Financieel beeld

Inhoud

De bestuursrapportage bestaat uit een tweetal onderdelen die we samengevoegd hebben in één rapportage:

- beleidsrapportage;
- financiële rapportage.

 

In de beleidsrapportage rapporteren we over de stand van zaken op het niveau van doelstellingen (wat willen we bereiken?). 

Met de financiële rapportage brengen we u, conform de financiële verordening, op de hoogte van de volgende zaken:

- financiële mutaties op lopende budgetten;
- nieuwe voorstellen van het college.

Toelichting begrotingswijzigingen

We vragen u in het raadsvoorstel om de begrotingswijzigingen 6 t/m 9 goed te keuren. Hieronder staat kort beschreven welk type mutaties deze begrotingswijzigingen bevatten. In het vervolg van deze rapportage beperken we ons bij de programma's, conform artikel 6 uit de financiële verordening, tot het toelichten van mutaties van groter dan € 25.000. 

 

Begrotingswijziging 6
Betreft nieuwe voorstellen vanuit het college.

 

Begrotingswijziging 7
Deze wijziging betreft mutaties die per saldo geen resultaat geven. De mutaties bevatten dus een dekking.

 

Begrotingswijziging 8
De wijziging heeft betrekking op bijstelling van lopende budgetten. 

 

Begrotingswijziging 9
De wijziging bevat mutaties op de prognose van de in exploitatie genomen gronden voor het jaar 2019.

 

Leeswijzer
Een positief getal in de kolommen saldo betekent een voordeel.
Een negatief getal in de kolommen saldo betekent een nadeel.
Een positief getal in de kolommen baten en lasten betekent een hogere last of hogere bate.
Een negatief getal in de kolommen baten en lasten betekent een last of lagere bate.

Overzicht begrotingswijzigingen

Begroting voor wijziging Begr.wijz 6,7,8 en 9 Begroting na wijziging
Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bestuur en ondersteuning 2.293 3.630 1.337 146 -192 -338 2.439 3.438 998
Veiligheid 2.656 93 -2.563 1 12 11 2.658 105 -2.552
Verkeer, vervoer en waterstaat 6.281 408 -5.873 86 187 101 6.367 595 -5.772
Economie 2.272 8.846 6.574 -535 -150 385 1.737 8.696 6.959
Onderwijs 2.718 732 -1.986 -97 27 124 2.622 759 -1.863
Sport, cultuur en recreatie 10.029 1.416 -8.612 -987 -446 541 9.042 971 -8.072
Sociaal domein 25.960 11.296 -14.664 486 215 -272 26.446 11.511 -14.935
Volksgezondheid en milieu 7.203 6.373 -830 83 60 -23 7.285 6.432 -853
Volkshuisv,ruimt.ord,sted.vernieuwing 13.522 10.965 -2.557 -5.923 -5.566 357 7.598 5.399 -2.200
Overhead 9.652 188 -9.464 -246 29 274 9.406 216 -9.190
Algemene Dekkingsmiddelen 413 32.264 31.851 462 1.107 645 874 33.370 32.496
Onvoorzien 83 0 -83 -62 0 62 21 0 -21
Overige baten en lasten -588 0 588 519 295 -224 -70 295 364
Vennootschapsbelasting 0 0 0 -7 0 7 -7 0 7
Geraamd totaal van baten en lasten 82.493 76.210 -6.282 -6.073 -4.423 1.650 76.420 71.787 -4.632
Reserves 1.597 7.879 6.282 560 -1.090 -1.650 2.157 6.789 4.632
Subtotaal 1.597 7.879 6.282 560 -1.090 -1.650 2.157 6.789 4.632
Totaal 84.089 84.089 0 -5.513 -5.513 0 78.576 78.576 0
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud