Uitgaven

3,83%

€ 2.797

x € 1.000
3,83% Complete

Inkomsten

0,9%

€ 658

x € 1.000
0,9% Complete

Saldo

2,44959430475374E+17%

€ -2.139

x € 1.000

4. Onderwijs

Uitgaven

3,83%

€ 2.797

x € 1.000
3,83% Complete

Inkomsten

0,9%

€ 658

x € 1.000
0,9% Complete

Saldo

2,44959430475374E+17%

€ -2.139

x € 1.000
Inhoud

4. Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters en baby's graag zo dicht mogelijk bij  de kinderen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, liefst in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet kansen bieden aan alle kinderen en daarbij is ook een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

Doelstellingen

D.4.01 De overgang tussen peuterspeelzaal, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs/hoger onderwijs verloopt zonder problemen.

Een vloeiende overgang tussen peuterspeelzaal, primair onderwijs en voortgezet onderwijs zorgt er voor dat kinderen zich goed ontwikkelen. Kinderen ervaren minder problemen bij de overgang van de ene naar de andere schoolsoort: de taalachterstand en de kans op schooluitval zijn kleiner.

G

1 keer per jaar organiseren we een bijeenkomst voor pedagogisch medewerkers van de peutergroepen en de leerkrachten van groep 1 en 2. Deze bijeenkomsten hebben tot doel de overgang tussen peutergroep en basisschool zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Ieder jaar behandelen we een thema. Pm-ers en leerkrachten maken afspraken over dit thema en werken dit de rest van het jaar uit. Dit jaar hebben we gekozen voor een inspiratiebijeenkomst over ouderbetrokkenheid.

D.4.02 In 2018 zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor alle leerlingen.

We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. We willen meerdere voorzieningen in 1 gebouw. Dit betekent de bouw van multifunctionele accommodaties. Ook kan het nodig zijn dat schoolgebouwen aangepast worden in verband met toegankelijkheid voor gehandicapten.

G

Wij geven indien nodig een extra bijdrage aan de scholen voor het toegankelijk maken van het gebouw. Tot nu toe ontvingen De Golfslag en de Versluijsschool een bijdrage voor het aanpassen van de toiletruimte en De Lichtstraal voor een buitenspeeltoestel. De Golfslag en het Paalhoofd ontvangen een bijdrage voor tijdelijke uitbreiding, vanwege het gestegen leerlingenaantal.

D.4.03 In 2018 zijn schoolbesturen in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan alle leerlingen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onderwijs. De Onderwijsinspectie controleert of de scholen hierin slagen. Als gemeente ondersteunen en faciliteren wij de scholen hierin. Bijvoorbeeld op het gebied van schoolbegeleiding, uitvoering leerplicht, passend onderwijs, leerlingenvervoer.

G

Met de schoolbesturen hebben we afspraken gemaakt over een evaluatie van het passend onderwijs, leerlingenvervoer, thuiszitters, huisvesting en de afstemming tussen zorg op school en zorg thuis. Daarnaast hebben de Veerse scholen ook in 2018 een bijdrage ontvangen voor schoolbegeleiding. Hiermee kunnen de scholen hulp/scholing/begeleiding inschakelen om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 449 -30 419
4.2 Onderwijshuisvesting 900 -273 627
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.447 102 1.549
Totaal Lasten 2.797 -202 2.595
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 50 -9 42
4.2 Onderwijshuisvesting 45 -4 42
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 563 66 629
Totaal Baten 658 54 712
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud