Uitgaven

25,4%

€ 18.526

x € 1.000
25,4% Complete

Inkomsten

8,71%

€ 6.355

x € 1.000
8,71% Complete

Saldo

1,39400953746095E+18%

€ -12.171

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

25,4%

€ 18.526

x € 1.000
25,4% Complete

Inkomsten

8,71%

€ 6.355

x € 1.000
8,71% Complete

Saldo

1,39400953746095E+18%

€ -12.171

x € 1.000
Inhoud

6. Sociaal Domein

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren inwoners om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Basisvoorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Voor degene die zorg en ondersteuning nodig hebben is Porthos de toegang op Walcheren.  Voor werk en inkomen is Orionis Walcheren de toegang. Porthos en Orionis werken nauw samen om:  1 gezin, 1 plan , 1 regisseur. in te vullen. Met zorgaanbieders sluiten we contracten af voor passende maatwerkproducten.

Doelstellingen

D.6.01 Veerse inwoners doen actief en zo lang mogelijk mee in de samenleving.

“Meer samenleving en een andere overheid” is een ambitie/doelstelling uit het coalitieprogramma en past bij de landelijke ontwikkeling richting een participatiesamenleving.
Inwoners zien de behoeften om hen heen en helpen elkaar. Deze ontwikkeling vraagt ook een andere rol van de gemeente. De gemeente haalt initiatieven op, stimuleert en ondersteunt waar nodig.
Basisvoorzieningen en activiteiten in de kernen dragen eraan bij dat inwoners zelfredzaam zijn en dat mensen elkaar kunnen helpen. Vrijwilligers en mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Onze Welzijnsstichting speelt hierin een cruciale rol.

G

Actief mee doen dat geldt ook voor mensen met een beperking. In 2018 starten wij met de voorbereidingen om een aantal gemeentelijke gebouwen aan te passen voor mensen met een beperking. Dat betekent dat de toegang tot gemeentelijke gebouwen verbetert.

Vanuit de reserve leefbaarheid zijn in 2018 11 aanvragen gedaan. Daarvan hebben er 8 een bijdrage ontvangen uit het Leefbaarheidsfonds. Alle initiatieven zijn ingebracht door en voor inwoners van Veere. de initiatieven zijn vaak in samenspraak met bijvoorbeeld de dorpsraden in eigen kracht ontstaan. De initiatieven die een bijdrage ontvangen hebben voldeden allemaal aan de criteria die opgesteld zijn. Daarbij staat het sociale en maatschappelijke aspect voorop. Het initiatief moet bijdragen aan maatschappelijke doelen en er moet sprake zijn van wederkerigheid.

Wij hebben een traject gestart voor initiatieven uit de samenleving. Organisaties, verenigingen en andere lokale partijen spelen een belangrijke rol voor inwoners om langer actief en zelfstandig thuis te wonen.

De welzijnsactiviteiten worden in samenwerking met Stichting Welzijn Veere en zorgorganisaties doorontwikkeld. Dit jaar verwachten wij een plan van aanpak voor een dementie-vriendelijke omgeving.  

 

 

D.6.02 In 2018 vinden inwoners snel en makkelijk toegang tot zorg en ondersteuning.

Porthos is de toegang voor de zorg die via de gemeente loopt (Wmo en Jeugd). Orionis is de toegang voor werk en inkomen.
Het is belangrijk dat onze inwoners goed en snel geholpen worden en dat deze organisaties daarvoor ook goed samenwerken.

O

Veerse inwoners konden en kunnen in 2018 aankloppen bij Orionis en Porthos voor toegang tot zorg en ondersteuning op het gebied van Wmo, Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Door verschillende besluiten binnen de drie gemeenten in juli 2018 is er onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van Porthos. Ondanks deze onduidelijkheid blijft Porthos in de huidige vorm bestaan in 2018 en 2019. Hoe de situatie er daarna uitziet, is nu nog niet bekend.

D.6.03 Kwetsbare inwoners krijgen passende zorg en ondersteuning

Inwoners vinden zelfstandig of binnen hun eigen netwerk een oplossing en maken gebruik van algemene voorzieningen. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Er zijn afspraken met zorgaanbieders over de levering van deze maatwerkvoorzieningen. De behoefte van de Veerse inwoner is hierbij leidend (Veers Kompas).

G

Via de Welzijnsnetwerken in de kernen, kunnen al veel hulpvragen van inwoners opgelost worden. Als dit niet lukt verstrekken Orionis en Porthos maatwerkvoorzieningen. Waar nodig trekken deze organisaties samen op. Samen met de zorgaanbieders werken we aan nieuwe contractafspraken voor het leveren van maatwerkvoorzieningen.

 

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.141 -1.090 3.051
6.2 Wijkteams 4.437 4.230 8.667
6.3 Inkomensregelingen 3.539 991 4.530
6.4 Begeleide participatie 1.292 46 1.338
6.5 Arbeidsparticipatie 10 0 10
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 371 74 445
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.480 786 3.266
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 2.198 921 3.120
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 8 8
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 57 -5 52
Totaal Lasten 18.526 5.960 24.486
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 115 1 115
6.2 Wijkteams 4.063 3.722 7.785
6.3 Inkomensregelingen 1.944 977 2.921
6.4 Begeleide participatie 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 4 0 4
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 230 95 325
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
Totaal Baten 6.355 4.796 11.151
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud