzame en vitale economie en leefbaarheid.

Toerisme is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Veere. De groei van het toerisme legt ook een beslag op de leefbaarheid van de kernen. We evalueren het bestaande beleid en zetten dit af tegen de huidige ontwikkelingen.

G

In het eerste kwartaal van 2019 hebben 5.200 inwoners uit de gemeente Veere de vragenlijst omtrent toerisme en leefbaarheid ontvangen. Op 18 maart 2019 was de sluitingsdatum. Het Kenniscentrum Kusttoerisme gaat de resultaten analyseren.

De gegevens van de metingen van de verkeerintensiteit, parkeerdruk zijn opgeleverd. De gegevens van de recreatieve verblijfsaccommodaties in Veere zijn onderverdeeld naar de Veerse typologieën. Tevens ontwikkelen we momenteel beleid voor recreatief kamerverhuur.

En op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd om te starten met de eerste stap in het proces om nieuw ERT beleid te ontwikkelen.

D.3.02 We ondersteunen de ontwikkeling van de toeristische sector en houden de reputatie van Veere als kwalitatieve toeristische bestemming op peil.

Het toerisme is een belangrijke economische pijler voor onze gemeente. De kwaliteit van het toeristische product willen we samen met de sector op peil houden met innovatieve en duurzame projecten. De reputatie komt ook aan bod in de maatregel 3.011: ‘We voeren in 2019 een onderzoek uit naar de balans tussen leefbaarheid, recreatie & toerisme’.

G

Het feitenonderzoek naar de balans tussen leefbaarheid en recreatie & toerisme is in volle gang. In december worden de resultaten ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Op 29 oktober wordt de raad als eerste geïnformeerd over de resultaten.

De samenwerking met de toeristische sector is goed.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -2.272 535 -1.737
Baten 8.846 -150 8.696

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Duurzame mobiliteit Er zijn voorlopig geen concrete plannen voor het project duurzame mobiliteit. We ramen de budgetten af, evenals de te verwachten bijdragen van derden. Het saldo laten we terugvloeien in de algemene reserve. -282 -150
Project ecoferium Het project ecoferium is niet doorgegaan. We stellen voor om de beschikbare middelen vrij te laten vallen en terug te laten vloeien in de algemene reserve. -260  
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud