Uitgaven

16,24%

€ -987

x € 1.000
16,24% Complete

Inkomsten

10,08%

€ -446

x € 1.000
10,08% Complete

Saldo

32,78%

€ 541

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

16,24%

€ -987

x € 1.000
16,24% Complete

Inkomsten

10,08%

€ -446

x € 1.000
10,08% Complete

Saldo

32,78%

€ 541

x € 1.000
Inhoud

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft verschillende binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Ook hebben we een openluchtzwembad in Serooskerke.

We zien een aantal ontwikkelingen:

- Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan moet voldoen aan de NOC*NSF-normen.
- Buitensportverenigingen werken (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, moeten we keuzes maken over het aantal en de omvang van de buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de NOC*NSF-normen.

We willen het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig privatiseren.

Voor het zwembad staan in 2020 grote investeringen op de planning om het te moderniseren en te verduurzamen.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex Veere).

G

Het eerste kwartaal van 2019 hebben we (verder) gewerkt aan de volgende twee taken:

- Toekomstvisie zwembad.

Dit wordt meegenomen in het Maatschappelijk Vastgoed.

- Privatisering veldonderhoud

Op 13 maart 2019 hebben we tijdens het voorzittersoverleg voetbal Veere een toelichting gegeven op de taken en de financiën veldonderhoud. Voor 1 juni 2019 laten de voetbalverenigingen weten of ze verder willen werken aan privatisering veldonderhoud. We hebben nog geen formele reactie ontvangen.

Daarnaast speelt dat VV Domburg en VV Oostkapelle en sportvereniging DOK per 1 juli 2019 wilden fuseren tot 1 vereniging. Deze datum is uitgesteld. Ze werken aan de vorming van een nieuw bestuur. De stuurgroep met de werkgroepen zijn initiatiefnemer en regievoerder van het fusieproces;
de gemeente ondersteunt bij de uitwerking van hun plannen. De stuurgroep maakt een plan met alternatieven.

D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 2020.

De raad heeft in december 2015 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 speerpunten:

  • Omgeving en faciliteiten
    De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
  • Toegankelijk beweegaanbod
    Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
  • Samenwerking
    Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten, net als aan de nota Gezondheidsbeleid 2018-2021.

Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid werken we samen om overgewicht aan te pakken. Sport kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een (toegankelijk) beweegaanbod en activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

G

We hebben voor 2019 een uitvoeringsprogramma sport opgesteld.

- Proces

Het uitvoeringsprogramma hebben we op 28 februari ter kennisname aan de raad toegestuurd. Dit was volgens planning. Het opstellen van het programma hebben we samen met de klankbordgroep sport gedaan. Zij heeft hierin een adviserende rol.

- Inhoud

Een groot deel van deze activiteiten zijn in uitvoering. Ze leveren een bijdrage aan de drie speerpunten.

-Zeeuws Sportakkoord

Verder ontvangen wij in de jaren 2019 tot en met 2021 elk jaar € 20.000 voor de uitvoering van het Sportakkoord. In maart 2019 is het Zeeuws Sportakkoord vastgesteld. Aan de hand van dit akkoord vertalen we deze ambities naar de Veerse situatie. Dit doen we samen met de klankbordgroep sport. Tijdens het overleg van 9 september 2019 hebben wij samen met de klankbordgroep de Veerse speerpunten vastgesteld.

D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij willen de rol oppakken die nodig is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

G

In april stemde de raad in met de aanbevelingen van de klankbordgroep en gaf opdracht deze uit te werken. Met een interne werkgroep zijn we hier mee aan de slag gegaan.  We planden een gesprek met extern deskundigen op het gebied van cultuureducatie. In september plannen we een overleg met Erfgoed Zeeland en de musea in Veere.  We verwerken de informatie uit deze gesprekken in de agenda.  Er is op Zeeuws niveau een initiatief voor het realiseren van een culturele agenda. We maken afspraken om hier bij aan te sluiten. De agenda voor de komende vier jaar is bijna gereed.

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door basisschoolkinderen.

G

We realiseren in overleg met de dorpsraad en de kunstadviescommissie een kunstwerk in Gapinge. Uit 4 schetsontwerpen selecteerde de kunstadviescommissie er 2.  Inwoners van Gapinge kunnen kiezen welk kunstwerk het beste bij Gapinge past.  We verleenden subsidies aan professionele kunstinstellingen en amateurkunstverenigingen.  We verleenden ook subsidies cultuurbehoud. Een aantal projecten kregen een eenmalige  subsidie.   Alle basisscholen nemen deel aan het project Heel Veere Speelt. Er is een samenwerking met de scholen, muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool.  10 basisscholen doen mee met het landelijke project Meer Muziek in de Klas, hiervoor verleenden we ook een deel van de subsidie.

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken.Met financieel duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met andere gemeenten en verwerven subsidies

G

In samenwerking met het Zeeuws Archief maken we de oude archieven en de kunstcollectie van Veere toegankelijk voor alle mensen die in Veere verblijven.  Daarnaast adviseren wij u over de kwaliteitsverbetering en subsidiëring  bij Marie Tak van Poortvlietmuseum. We subsidiëren activiteiten op het gebied van erfgoed. Cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van de nieuwe visieontwikkeling. We subsidieerden o.a. het project waarbij de invasie van de Engelsen in Veere werd herbeleefd.

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

Ook in 2019 inspecteren we de openbare ruimte twee maal aan de hand van de beeldkwaliteitsgids. In alle kernen beoordelen we de kwaliteit van het onderhoud. De eerste controle is in jullie uitgevoerd de tweede volgt in september.

D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern.

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en/of onderhouden van de openbare ruimte. Op dit moment zien we vooral initiatieven in Oostkapelle. Ook zijn er al enkele rotondes en plantstroken geadopteerd door bedrijven. We streven naar minimaal 1 initiatief per kern.

G

Binnen de kernen Aagtekerke en Koudekerke zijn inmiddels ook initiatieven te melden. Het gaat om participatie en adoptiegroen.

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

G

Doelstelling is algemeen geldende regel en we doen ons uiterste best om deze kernwaarden te bewaken en te versterken.

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

O

De kernkwaliteiten zijn onderwerp in het gestarte overleg over een nieuwe Landbouwnota/Visie Landelijk Gebied. De kernkwaliteiten zijn en blijven het uitgangspunt.  Verrommeling zal in de 2e helft van 2019 aan de orde worden gesteld.

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

G

Het project grondgebruik, dat in principe drie jaar duurt, verloopt  goed.

De geraamde inkomsten van fase 1 en 2 bedragen tot nu toe € 141.000,-. Dit zijn situaties waarvoor de koopovereenkomst al is ondertekend. Echter nog niet alle overeenkomsten zijn gepasseerd bij de notaris en nog niet alle bedragen zijn geïnd. Daarnaast zijn er in fase 1, maar met name in fase 2 nog een behoorlijk aantal situaties in behandeling.  We concluderen dan ook dat de inkomsten voldoen aan de verwachtingen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -10.029 987 -9.042
Baten 1.416 -446 971

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Samenwerking Waterschap/gemeente Vlissingen  Betreft overboeking  budget voor nota parkeren, zie bij programma verkeer en vervoer voor toelichting. -35  
Plantsoenen

Inhuur voor medewerker plantsoenen ter ziektevervanging en ter overbrugging van openstaande vacature. Dekking uit bestaande vacaturegelden en ziekteverzuim.

34  
Waterbergingsfonds

Vanuit het bouwrijp maken van het Rabobankterrein en de aanleg van het parkeerterrein aan de Roosjesweg in Domburg voegen we een bedrag toe aan het budget waterbergingsfonds. Aangezien er nog geen concrete bestemming voor het fonds is voegen we het bedrag toe aan de algemene reserve.  

  -35
Speeltuinen en speelplaatsen Speeltuinvereniging Aagtekerke vroeg op 15 mei 2019 een bijdrage van € 25.000 uit de Reserve Leefbaarheid voor het onderhouden van de speeltoestellen. De aanvraag van de speeltuinvereniging voldoet aan de gestelde criteria van de Reserve Leefbaarheid.  25  
Brede Impuls combinatiefuncties Budget voor de brede impuls combinatiefuncties wordt in 2019 incidenteel afgeraamd en de komende 3 jaar incidenteel bijgeraamd. -110  
Musea algemeen Betreft budget voor het onderhoud beelden stadhuis. Deze werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd. -120  
Musea algemeen De verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet museum is nog niet gestart. De geraamde bijdrage aan het museum én de opbrengsten uit de ontwikkeling van de achterblijvende locatie schuiven we door naar 2020.  -765 -500
Subs. Reg. Waardevolle Panden

Betreft subsidieregeling waardevolle panden waarin 2019 nog onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. De verwachting is dat er in 2020 meer gebruik zal worden gemaakt.

-123  
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud