Uitgaven

97,54%

€ -5.923

x € 1.000
97,54% Complete

Inkomsten

125,84%

€ -5.566

x € 1.000
125,84% Complete

Saldo

21,66%

€ 357

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

97,54%

€ -5.923

x € 1.000
97,54% Complete

Inkomsten

125,84%

€ -5.566

x € 1.000
125,84% Complete

Saldo

21,66%

€ 357

x € 1.000
Inhoud

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere rust in de komende jaren vooral op twee pijlers:

• herstructurering
• het behouden en versterken van onze concurrentiepositie

Herstructurering
Ons landschap is ons kapitaal. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn daarom de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Nieuwbouw vindt plaats waar oude situaties verdwijnen.

Concurrentie
Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.

D.8.01 In Vrouwenpolder verbeteren we het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

In februari 2012 stelde u het Dorpsplan Vrouwenpolder vast. Het Dorpsplan geeft de toekomstvisie op Vrouwenpolder. Speerpunten in deze visie zijn de opwaardering van het centrum en de verbinding met het recreatiegebied Fort den Haakweg.

G

Het project Fort den Haakweg is in uitvoering.

De verplaatsing van de supermarkt uit het centrum van Vrouwenpolder biedt de kans op een integraal herontwikkelingsplan voor het centrum. Het college maakt hiervoor afspraken met de ondernemer en een klankbordgroep uit de kern. 

D.8.02 De ruimtelijke kwaliteit van de fysieke leefomgeving neemt in 2019 toe.

Alle adviezen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vinden hun grondslag in de zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een gezonde fysieke leefomgeving. In die adviezen wegen wij de belangen zoals:

• Gezondheidsbescherming;
• Werkgelegenheid;
• Toerisme;
• Duurzaamheid;
• Cultuurhistorie.

Voor initiatieven of principeverzoeken formuleren wij stedenbouwkundige en programmatische randvoorwaarden en voorwaarden op het gebied van duurzaamheid.

G

De inbreng van een gemeentelijke stedenbouwkundige zal de aandacht voor en praktische invulling van een goede ruimtelijke kwaliteit verder verbeteren . Zowel in complexe als enkelvoudige ruimtelijke vraagstukken.  De stedenbouwkundige is per 1 augustus 2019 begonnen.

Duurzaamheid is een vast onderdeel van alle ruimtelijke adviezen.

D.8.03 In Domburg verbeteren we het welzijn van de bewoner en van de badgast: goed leven, wellness, rust, natuur en cultuur.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen. Het beeldkwaliteitplan Domburg geeft handvatten voor de ruimtelijke ontwikkeling.

O

De uitvoering van de plannen gebeurt op basis van de Visie Domburg, het beeldkwaliteitplan en de vastgestelde bestemmingsplannen. Het aanleggen van het parkeerterrein is gereed en in gebruik genomen. De woonkavels langs de Singel zijn in de markt gezet en het gebied wordt bouwrijp gemaakt.  Door de uitspraak van de Raad van State over de PAS kunnen de bouwprojecten vertraging oplopen. De aanleg van het Groentje nadert de afronding, de kwaliteit monitoren we met behulp van de klankbordgroep uit Domburg.  De planvorming rond het Nehalenniagebied is gestart en daar wordt conform de afspraken die we met u hebben gemaakt de haalbaarheid van planvorming onderzocht.  Begin 2020 zullen de eerste resultaten aan de klankbordgroep worden voorgelegd en de resultaten aan u worden aangeboden. Na uw besluit over Westrand Domburg is de visievorming van start gegaan met het ophalen van wensen en ideeën in Domburg. De visie zal rond februari 2020 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

D.8.04 We verbeteren de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

In maart 2008 stelde u de toekomstvisie Veelzijdig Veere vast. Onder deze visie vallen een aantal projecten, zoals:
- de herinrichting van de Markt.
- de herinrichting van de Kaai.
- de herontwikkeling van het Oranjeplein.
- de herbestemming van het Mijnenmagazijn.
- de opwaardering van het jachthavengebied Oostwatering.
- de verruiming van het gebruik van de Grote Kerk.

We oriënteren ons eerst op de mogelijke invulling van de projecten. Door het realiseren van deze projecten verbeteren we de stad Veere voor wonen, werken en recreatie.

G

Herinrichting Markt
Op 8 november 2018 stemde u in met het definitieve ontwerp van de herinrichting en stelde u hiervoor het budget beschikbaar. In januari startte de aannemer met de herinrichting.

Herinrichting Kaai
Gerealiseerd.

Oranjeplein
Op 1 oktober 2015 stelde u het Beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing en inrichting van het Oranjeplein vast. Deze ontwikkeling is een combinatie van een gemeentelijke grondexploitatie (uitgifte grond) en initiatieven van derden. Wij gaven het stedenbouwkundig bureau Rho opdracht voor het opstellen van het bestemmingsplan als vertaling van het Beeldkwaliteitsplan en het maken van een actualisatie van de kadernota ‘Detailhandel en horeca stad Veere’ (door u vastgesteld op 24 mei 2007). Op 7 november 2018 informeerden wij u over de stand van zaken in een raadsmemo. Conform financiële wet- en regelging moet er voor deze ontwikkeling voor 31 december 2020 een ontwerp bestemmingsplan ter inzage liggen. Op dit moment onderzoeken wij de economische- en financiële haalbaarheid van de ontwikkeling.

Herbestemming Mijnenmagazijn
Wij bereiden op dit moment een openbare aanbesteding voor. Hiervoor maakt BOEI een bidbook.

Opwaardering jachthavengebied Oostwatering
Wij stellen in overleg met de havengebruikers een Beeldkwaliteitsplan op. Dit Beeldkwaliteitsplan leggen we u in het najaar 2019 voor besluitvorming voor.

Verruiming gebruik Grote Kerk
Gerealiseerd.

D.8.05 In 2019 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd.

Nieuwbouw van woningen en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling van gebieden stemmen we af op de woningbehoefte. We doen dit aan de hand van een actueel Woningbehoefteonderzoek.

O

De regionale woningmarktafspraken Walcheren zijn in februari 2019 door de provincie vastgesteld.  Met de uitkomsten van nieuwe provinciale prognose en het Zeeuws woningmarktonderzoek verwachten we dat de gemaakte regionale afspraken straks ook geschikt zullen zijn als bouwsteen voor de Woonvisie.

D.8.06 Op 1 januari 2021 is de organisatie in staat om de nieuwe Omgevingswet uit te voeren.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De wet heeft als doel om samenhang te brengen in beleid en regels over onze leefomgeving. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding staat voor 2021. Tussen 2018 en 2021 nemen we besluiten over onze nieuwe koers. De koers draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving. Zodat het in onze gemeente goed wonen en werken is.

G

De Veerse organisatie bereid zich op verschillende terreinen voor op de komst van de Omgevingswet. Er wordt concreet gewerkt aan het Bestemmingsplan+ en aan nieuwe vergunningprocessen onder de Omgevingswet. Uitgangspunt is om de nieuwe producten en processen in te richten vanuit de wens  van de klant. Een raadswerkgroep is  klaar met het nadenken over de te volgen koers en ambitie onder de Omgevingswet. Later dit jaar volgt een discussie en besluitvorming hierover in de gemeenteraad.

D.8.07 In 2019 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Behoud door Ontwikkeling is de ambitie en het motto voor de Structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed van 2016. Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

O

Capaciteitsproblemen door langdurige ziekte gecombineerd met een moeizame zoektocht naar deskundige vervanging veroorzaken  vertraging in de voortgang van een aantal projecten. De capaciteitsproblemen zijn verleden tijd door volledig herstel. De projecten worden weer ter hand genomen. Allereerst worden de achterstanden weggewerkt.

D.8.08 We willen toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningen voor alle inwoners in de gemeente Veere.

Hiervoor is in december 2016 een beleid en uitvoeringsagenda Maatschappelijke Voorzieningen, vastgesteld. Op basis van de uitvoeringsagenda is vooraleerst in de kernen Aagtekerke, Westkapelle, Serooskerke en Oostkapelle gestart. De opgave per kern varieert van dorpshuis met zorgfuncties tot een multifunctionele accommodatie inclusief dorpshuisfunctie, kinderopvang, school en sport. De opgave bouwkundig gezien, varieert ook van sloop, renovatie tot nieuwbouw. Eind 2018, begin 2019 is het duidelijk geworden dat de ambities de financiële mogelijkheden overstijgen. Tijdens de Kadernota behandeling van 4 juli 2019 is dit nadrukkelijk uiteengezet. Het college heeft vervolgens de opdracht gekregen om creatieve oplossingen te vinden om waar mogelijk onze ambities te realiseren.

O

Vanaf juli, na de behandeling van de Kadernota d.d. 4 juli jl.,  is om die reden de opgave van het project ‘breder’ opgepakt, waaronder een analyse op gebiedsontwikkelingen en financiële kansen (verevening, eigendomsvormen, subsidies, etc.).  In september is tijdens twee bijeenkomsten de raad geïnformeerd omtrent deze bredere, integrale aanpak van deze maatschappelijke opgave. In de begroting voor 2020 wordt de raad voorgesteld koers te bepalen opdat in 2020 voorbereidingen getroffen kunnen worden om tot realisatie te komen.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -13.522 5.923 -7.598
Baten 10.965 -5.566 5.399

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
IOK/AOK Westkapelseweg 4-6 Ztl Betreft een ontvangst uit anterieure overeenkomst en wordt toegevoegd aan de algemene reserve en reserve bovenwijkse voorzieningen.   84
Verkoop reststroken algemeen We zien een toename in de verkoop van groen-en reststroken voor 2019 waardoor de ontvangsten bijgeraamd kunnen worden.   92
CP16 Budget Bestemmingsplan + Betreft het budget voor het opstellen van bestemmingsplan+, deze werkzaamheden worden in 2020 afgerond. -60  
Uitvoeringsprogramma kustvisie Het budget voor het uitvoeringsprogramma kustvisie dient op basis van de werkelijke uitgaven in 2019 afgeraamd worden -33  
Herstructureringsfonds: Het budget herstructureringsfonds uit 2018 was doorgeschoven naar 2019. De verwachting is dat er in 2019 geen gebruik van gaat worden gemaakt, zodat zowel het deel uit 2018 als 2019 kan worden afgeraamd. -200  
Bouw-en sloopvergunningen leges De ontvangsten uit de leges bouw-en sloopvergunningen blijven door de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) achter ten opzichte van de bedragen welke zijn opgenomen in de begroting.   -300
Implementatie omgevingswet Betreft het budget voor de implementatie omgevingswet. De verwachting is dat de kosten hiervoor pas in 2020 worden gemaakt waardoor ook het budget wordt doorgeschoven. -164  
Mutaties grondexploitaties 2019 Dit betreffen actualisaties in de grondexploitaties. Dit heeft een correctie aan de lastenkant tot gevolg. Bovendien zien we dat door de uitspraak over het PAS er voorlopig geen vergunningen worden afgegeven, hierdoor schuiven de grondopbrengsten naar achteren tot er meer duidelijkheid is. -5.467 -5.467

 

Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud