Uitgaven

9,16%

€ 6.683

x € 1.000
9,16% Complete

Inkomsten

7,93%

€ 5.787

x € 1.000
7,93% Complete

Saldo

1,02645974308242E+17%

€ -896

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,16%

€ 6.683

x € 1.000
9,16% Complete

Inkomsten

7,93%

€ 5.787

x € 1.000
7,93% Complete

Saldo

1,02645974308242E+17%

€ -896

x € 1.000
Inhoud

7. Volksgezondheid en milieu

Wij bevorderen en beschermen de gezondheid van onze inwoners (en gasten) om een gezonde en vitale samenleving te realiseren.  Wij willen gezondheidsproblemen  voorkomen en werken daarvoor samen met andere organisaties zoals het onderwijs en welzijn. Een groot deel van de (wettelijke) taken uit de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) voert de GGD Zeeland uit.

We dragen zorg voor een schone, gezonde en duurzame leefomgeving. Daarvoor gaan we afval en afvalwater afvoeren en verwerken. We zorgen dat de hoeveelheid afval en afvalwater afneemt en reststoffen hergebruikt worden. We zorgen ervoor dat er op een milieuverantwoorde wijze wordt begraven.

Doelstellingen

D.7.01 In 2018 willen we minder huishoudelijk restafval en meer bruikbare reststromen

We houden ons daarbij aan de visie van het programma “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Een beter afvalscheiding draagt bij aan een duurzaam milieu. Bruikbare afvalstromen leveren geld op.

O

In 2018 staan een 7-tal pilots gepland om te komen tot een betere afvalscheiding. Drie zijn er in uitvoering en vier in voorbereiding. Start van deze vier staat gepland voor dit najaar. 

D.7.02 Afval in de gemeente verwerken we effectief en efficiënt via de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ).

Wij zijn met alle Zeeuwse gemeenten deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling OLAZ. Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Zie paragraaf verbonden partijen.

G

We nemen actief deel aan de samenwerking binnen OLAZ.

D.7.03 In 2018 heeft elke begraafplaats voldoende grafruimte voor minimaal 25 jaar.

Dit doel is gebaseerd op de “ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen gemeente Veere 2014-2024”.

G

Uit het beheerplan bleek dat we op twee locaties op termijn onvoldoende begraafruimte hebben; dat zijn Domburg en Koudekerke. We zijn gestart met de realisatie van de uitbreiding en de ophoging. In Oostkapelle passen we dit najaar de inrichting iets aan waarmee we de capaciteit op een eenvoudige manier vergroten. Na uitvoering van deze werkzaamheden voldoen we in alle kernen aan het gestelde doel.

D.7.04 Ons riolerings- en waterbeheer voldoet aan het afgesproken niveau.

In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (GRP) staan de afspraken over het niveau van onderhoud en beheer. De maatregel bij deze doelstelling is een extra maatregel naast de maatregelen die in het plan staan.

In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u meer lezen over het GRP. U vindt hier informatie over;

- de actualiteit van het GRP

- het niveau van onderhoud

- de uitvoeringsmaatregelen

- de ontwikkelingen

- het beschikbare budget.

G

De evaluatie en herziening van het verbreed GRP moet nog starten.

D.7.05 Jongeren groeien veilig en gezond op in Veere en meer inwoners blijven langer gezond.

De gemeenschappelijke regeling GGD voert verplichte taken uit op gebied van de Wet Publieke Gezondheid. Wij hebben daarnaast een lokaal uitvoeringsprogramma met de volgende speerpunten:

  • Afname alcoholgebruik onder jongeren
  • Voorkomen eenzaamheid en depressie
  • Voorkomen overgewicht

    Eens in de vier jaar monitoren wij de gezondheid van onze inwoners aan de hand van de Gezondheidsmonitor van de GGD.

G

De doelstellingen van het gezondheidsbeleid zijn nog niet behaald. Het alcoholgebruik onder jongeren is weliswaar gedaald maar vraagt zeker nog aandacht. De psychische problemen zijn onder jongeren en onder volwassenen toegenomen. Overgewicht vraagt zeker nog de nodige aandacht. Terwijl de Veerse inwoners beter scoren en meer bewegen dan het landelijk gemiddelde. Positief is dat 77% van de inwoners in de leeftijd van 19 tot 64 jaar zich gezond voelt.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
7.1 Volksgezondheid 824 -8 816
7.2 Riolering 1.676 -11 1.665
7.3 Afval 2.734 195 2.928
7.4 Milieubeheer 1.035 64 1.099
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 414 1 415
Totaal Lasten 6.683 240 6.923
Baten
7.1 Volksgezondheid 1 0 1
7.2 Riolering 2.096 -21 2.075
7.3 Afval 3.258 193 3.452
7.4 Milieubeheer 0 11 11
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 431 42 473
Totaal Baten 5.787 225 6.012
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud