Uitgaven

15,02%

€ 912

x € 1.000
15,02% Complete

Inkomsten

31,69%

€ 1.402

x € 1.000
31,69% Complete

Saldo

29,67%

€ 490

x € 1.000

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

15,02%

€ 912

x € 1.000
15,02% Complete

Inkomsten

31,69%

€ 1.402

x € 1.000
31,69% Complete

Saldo

29,67%

€ 490

x € 1.000
Inhoud

Begroting

1.402 Inkomsten (x € 1.000)
912 Uitgaven (x € 1.000)
490 Saldo (x € 1.000)
  • Overzicht algemene dekkingsmiddelen
  • Onvoorzien en overige baten en lasten
  • Vennootschapsbelasting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Wat mag het kosten per taakveld?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -413 -462 -874
Baten 32.264 1.107 33.370

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Precariobelasting We hebben aanslagen opgelegd voor de precariobelasting over kabels en leidingen. Voor de aanslag die we opleggen aan Enduris treffen we, i.v.m. een uitspraak van het Gerechtshof in een zaak van de gemeente Hulst, een voorziening.  445 726
Gemeentefonds Op basis van de meicirculaire 2019 ontvangen we eenmalig meer uit het gemeentefonds. Voor diverse taken hebben we extra geld ontvangen, waaronder het rijksvaccinatieprogramma en de raadsvergoedingen. Deze lasten zijn onder de betreffende programma's opgenomen.    348

Onvoorzien en overige baten en lasten

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten 506 -457 49
Baten 0 295 295

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Personele mutaties

Binnen het onderdeel overige baten en lasten hanteren we een centraal budget waar we de mutaties op salarisbudgetten verzamelen. Het betreft het toevoegen van de vacaturegelden aan het begin van het jaar en het tussentijds onttrekken van budget bij indiensttreding van medewerkers. Deze mutaties verwerken we neutraal in samenhang met het budget op het onderdeel overhead. Hierdoor blijven we in totaliteit binnen het geaccordeerde budget voor personeel.

In de slotwijziging boeken we het restant van het verzamelbudget over naar de diverse programma's. Dit betreft eveneens een neutrale wijziging.

 

In deze rapportage betreft het onder andere de reeds bij het onderdeel overhead toegelichte functies:

- Adviseur sociaal domein
- Administratief medewerker tweede woningen
- Directeur programma's en projecten
- Business controller

175  
Stelpost maatschappelijke voorzieningen We hebben het budget voor het project maatschappelijke voorzieningen herschikt. Het budget stond volledig verantwoord op het sociaal domein wat een vertekend beeld geeft. We hebben de stelpost nu geraamd op de categorie overige baten en lasten.  565  
Onderuitputting stelpost maatschappelijke voorzieningen In de kaderbrief is het voorstel gedaan om een bedrag van € 318.000 van de onderuitputting van de stelpost in 2019 te benutten voor incidentele ruimte voor de begroting 2020. Dit is in de bestuursrapportage verwerkt.  -318  
Suppleties belastingdienst Een extern bureau heeft btw-onderzoek gedaan naar de verwerking van btw in de jaren 2013-2017. Uit dit onderzoek blijkt dat we over de betreffende jaren per saldo een bedrag terug kunnen vragen. De belastingdienst is akkoord met de mutaties.  97 295

Vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals een gemeente, vennootschapsbelasting plichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Voor de gemeente Veere zijn de activiteiten van de grondexploitatie aangemerkt als winstgevende onderneming.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten 0 7 7
Baten 0 0 0

Financiële analyse

Geen mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -1.597 -560 -2.157
Baten 7.879 -1.090 6.789

Financiële analyse

Dit betreffen de toevoegingen (lasten) en onttrekking (baten) van de reserves. Hieronder treft u conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijkingen groter dan € 25.000.

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Over te boeken budgetten

In de bestuursrapportage zijn diverse projecten/budgetten, die dekking zouden krijgen vanuit de algemene reserve, waarvan een gedeelte van de werkzaamheden in 2020 plaatsvinden. Dit betekent dat ook de algemene reserve in 2019 niet aangesproken wordt. Voorstel is om de budgetten in 2020 weer beschikbaar te stellen en te dekken uit de algemene reserve. Hieronder een opsomming van reeds eerder toegelichte projecten/budgetten onder de programma's:

- Subsidieregeling waardevolle panden
- Bestemmingsplan +
- Verplaatsing Marie Tak van Poortvlietmuseum
- Fietsparkeren
- Beelden stadhuis Veere
- Implementatie omgevingswet
- Budget trainees

  -837
Projecten die niet (volledig) doorgaan 

In deze rapportage doen we, door het ontbreken van concrete plannen, het voorstel om een aantal budgetten vrij te laten vallen en zo ook geen beslag meer te leggen op de algemene reserve.

- project ecoferium
- project duurzame mobiliteit
- Budget kustvisie
- Budget 2018 voor het revitaliseren van de woningvoorraad

  -525
Onderuitputting stelpost maatschappelijke voorzieningen Bij het onderdeel overige baten en lasten is toegelicht dat we een bedrag vanuit de stelpost toevoegen aan de algemene reserve om in te kunnen zetten als dekking voor de begroting 2020.  318  
Resultaat bestuursrapportage Per saldo spreken we de algemene reserve aan voor € 106.000. De voor- en nadelen zijn bij de programma's reeds toegelicht.  104 210
Bestemmingsreserves

In de rapportage zitten een aantal toevoegingen en onttrekkingen m.b.t. de bestemmingsreserves. Onderstaande mutaties zijn bij de programma's reeds toegelicht:

- Toevoeging aan de reserve lokaal onderwijsbeleid vanuit het budget combinatiefuncties
- Toevoeging aan de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit een opbrengst van een anterieure overeenkomst m.b.t. de Westkapelseweg 
- Onttrekking uit de reserve leefbaarheid voor een bijdrage aan de speeltuin Aagtekerke

138 62

Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud