Uitgaven

8,03%

€ 5.859

x € 1.000
8,03% Complete

Inkomsten

0,42%

€ 307

x € 1.000
0,42% Complete

Saldo

6,35821033735621E+17%

€ -5.551

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

8,03%

€ 5.859

x € 1.000
8,03% Complete

Inkomsten

0,42%

€ 307

x € 1.000
0,42% Complete

Saldo

6,35821033735621E+17%

€ -5.551

x € 1.000
Inhoud

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen etc.  De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht.  Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

Doelstellingen

D.2.01 In 2018 is er op drukke plekken voldoende ruimte om fietsen te stallen.

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

We zijn gestart met het inventariseren van knelpunten en kansen. We zijn nu in gesprek met de stakeholders over de mogelijke oplossingen. In nieuwe ontwikkelingen als bijvoorbeeld de herinrichting van 't Groentje nemen we de behoefte aan ruimte voor fietsparkeren mee.

D.2.02 In 2021 past de inrichting van verschillende wegen beter bij gebruik van ervan.

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik door ontwikkelingen zoals:

- nieuwbouw,
- veranderde verkeerstromen,
- veranderde functie
- en technische veroudering.

Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

De plannen voor de reconstructies die we dit najaar uitvoeren zijn gereed, dit zijn ''t Groentje-Schuitvlotstraat Domburg, Prelaatweg Aagtekerke en de Dorpsstraat-Noordweg Oostkapelle. Direct na de herfstvakantie start de uitvoering. Het ontwerp voor de Markt Veere is gereed en budget vragen we voor het einde van het jaar op bij de Raad. We zijn gestart met de eerste voorbereidingen voor de reconstructies aan de Dorpsstraat in Gapinge en Meliskerke.

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere veilig en ingericht volgens het wegencategoriseringsplan.

De doelstelling is onderdeel van de beleidsdoelen uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP):

  • Wegenstructuur;
  • Veilige inrichting van wegen;
  • Uitstekende loop- en fietsroutes

Tijdens de looptijd van het GVVP (2017-2027) lossen we de geconstateerde knelpunten op.

G

Diverse kleinschalige verbetermaatregelen zijn uitgevoerd. De meest opvallende was het veiliger inrichten van schoolzone's. Dit najaar voeren we nog een aantal maatregelen uit. Een deel van de maatregelen is nog in voorbereiding en kunnen pas worden uitgevoerd in het voorjaar van 2019, hiervoor boeken we een deel van het budget over naar 2019.

D.2.04 In 2018 heeft iedere kern minstens 1 halteplaats die toegankelijk is voor mensen met een handicap.

We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.

G

Voor de zomer zijn op 3 locaties bushalten aangepast. In de reconstructies van de Dorpsstraat Oostkapelle en de Schuitvlotstraat Domburg worden bestaande bushalten gelijk goed ingericht. Deze werkzaamheden starten na de herfstvakantie. We onderzoeken de mogelijkheden voor aanvullende subsidie.

D.2.05 In 2018 is er minder overlast van openbaar vervoer in verschillende kernen.

In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

G

Het onderzoek moet nog worden uitgevoerd. Er zijn verkennende gesprekken geweest met Connexxion en de Provincie. Het onderzoek start dit najaar.

D.2.06 We voldoen aan het afgesproken beheerniveau.

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beheer niveau,
- de uitvoeringsmaatregelen,
- de ontwikkelingen,
- en het beschikbare budget.

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting.

G

De uitvoering van de beheerplannen, met uitzondering van het beheerplan openbare verlichting, loopt volgens planning. Een belangrijk deel van de achterstand in de realisatie van vorig jaar is ingelopen. De uitvoering van het beheerplan Openbare Verlichting stagneert door capaciteitsproblemen bij de aannemer. Dit komt onder andere door de schaarste aan geschikt gekwalificeerd personeel.

D.2.07 In 2018 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen.

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, ondernemers en toeristen.

O

De planning was om eind 2018 een oordeelvormende nota in de raad te brengen over de toekomst van het parkeerbeleid. In het werkprogramma heeft de coalitie de wens uitgesproken om een betere balans te vinden tussen recreatie en toerisme en leefbaarheid. Parkeren is een daarbij een belangrijk onderdeel. Hiervoor willen we een onderzoek starten waarvan we de resultaten mee willen nemen in de parkeernota. Dit onderzoek vergt tijd. De behandeling van de parkeernota stellen we daarom naar de 2e helft 2019.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
2.1 Verkeer en Vervoer 4.732 602 5.335
2.2 Parkeren 982 12 994
2.3 Recreatieve havens 144 44 189
Totaal Lasten 5.859 658 6.517
Baten
2.1 Verkeer en Vervoer 24 178 202
2.2 Parkeren 177 20 197
2.3 Recreatieve havens 106 50 155
Totaal Baten 307 248 555
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud