Uitgaven

8,01%

€ 486

x € 1.000
8,01% Complete

Inkomsten

4,86%

€ 215

x € 1.000
4,86% Complete

Saldo

16,46%

€ -272

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

8,01%

€ 486

x € 1.000
8,01% Complete

Inkomsten

4,86%

€ 215

x € 1.000
4,86% Complete

Saldo

16,46%

€ -272

x € 1.000
Inhoud

Alle inwoners doen mee in de samenleving, voor zover ze dat kunnen. Inwoners willen ook steeds langer thuis blijven wonen, zolang dat kan. Wij willen daarom dat Veerse inwoners oog voor elkaar hebben en voor elkaar klaarstaan. We stimuleren inwoners om hun netwerk en hun eigen kracht te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen zorgen dat inwoners zichzelf en anderen kunnen helpen en mensen niet vereenzamen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol en zijn een aanvulling op de professionele zorg. Voor diegenen die zorg en ondersteuning nodig hebben, is Porthos de toegang op Walcheren. Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen met Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW). MWW is een algemene voorziening die voor iedereen vrij toegankelijk is. Deze drie organisaties werken nauw samen om het uitgangspunt van “één gezin, één plan en één hulpverlener” in te vullen.

Naast deze drie toegangsorganisaties hebben we in het sociaal domein ook te maken met veel andere partijen. We sluiten contracten af met zorgaanbieders en leveranciers.

We leggen ook verbindingen met andere partijen, zoals zorgverzekeraars en huisartsen waar dat nodig is.

D.6.01 Veerse inwoners doen zo veel mogelijk zelf en met hun netwerk en minimaal 85% van de Veerse inwoners heeft regie over eigen leven.

Dit past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving. En het beleid dat ondersteuning en zorg zoveel mogelijk in de eigen woning plaats heeft. Wij hanteren hiervoor de indicator “regie over eigen leven van inwoners 65+” uit de Zeelandscan.

Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Het gaat om het behouden en bevorderen van een acceptabel niveau van leven, met eventueel ondersteuning die daarvoor nodig is.

De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen, zoals verenigingsgebouwen en sociale en culturele activiteiten in onze kernen zorgen dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn en niet vereenzamen. Deze gebouwen zijn ook toegankelijk voor mensen met een beperking.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn een belangrijke aanvulling op de professionele zorg. Via onze Welzijnsstichting en Stichting Manteling ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers. Dit zorgt ervoor dat onze burgers later of geen professionele zorg nodig hebben.

We bieden ondersteuning aan statushouders in de kernen. Welzijn Veere begeleidt deze ondersteuning en werkt samen met Vluchtelingenwerk Walcheren. In 2020 krijgt de gemeente meer taken in verband met inburgering.

G

Wij stimuleren de samenwerking tussen Welzijn Veere en Vluchtelingenwerk Zeeland in het belang van de inburgering van de nieuwkomers. Samen met Scalda, het Maatschappelijk Werk Walcheren en vluchtelingenwerk werken we aan vroegtijdige ondersteuning van jonge nieuwkomers om schulden en andere problemen te voorkomen.

Voor de uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde notitie “Visieontwikkeling Welzijn, Wonen en Zorg”  werken wij aan een uitvoeringsplan. Dit doen wij in overleg met maatschappelijke partners. Dit overleg vergt meer tijd dan aanvankelijk gedacht.  Afronding is nu voorzien voor het eind van het jaar.

We ondersteunen vrijwilligers en mantelzorger met subsidies aan o.a. Stichting Manteling en Stichting Welzijn Veere (SWV). In mei is het project dementievriendelijk Veere met een symposium van start gegaan. Hiervoor worden verschillende projecten in de kernen stap voor stap uitgerold in de komende jaren.

De evaluatie nota reserve leefbaarheid is afgerond. We behandelen de aanvragen volgens de nieuwe criteria.

We hebben nieuwe afspraken gemaakt over de vroegsignalering van schuldenproblematiek. Er is een concept projectplan coördinatiepunt vroegsignalering. Deze wordt naar verwachting in november 2019  aan de raad voorgelegd. Na goedkeuring vindt de uitvoering van het plan plaats vanaf 1 januari 2020.

We subsidiëren Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) voor ondersteuning aan inwoners in Veere om hun zelfredzaamheid en die van hun netwerk te vergroten. Hier hebben we prestatieafspraken voor gemaakt.

D.6.02 Tenminste 75% van onze inwoners is tevreden over de toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos en Orionis zijn de toegang tot maatwerkvoorzieningen voor inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit kan in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Inwoners hebben zorg en ondersteuning nodig als ze niet zelf of met anderen een oplossing vinden voor hun hulpvraag en er geen algemene voorziening is.
Porthos is tot 1 januari 2020 de toegang voor inwoners die een maatwerkvoorziening vanuit Wmo en Jeugdwet nodig hebben. Voor financiële ondersteuning op het gebied van werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Het is belangrijk dat inwoners snel en goed geholpen worden en dat deze drie organisaties daarom goed samenwerken volgens het principe “één gezin, één plan en één hulpverlener”.

Uit cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat ongeveer 75% van de respondenten momenteel tevreden is over de toegang via Porthos en Orionis. Voor Orionis meten we dat met de armoedemonitor. Voor Porthos met jaarlijkse cliëntervaringsonderzoeken.
Het is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening van Porthos vast te houden.

G

We hebben cliëntervaringsonderzoeken uitgevoerd voor de Wmo en Jeugdwet. De raad ontvangt de resultaten later dit jaar ter kennisname.

We hebben een uitvoeringsplan opgesteld voor de beschikbaarheid van een onafhankelijke cliëntondersteuning voor inwoners met hulpvraag bij Porthos. Dit in samenwerking met  Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Welzijn Veere , Stichting Welzijn Middelburg en de gemeente Middelburg. 

We voeren met regelmaat overleg met gemeente Middelburg, gemeente Vlissingen en Porthos over de lopende zaken.  In de loop van 2019 was extra budget nodig voor Porthos om de toegangsfunctie in 2019 op pijl te houden.  Dit is beschikbaar gesteld door de drie gemeentes.

In begin dit jaar is een start gemaakt voor een nieuwe Veerse toegang in 2020. De raad stelde hiervoor in januari de Veerse Visie op het Sociaal Domein vast en in februari de kaders voor de toegang voor Wmo en Jeugdwet. In mei stelde het college het Implementatieplan Nieuwe Toegang Wmo en Jeugdwet vast.  Momenteel werken we aan de uitvoering en inrichting van de nieuwe toegang voor Wmo en Jeugdzorg per 1-1-2020. Dit doen we organisatiebreed en met direct betrokken partijen uit de samenleving.

We onderzochten de ontwikkeling op lange termijn van beschikbaarheid van 1e lijn zorgvoorzieningen: Huisartsen (& apothekers), tandartsen, fysiotherapeuten en wijkverpleging. We leggen de resultaten in november 2019 aan de raad voor.

 

D.6.03 Tenminste 80% van de inwoners ervaart de zorg en ondersteuning die ze krijgen als effectief.

Maatwerkvoorzieningen moeten aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Wij meten daarvoor jaarlijks de cliëntervaring voor de Wmo-voorzieningen. Uit het onderzoek over 2017 blijkt dat gemiddeld 80% van de respondenten tevreden is over de effectiviteit van de zorg. Daarbij gaat het om de onderdelen: aansluiten op behoefte, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met alle veranderingen in de organisatie van de toegang, is ons doel om dit niveau vast te houden.

G

Het cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo in 2018 toont geen afwijkingen ten opzicht van het onderzoek in 2017. Voor de jeugdzorg is een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor was het aantal respondenten zeer laag. Een betrouwbare uitslag over de tevredenheid valt hierdoor niet te geven.

De raad ontvangt bij de 2e bestuursrapportage een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de kosten van de zorg.

De  nieuwe verordening Wmo en Jeugdwet wordt in november 2019 aan de raad voorgelegd.

Het College Zorg en Welzijn (CZW) heeft, samen met de Zeeuwse gemeenten, de eerst voorbereiding getroffen voor de decentralisatie van het Beschermd Wonen en Maatschappelijk Opvang. Op 1-1-2022 worden de middelen Bescherm Wonen gedecentraliseerd. Dit bereiden we in Zeeuws verband voor. De gemeente Veere sluit aan op deze Zeeuwse samenwerking.

In november wordt de Kadernota Orionis Walcheren 2020-2022 voorgelegd aan de raad.

In Juni 2019 is het nieuwe contract voor Wmo Hulpmiddelen gestart. Welzorg en Medipoint zijn de aanbieders.

In augustus en september zijn de nieuwe contracten voor leerlingenvervoer en doelgroepenvervoer van start gegaan. TCR verzorgt het leerlingenvervoer. Taxi de Vlieger verzorgt het doelgroepenvervoer.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -25.960 -486 -26.446
Baten 11.296 215 11.511

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie

Toelichting

Bedragen x € 1.000

 

 

Lasten

Baten

WMO, Jeugd en Zorgvernieuwing

De toelichting op deze mutaties worden gegeven in de rapportage Sociaal Domein Veere 1e en 2e kwartaal 2019

460

-45

Afrekeningen oude jaren

We hebben een tweetal afrekeningen ontvangen m.b.t. de jeugdzorg en Orionis over het jaar 2018.

169

62

Orionis

We hebben via de meicirculaire geld ontvangen voor de uitvoering op het gebied van de participatiewet en beschut werken. De lasten zijn hier geraamd.

59

 

Frictiekosten Porthos

We hebben in het kader van de ontvlechting van Porthos diverse kosten gemaakt op het gebied van personeel (plaatsingscommissie) en automatisering. Een deel van de kosten berekenen we conform de verdeelsleutel door aan Middelburg en Vlissingen.  

241

156

Stelpost maatschappelijke voorzieningen

We hebben het budget voor het project maatschappelijke voorzieningen herschikt. Het budget stond volledig verantwoord op het sociaal domein wat een vertekend beeld geef voor dit programma. We hebben de stelpost nu geraamd op de categorie overige baten en lasten. 

-565

 

Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud