Uitgaven

1,36%

€ 83

x € 1.000
1,36% Complete

Inkomsten

1,35%

€ 60

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

1,4%

€ -23

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

1,36%

€ 83

x € 1.000
1,36% Complete

Inkomsten

1,35%

€ 60

x € 1.000
1,35% Complete

Saldo

1,4%

€ -23

x € 1.000
Inhoud

Inwoners van Veere groeien gezond op en worden vitaal oud. In samenwerking met uitvoerende organisaties bieden we voorlichting en preventieve activiteiten. De GGD voert wettelijke taken uit op gebied van de Wet publieke gezondheid.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en dat reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieverantwoorde wijze wordt begraven. 

Klimaatverandering is een feit. Perioden van extreme droogte en extreme nattigheid wisselen elkaar af. We passen ons zo goed mogelijk op de effecten van deze veranderingen aan. We zoeken daarvoor naar mogelijkheden om schade te beperken en kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. 

D.7.01 In 2019 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Het programma VANG is ontwikkeld voor gemeenten om de inzameling en recycling van huishoudelijk afval te verbeteren. We produceerden in 2017 ruim 153 kilogram restafval per inwoner. De VANG doelstelling is om in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner te produceren. Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

G

We onderzoeken aan de hand van een aantal pilots hoe we deze betere afvalscheiding kunnen realiseren.  Deze pilots evalueren we.  Aan de hand van de resultaten van de pilots doen we dit najaar een voorstel tot verbetering van de afvalscheiding.  Het betreft de volgende pilots:

- Eens per 4 weken inzameling huishoudelijk restafval in Meliskerke. Via een enquête is in april aan de bewoners gevraagd hoe ze de pilot hebben ervaren.

- Beloning bij minder aanbiedingen minicontainer restafval in de kern Oostkapelle.  Deze Pilot liep tot 25 juni 2019 . In mei hebben de bewoners een enquête ontvangen.

- Op het zomerwoningenterrein Joossesweg te Westkapelle wordt het GFT gescheiden opgehaald door middel van aparte verzamelcontainers en is het aantal aanbiedingen voor restafval  gelimiteerd naar maximaal 4 per week. Deze pilot liep   tot en met 30 juni 2019. De enquête onder de eigenaren is uitgevoerd in mei/juni 2019.

- Op het zomerwoningenterrein Kustlicht I en Duinpark te Zoutelande wordt het oud papier gescheiden opgehaald door middel van aparte verzamelcontainers.  Deze pilot liep tot en met 30 juni 2019. De enquête onder de eigenaren is uitgevoerd in mei/juni 2019.

- Invoering van een aparte minicontainer voor het gescheiden inzamelen van het oud papier in Gapinge. De bewoners enquête is in januari uitgevoerd. De pilot loopt in 2019 door. 

- De actie 100-100-100 is in 2018 afgerond                                                          

 

 

D.7.02 In de gemeente verwerken we afval in samenwerkingsverband effectief en efficiënt.

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Samenwerking levert schaalvoordelen op en zorgt voor kostenbesparing. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

Op 6 juni zijn de  jaarrekening 2018, de begrotingswijzigingen 2019 en de concept-begroting 2020 in de raad behandeld. Op 27 juni heeft het Algemeen Bestuur van het OLAZ deze jaarstukken goedgekeurd. 

D.7.03 We hebben inzicht in de behoefte om verschillen tussen natte en droge periodes op te vangen.

De verschillen tussen neerslag en droogte lijken steeds groter te worden. Om deze verschillen op te vangen is er ruimte voor waterberging nodig.

G

Samen met onze burgers en bedrijven gaan we in de risicodialoog in 2020 na waar er ruimte voor water (nodig) is.

D.7.04 We hebben een actueel verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan.

Met de term verbreed rioleringsplan bedoelen we dat we niet alleen kijken naar het riool maar naar de waterhuishouding in zijn geheel.

G

We hebben in de commissie RO van 9 september drie dilemma's behandeld en het concept vGRP 2020-2023 ter kennisname aangeboden.

D.7.05 Het beheerniveau van de begraafplaatsen voldoet aan de vastgesteld eisen voor de beeldkwaliteit

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheerniveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling.

G

Het beheer op de begraafplaatsen voldoet in 2019 aan de eisen.

D.7.06 In 2019 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

De grafruimte op de begraafplaatsen voldoet. We inventariseren in het komende jaar overnieuw de actuele behoefte.

D.7.07 Meer dan 75% van de inwoners voelt zich gezond.

Inwoners van Veere voelen zich gezond. Dit willen we graag zo houden. In de GGD monitor en de Zeelandscan meten we de scores.
De samenwerking met onderwijs, sportverenigingen, Indigo en welzijn is hierbij belangrijk. Wij werken aan de volgende speerpunten:

  • alcohol- en middelengebruik;
  • overgewicht;
  • psychische problemen zoals depressie en eenzaamheid.
G

Het college heeft een uitvoeringsplan Gezond in Veere 2019-2021 opgesteld. De raad heeft in april de doelstellingen goedgekeurd.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -7.203 -83 -7.285
Baten 6.373 60 6.432

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Asbestverwijdering "van het dak" De Eerste Kamer heeft de wetgeving tot verplichte sanering van asbestdaken verworpen. Hiermee is de pijler onder de intergemeentelijke en collectieve aanpak van de sanering van deze daken vervallen. er is dan ook besloten voor de collectieve aanpak tot sanering van asbestdaken in te trekken.  -67  
GGD Betreft de bijdrage voor het rijksvaccinatieprogramma. Deze middelen zijn via het Gemeentefonds beschikbaar gekomen.  34  
Zwerfafval Dit jaar wordt er geen bijdrage van Nedvang ontvangen waardoor er geen pilot wordt uitgevoerd. In de eerste bestuursrapportage was de ontvangst reeds afgeraamd. -26  
Inzameling kunststof verpakkingen De inzameling van plastic afval is aanzienlijk hoger waardoor de kosten stijgen daarnaast ontvangen we ook een lagere vergoeding door verontreiniging. 110  
Afvalstoffenheffing, lasten De diverse mutaties binnen het taakveld afval zorgt er voor dat we de voorziening afval moeten aanspreken. Bij de begroting 2020-2023 komen we terug op het verloop van de voorziening.   67
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud