Uitgaven

2,76%

€ 2.010

x € 1.000
2,76% Complete

Inkomsten

4,05%

€ 2.957

x € 1.000
4,05% Complete

Saldo

1,08420499426159E+17%

€ 947

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

2,76%

€ 2.010

x € 1.000
2,76% Complete

Inkomsten

4,05%

€ 2.957

x € 1.000
4,05% Complete

Saldo

1,08420499426159E+17%

€ 947

x € 1.000
Inhoud

0. Bestuur en ondersteuning

Het programma bestuur en ondersteuning gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en de manier waarop we dit doen.

Doelstellingen

D.0.01 In 2018 groeit de klantwaardering over onze dienstverlening met 0,2.

Uitgangspunt vormt het klantonderzoek 2017: op het onderdeel dienstverlening scoorden we gemiddeld: ondernemers (6,5), inwoners (7,1) en bezoekers balie (8,3).
Voor het meten gebruiken we in 2018 het klantpanel, ondernemers, nieuwe meetinstrumenten en klachten & complimenten.

G

Dit jaar voeren we geen onderzoek uit. Wel halen we informatie op via het klantpanel.

D.0.02 Veere blijft een zelfstandige gemeente met zeggenschap over het beleid en de uitvoering daarvan.

Behoud van eigen zeggenschap hanteren we als uitgangspunt bij alle samenwerkingsvormen. Dit staat in de nota "Samenwerking Hoe? Zo! ".

G

Op veel gebieden hebben we netwerksamenwerking met andere overheden in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel. De samenwerkingsovereenkomst Porthos is inmiddels  door de samenwerkende gemeenten opgezegd. De dienstverleningsovereenkomst Belastingen is afgerond. De financiële taakstelling samenwerking is gerealiseerd. Over de verdere resultaten rapporteerden we de raad in het jaarverslag samenwerking belastingen en in de periodieke rapportages sociaal domein. Er zijn geen signalen die duiden op inbreuk in de zelfstandigheid en autonomie van de gemeente Veere.

D.0.03 In 2018 is het gemeentelijk vastgoed professioneel georganiseerd.

In 2017 heeft gemeentebreed een inventarisatie plaatsgevonden onder ambtenaren, managers en bestuurders naar hun betrokkenheid bij gemeentelijk vastgoed. Hiervan is in het 2e kwartaal van 2017 een advies Vastgoednota opgesteld. Deze is in het 4e kwartaal 2017 uitgewerkt.  

G

Eind 2018 is de basis op orde om het gemeentelijk vastgoed professioneel te organiseren.

Met de Leidraad Vastgoedmanagement, de methode kostprijsberekening, de lijst met vastgoedobjecten en de beschreven processen kan de organisatie in de komende jaren het vastgoed efficiënter beheren en exploiteren.

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
0.1 Bestuur 1.254 419 1.673
0.2 Burgerzaken 633 55 688
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 42 14 55
0.63 Parkeerbelasting 82 -5 77
Totaal Lasten 2.010 483 2.493
Baten
0.1 Bestuur 11 0 11
0.2 Burgerzaken 412 48 460
0.3 Beheer en overige gebouwen en gronden 7 0 7
0.63 Parkeerbelasting 2.526 610 3.136
Totaal Baten 2.957 658 3.615
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud