Uitgaven

10,83%

€ 7.899

x € 1.000
10,83% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 547

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

8,41996856843183E+17%

€ -7.352

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

10,83%

€ 7.899

x € 1.000
10,83% Complete

Inkomsten

0,75%

€ 547

x € 1.000
0,75% Complete

Saldo

8,41996856843183E+17%

€ -7.352

x € 1.000
Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en media (bibliotheek en lokale omroep). 

Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   

Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

 

Doelstellingen

D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex Veere).

O

De voetbalverenigingen hebben dit onderwerp besproken tijdens het laatste voorzittersoverleg. We zijn in afwachting van de uitkomst van dit overleg.

D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en gebruiksvriendelijk.

De technische installaties en de gebouwen zijn verouderd en versleten.

G

Eind 2020 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en gebruiksvriendelijk.

Op 28 aug. 2018 besloot B&W over de toekomstvisie. De commissie van het stuk echter nog niet rijp voor behandeling in de raad. Het advies over de toekomst van het zwembad en van de exploitatievorm wordt nu in april 2019 voorgelegd. Afhankelijk van de uitkomsten van besluitvorming over de toekomstvisie starten we in 2020 met planvorming en voorbereiding. De uitvoering start na seizoen in september 2020.  

D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij het openbaar groen. Dit gebeurt door samen met de gemeente inrichten en / of onderhouden van de openbare ruimte.

G

In het voorjaar hebben we boomfeestdagen en schoonmaakacties georganiseerd.

D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u per beheerplan informatie over:

- het beheer niveau,

- de actualiteit van de beheerplannen,

- het beschikbare budget,

- en de voortgang

Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die op onder deze doelstelling. 

G

Het openbaar groen ligt er in het algemeen verzorgd bij. Het feit dat we geen chemische middelen meer gebruiken zorgt op een aantal plaatsen voor knelpunten. Vaak is de enige oplossing het rooien van het plantsoen en het tijdelijk braakleggen van het vak. Onkruidgroei op verharding hebben we beter onder controle dan vorig jaar, maar we voldoen nog niet overal aan het gewenste kwaliteitsbeeld. Vooral grindpaden op begraafplaatsen zijn een knelpunt. In de begroting 2019 komen we voorstellen voor extra maatregelen.

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken.

G

Onder cultureel erfgoed verstaan materieel erfgoed zoals musea, monumenten, kunstcollectie, archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken. In samenwerking met het Zeeuws Archief maken we de oude archieven en de kunstcollectie van Veere toegankelijk voor alle mensen die in Veere verblijven. We subsidiëren activiteiten op het gebied van erfgoed. Cultureel erfgoed maakt ook onderdeel uit van de nieuwe visie ontwikkeling.

D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en genieten van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan culturele activiteiten. Onder cultuur verstaan we o.a. alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities in onze samenleving.

G

Dit geldt in het bijzonder ook voor leerlingen van de Veerse basisscholen.  Dit jaar is in samenwerking met de muziekschool, muziekverenigingen en basisscholen het project Heel Veere Speelt voortgezet.  Er is een leerlingenorkest van alle muziekverenigingen opgericht.

In samenwerking met Kunsteducatie Walcheren werken we aan deelname van leerlingen uit het basisonderwijs aan cultuuractiviteiten. We subsidiëren cultuurprojecten en festivals.  Via kunst in de openbare ruimte en artistieke evenementen kunnen inwoners en toeristen kunst ervaren. We werken aan een  visie over de veranderende rol van de gemeente op het gebied van kunst en cultuur in relatie met toerisme, economie, zorg en welzijn en onderwijs. Dit jaar ronden we de eerste fase af.

D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota 2016 en de Subsidiewijzer 2015.

De raad heeft in december 2016 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 speerpunten:

 • Omgeving en faciliteiten
  De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.
 • Toegankelijk beweegaanbod
  Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn
 • Samenwerking
  Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten.

G

We hebben een eenmalige subsidie verleend voor het nieuwe zeilsportevenement Zeeuwse Regatta. Dit evenement wordt georganiseerd op het Veerse Meer voor de jeugd, ook om kennis te maken met de zeilsport.

D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen.

Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan moet voldoen aan de NOC*NSF normen.

O

Op dit moment hebben we nog geen concreet plan voor de aanleg van kunstgras.

Door de aanhoudende droogte in de zomermaanden zijn de sportvelden in ieder geval tot eind augustus gesloten. We hebben velden opnieuw doorgezaaid om de kwaliteit van de grasmat te verbeteren.

 

D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente.

Door het project “Mooi Veere” willen wij de vervuiling en verloedering binnen de gemeente terugdringen. B.v. optreden tegen het aanwezig zijn van autowrakken en caravans, aanhangwagens en andere ontsierende zaken, zoals uitstallingen en reclame-uitingen. 

G

Op het ogenblik bezig met het opschonen van de bedrijventerreinen Zoutelande en Westkapelle

D.5.10 De Veerse kust blijft op een kwalitatief hoog niveau.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

G

We plaatsen totaal vijf nieuwe toiletten op kustparkeerterreinen en we verplaatsen een toiletunit naar aan ander terrein. Er loopt een proef met gastheerschap op een kustparkeerterrein (Galgeweg, Koudekerke). De samenwerking voor Walcherse stranden en het kustgebied is nog niet tot stand gekomen. Er wordt verder gepraat met het waterschap Scheldestromen.
De Stichting strandexploitatie Walcheren (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en met 2021 voor ons uit. Dit werk is in goede handen bij de strandstichting. De prestaties in 2018  zijn op een goed niveau. We halen onze doelstellingen.  Het rekeningoverschot over 1017 bedroeg € 153.511. SSV werkt tenslotte aan verduurzaming van de Veerse stranden.
We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de Walcherse kust. Hiervoor vond dit voorjaar overleg met de Zeeuwse kustgemeenten plaats. De opties om extra zand op de stranden te brengen zijn in beeld. We onderzoeken de haalbaarheid. Najaar 2018 is er vervolgoverleg over de knelpunten per gemeente.

D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse landschap.

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

O

Met het opstellen van een plan van aanpak starten we in 2019.

Over het gebruik van het Trimbos vinden hernieuwde gesprekken plaats. Afhankelijk van de resultaten daarvan bekijken we  de mogelijkheid tot afstoten van het Trimbos 

D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

In 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe notitie speelruimte vastgesteld. In deze notitie staan onze beleidsuitgangspunten, zoals:

 • We streven naar clustering van speelterreinen;
 • In nieuwe bestemmingsplannen houden we rekening met voldoende speelruimte en speelvoorzieningen.

Ook hebben we toen gekozen voor een meer kerngerichte aanpak.

G

We hebben in elke kern minimaal één speelterrein. Voor drie kernen (Koudekerke, Westkapelle, Zoutelande) maken we dit jaar samen met bureau Speelplan een plan voor speelruimte. Dit doen we samen met de kinderen, ouders, bewoners en dorpsraden..  De resultaten verwachten we eind september.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 786 160 946
5.2 Sportaccomodaties 876 55 931
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 666 57 723
5.4 Musea 369 -1 369
5.5 Cultureel erfgoed 668 -21 648
5.6 Media 271 0 271
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.262 758 5.020
Totaal Lasten 7.899 1.009 8.908
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 76 -9 68
5.2 Sportaccomodaties 48 17 65
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 20 30 50
5.4 Musea 16 -5 11
5.5 Cultureel erfgoed 48 -10 38
5.6 Media 1 0 1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 338 180 519
Totaal Baten 547 203 751
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud