Uitgaven

1,59%

€ -97

x € 1.000
1,59% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 27

x € 1.000
0,61% Complete

Saldo

7,49%

€ 124

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

1,59%

€ -97

x € 1.000
1,59% Complete

Inkomsten

0,61%

€ 27

x € 1.000
0,61% Complete

Saldo

7,49%

€ 124

x € 1.000
Inhoud

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

D.4.01 De overgang tussen peutergroep, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo verloopt in 2019 voor minimaal 80% van de leerlingen zonder taalachterstand of schooluitval.

Een vloeiende overgang tussen peutergroep, basisonderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner. Het percentage taalachterstand meten we via de monitor Voor- en vroegschoolse educatie en het percentage schooluitval meten we via de projecten Voortijdig schoolverlaten.

G

In het kader van de voorschoolse educatie krijgen peuters met een taalachterstand een programma aangeboden met als doel deze achterstand weg te werken. Er wordt tussen de peuteropvang en basisonderwijs samengewerkt. Er vindt vanuit de peuteropvang een zogeheten warme overdracht aan het basisonderwijs plaats. Het blijkt dat verre weg de meeste peuters door middel van het programma de achterstand kunnen wegwerken . Mocht er een peuter waarvan nog sprake is van een achterstand bij de overdracht aan de basisschool, dan volgt er een programma vroegschoolse educatie. Dit programma wordt in groep 1 en 2 aangeboden.

D.4.02 Elk schoolgebouw in onze gemeente is fysiek toegankelijk voor alle leerlingen die les krijgen op die school.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Het gebouw mag hiervoor geen belemmering zijn. Daarom kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast moeten worden, zodat ook gehandicapte kinderen het gebouw in kunnen. Dit voorkomt dat kinderen naar een verder weg gelegen school moeten.

G

De actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) verloopt conform planning. Op 13 september 2019 bespraken wij een ontwerp concept  met de schoolbesturen in het Op  Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De schoolbesturen stemde in met de voorstellen, behoudens één voorstel waar 1 schoolbestuur het niet mee eens is. Wij werken dit uit in een voorstel voor de commissie en gemeenteraad van 6 november 2019.

Wij ontvingen in 2019 geen aanvragen van schoolbesturen voor aanpassing van schoolgebouwen.

 

D.4.03 Schoolbesturen kunnen in 2019 aan hun wettelijke taak voldoen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs en leerlingenvervoer.

G

Met de scholen zijn afspraken gemaakt over de inzet van de gemeentelijke middelen in voor onderwijsbegeleiding De scholen kopen bij respectievelijk RPCZ en Driestar Educatief diensten in. De afspraak met de scholen is dat zij ook ten minste het zelfde bedrag als de gemeentelijke bijdrage voor schoolbegeleiding inzetten. De uitvoering van de leerplicht is bij het RBL ondergebracht. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen bij bijvoorbeeld verzuim van een leerling. Er vindt regelmatig afstemming plaats over de voortgang van passend onderwijs. Scholen en de samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs. De afstemming vanuit de gemeente richt zich op de zorg.

 

D.4.04 In 2019 kennen alle laaggeletterde volwassen inwoners de verschillende taallessen in onze gemeente.

Ook in Veere wonen mensen die laaggeletterd zijn. Wanneer we uitgaan van het landelijk percentage, heeft ongeveer 20% van onze inwoners tussen de 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Dit verkleint de kans op werk en/of sociale contacten. Samen met Middelburg en Vlissingen bieden we deze mensen op een laagdrempelige manier de kans hun taalvaardigheid te vergroten.

G

Met het taalhuis zijn afspraken gemaakt over de activiteiten die zij op Walcheren leveren. Met Scalda maakten we afspraken over de inzet van de middelen van de Volwasseneducatie. Dit zijn Rijksmiddelen en die verplicht moeten worden ingezet voor de formele taallessen. En met het bestuur van Stichting Kinderopvang Walcheren zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van peuteropvang en voorschoolse opvang.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -2.718 97 -2.622
Baten 732 27 759

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
BBS Onderdak, Biggekerke Doordat de afronding van het gebouw nog niet volledig gerealiseerd was voor 1 januari 2019 start de afschrijving een jaar later. Daarom corrigeren we de begrote kapitaallasten op deze rubriek.  -42  
BBS  Bergpadschool, Grijpskerke We corrigeren de begrote kapitaallasten op deze rubriek. Deze lasten zijn niet juist verwerkt in de primitieve begroting. -53  
Leerlingenvervoer De kosten en nog te verwachten kosten voor het leerlingenvervoer 2019 liggen hoger dan het budget wat geraamd is. We zien hierin een jaarlijkse terugkerend patroon. We bekijken ieder jaar de ontwikkeling en passen het budget incidenteel aan. De totale uitgaven liggen in de lijn van 2018. 90  
Peuterspeelzaalwerk en VVE Met ingang van 2018 kennen we de harmonisatie. Als gevolg hiervan hebben we de subsidie voor peuterspeelzaalwerk kunnen verlagen. We kozen ervoor om het budget (nog) niet af te ramen i.v.m. de mogelijkheid om nieuwe aanbieders ook te subsidiëren. Dit blijkt in 2019 niet het geval te gaan zijn waardoor we het budget voor peuterspeelzaalwerk af kunnen ramen met  € 122.755. Daarnaast is rijksbijdrage 2019 voor onderwijsachterstandenbeleid opgehoogd van € 65.000 naar € 97.000.  Ook laat de subsidie aanvraag voor VVE van de KOW wat minder kosten zien dan begroot waardoor we het budget kunnen verlagen. -188  
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud