Meer
Publicatiedatum: 03-10-2019

Inhoud

Terug

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van Walcheren.
Portefeuillehouder
Halderen Bert, van

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2017

Het strand verdwijnt sneller dan dat er zand bijgespoten wordt. Dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en -bebouwing. Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het behoud van de basiskustlijn en niet voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en kwalitatief goed zandstrand is essentieel voor toeristisch Veere.Toelichting

G
Kwaliteit

In maart 2018 organiseerden we een aftrap met de kustgemeenten. We spraken af om samen in beeld te brengen hoe groot het probleem is en waar deze per gemeente ligt. Ook is het idee geopperd om regionaal met zanddepots (storten van grote hoeveelheden zand op locatie) te werken. Mogelijk biedt het gebruikmaken van baggerzand uit de Sardijngeul/Oostgat voor een aantal stranden een oplossing. In het najaar van 2018 vond opnieuw overleg plaats. Er is gekozen voor een driesporenbeleid:
1. Korte termijn: verkenning van de mogelijkheden om het regiofonds in te stellen;
2. Korte-middellange termijn: bepleiten bij het Rijk om niet alleen voor kustveiligheid zand te suppleren maar ook voor recreatieve doeleinden;
3. Langere termijn: via studies en onderzoeken komen tot een nieuwe inrichting van de kust die enige zeespiegelrijzing aan kan.

Het voorstel is om een zandfonds te vormen van 1 mjn. en te streven naar verdubbeling van dit bedrag door bijdragen/subsidies van Rijk en provincie.  De ambtelijke verkenning is afgerond, waarbij opgemerkt wordt dat afstemming met Rijkswaterstaat over  het recreatief (mee)suppleren niet gerealiseerd is.  Die volgt in augustus/september 2019. De Veerse gemeenteraad besloot bij de behandeling van de  Kadernota 2019 hiervoor (nog) geen middelen beschikbaar te stellen. Een voorstel van het college om de heffing toeristenbelasting met 7 cent te verhogen werd niet aangenomen.