Uitgaven

4,05%

€ -246

x € 1.000
4,05% Complete

Inkomsten

0,64%

€ 29

x € 1.000
0,64% Complete

Saldo

16,63%

€ 274

x € 1.000

Overhead

Uitgaven

4,05%

€ -246

x € 1.000
4,05% Complete

Inkomsten

0,64%

€ 29

x € 1.000
0,64% Complete

Saldo

16,63%

€ 274

x € 1.000
Inhoud

Taakveld overhead

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging 2e burap 2019 Begrotingswijzigingen 2e burap 2019 Begroting na wijziging 2e burap 2019
Lasten -9.652 246 -9.406
Baten 188 29 216

Financiële analyse

Hieronder treft u, conform artikel 6 van de financiële verordening, de toelichtingen aan op mutaties met een afwijking groter dan € 25.000.

 

Mutatie Toelichting Bedragen x € 1.000
    Lasten Baten
Personele mutaties

Binnen het programma overhead hanteren we een centraal budget voor vervanging van medewerkers/functies. Dit budget wordt in het begin van het jaar gevuld met gelden die corresponderen met de beschikbare vacatureruimte. Het budget benutten we vervolgens om de vacaturetermijn te overbruggen met inhuur én bij de vaste aanstellingen van openstaande vacatures. Dit zorgt er voor dat er verschuivingen plaatsvinden tussen het onderdeel overhead en de andere programma's. In alle gevallen betreft het dus  een neutrale mutatie. 

 

In deze rapportage betreft het onder andere de bij de programma's en overige baten en lasten toegelichte functies:

- Griffier
- Uitbreiding uren plaatsvervangend griffier
- Inhuur medewerker beleid verkeer en parkeren
- Inhuur medewerker plantsoenen
- Adviseur sociaal domein
- Administratief medewerker tweede woningen
- Directeur programma's en projecten
- Business controller

-315  
Personeelsbeleid, invoering wnra Betreft het budget personeelsbeleid, mede door de invoering van de nieuwe wet ambtenaren (wnra), per 2020, en het vele werk wat dit met zich meebrengt, wordt dit budget overschreden. 30  
Personeelsbeleid, plaatsen van trainees We hebben in 2019 geen trainees geplaatst. Volgens afspraak labelen we dit budget en schuiven het door naar 2020. -51  
Personeelsbeleid, werving en selectie De overschrijding op de post werving en selectie werving en selectie komt door grote hoeveelheid wervingsprocedures. Dit als gevolg op de situatie op de arbeidsmarkt, in combinatie met dit jaar ook een aantal bijzondere/duurdere  procedures. 95  
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud