Uitgaven

18,71%

€ 13.649

x € 1.000
18,71% Complete

Inkomsten

16,37%

€ 11.941

x € 1.000
16,37% Complete

Saldo

1,95608340116258E+17%

€ -1.708

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Uitgaven

18,71%

€ 13.649

x € 1.000
18,71% Complete

Inkomsten

16,37%

€ 11.941

x € 1.000
16,37% Complete

Saldo

1,95608340116258E+17%

€ -1.708

x € 1.000
Inhoud

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

De ruimtelijke ontwikkeling van Veere stoelt in de komende jaren vooral op twee pijlers: herstructurering en het versterken van onze concurrentiepositie. Nieuwbouw vindt vooral plaats waar oude situaties verdwijnen. Kwaliteitsverbetering, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ontwikkelingen. Veere kan de concurrentie aan met omliggende gemeenten, in de regio én daarbuiten op het gebied van wonen, toerisme en leefbaarheid.  

Doelstellingen

D.8.01 Vanaf 2019 is er een betere verbinding tussen Vrouwenpolder en het recreatiegebied Park Fort den Haak

Op basis van het Masterplan en het bestemmingsplan werken we aan een kwalitatieve ontwikkeling van het Fort den Haakweg-gebied. Daarmee verbeteren we de verbinding tussen de woonkern en het recreatiegebied Park Fort den Haak.

G

Op 8 juni 2017 stelde de raad het bestemmingsplan "Park Fort den Haak" vast. Bij uitspraak van de Raad van State van 13 juni 2018 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan maakt het Masterplan Fort den Haak planologisch mogelijk.  Op basis van dit bestemmingsplan wordt het plan gerealiseerd.

D.8.02 Het centrum van Vrouwenpolder is in 2018 opgewaardeerd.

Onderdeel van het Dorpsplan Vrouwenpolder is het opwaarderen van het centrum. Dit is het gebied achter de Dorpsdijk rondom de Monnikendijk. Het Dorpsplan Vrouwenpolder noemt dit gebied de groene kamer. Er zijn op dit moment een aantal concrete initiatieven. Wij zijn hiervoor afhankelijk van initiatieven van ondernemers. Samen met deze ondernemers werken we aan de opwaardering van het centrum. Zodra de initiatieven zijn gerealiseerd, is het de opwaardering van het centrum afgerond.

G

Onderdeel van het door de raad vastgestelde "Dorpsplan Vrouwenpolder" is de opwaardering van het centrum van Vrouwenpolder. Concreet gaat hierbij om de invulling van percelen aan de Dorpsdijk, de herontwikkeling van de bestaande supermarktlocatie, de verplaatsing van de bestaande supermarkt en de afronding van de woonbuurt Augustinushof. Dit betreffen particuliere initiatieven, waarbij wij op basis van het "Dorpsplan Vrouwenpolder" en stedenbouwkundige Stegenga de ruimtelijke kwaliteit waarborgen. Omdat dit particuliere initiatieven zijn, ligt het initiatief bij deze particulieren partijen.

D.8.03 De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is in 2018 beter.

De randvoorwaarden voor een kwalitatieve fysieke leefomgeving gaan bijvoorbeeld over: stedenbouwkundige aspecten als situering van de bebouwing en massa (hoogte, breedte en diepte) en bouwvolumen, programmatische zoals woningdifferentiatie ,  parkeren, verkeer en vervoer, de inrichting van de openbare ruimte, technische milieuaspecten, duurzaamheid, welzijnsaspecten en financieel economische aspecten.

G

De dorpsvisies zijn afgerond en er zijn diverse besluiten genomen voor ontwikkelingen in het centrum van Zoutelande.  Er is veel aandacht gegeven aan de asbestregeling en de regeling krijgt een vervolg.

D.8.04 Domburg is een heilzame woonplaats en badplaats met allure.

De Visie Domburg beschrijft de ambitie voor Domburg: een heilzame woonplaats en badplaats met allure! Alle ontwikkelingen dragen bij aan deze ambitie. De missie hierbij is: verbeteren, niet veranderen.

G

Er is hard gewerkt aan de verbetering van de openbare ruimte. Hierbij hebben de kwaliteit hoog in het vaandel. De boulevard is al voor een groot deel aangelegd. De hoge kwaliteit is bevestigd met een nominatie voor het beste design in de openbare ruimte. Ook het Groentje pakken we voortvarend op in samenspraak met de Domburgers en specialisten. Het budget dat over is van 2018 overboeken naar 2019 omdat werkzaamheden doorlopen in 2019.

D.8.05 In 2018 is Veere aantrekkelijker voor wonen, werken en recreatie.

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013), het ambitiescenario “Locatieontwikkeling, de plek centraal” voor het jachthavengebied Oostwatering (oktober 2013) en het “Beeldkwaliteitsplan Oranjeplein” (oktober 2015). Dit doen we samen met onze stakeholders, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere en de Stichting Veere.

G

De voorbereiding van de herinrichting van de Markt is gestart (op 12 september 2018 is er een informatieavond voor belanghebbenden).

Over de mogelijke herontwikkeling van het jachthavengebied Oostwatering vindt overleg plaats met alle daarbij betrokken partijen.

Voor de verdere uitwerking van het Oranjeplein is een concept van het bestemmingsplan opgesteld. Over 3 locaties vindt nog overleg plaats om tot een passende invulling te komen.

Uiteraard wordt in voorkomende gevallen overleg gepleegd met de stakeholders, zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de Monumentencommissie, de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en de Ondernemersvereniging Veere.

Als daar aanleiding toe is zullen wij u via de commissie RO nader informeren.

D.8.06 In 2018 zijn vraag en aanbod op de woningmarkt goed op elkaar afgestemd

We hebben een actueel Woningbehoefteonderzoek. Nieuwbouw en initiatieven voor herstructurering of herontwikkeling stemmen we hierop af.

G

RIGO heeft een woningbehoefteonderzoek op kernniveau opgesteld. In de rapportage wordt gefocust op het heden en de toekomst. Daarnaast hebben we ook behoefte aan een feitelijke terugblik: hoe zag de huishoudensontwikkeling er in de afgelopen periode uit en in hoeverre was deze in lijn met oude prognoses? Hiervoor is de aanvullende notitie opgesteld “Terugblik verleden en eerder opgestelde prognoses”.

Beide rapportages worden als Veerse input gebruikt voor het op te stellen regionale Walcherse woningmarktonderzoek.

D.8.07 Het gemeentelijk programma Omgevingswet draagt bij aan verbetering van de fysieke leefomgeving.

De Rijksoverheid bereidt een nieuwe wet voor: De Omgevingswet. Deze nieuwe wet combineert alle wetgeving die gaat over de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de gemeentelijke organisatie zijn groot. De wet vraagt om een koerswijziging, nieuwe werkwijzen en een andere houding. De inwerkingtreding wordt uitgesteld, naar verwachting tot 2021. In de loop van het project passeren meerdere malen raadsvoorstellen ter besluitvorming. De nieuwe koers moet bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving waarin het goed wonen en werken is.

G

Een andere manier van werken en verandering van cultuur is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Het programma Omgevingswet draagt hier een steentje aan bij. Door middel van gesprekken, trainingen en het oefenen met nieuwe manieren van werken, leren we om beter te faciliteren. Dit moet een betere leefomgeving opleveren richting 2021 en daarna. In steeds meer grote trajecten pakken we de ontwikkeling al op volgens de Omgevingswet gedachte. Dit levert betere plannen op en meer tevredenheid over het eindresultaat. We leren van deze processen en verbeteren dit continue.

D.8.08 In 2018 blijft ons erfgoed “behouden door ontwikkeling”

Het historisch karakter van onze gemeente is van grote waarde voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor de economie, het toerisme en de ontplooiing van onze identiteit en de sociale verbinding met Walcheren.

We geven waardevolle panden en gronden een cultuurhistorische bestemming in het bestemmingsplan en in verordeningen. Dit doen we op grond van de structuurvisie cultuurhistorisch erfgoed. Hierin is “behoud door ontwikkeling” als ambitie aangegeven. Zie ook “Meer doen met ons cultureel erfgoed” in het programma Sport, Cultuur en Recreatie.

G

In voorkomende gevallen en aanvragen die wij ontvangen besteden wij nadrukkelijk aandacht aan het in stand houden, restaureren en herbestemmen van cultuur historisch waardevolle panden.  Als voorbeeld noemen we het project cultuur historisch waardevolle boerderijen dat wij in overleg met de provincie Zeeland uitwerken. De uiteindelijk aan te wijzen cultuurhistorische boerederijen krijgen ondersteuning in het in stand houden, restaureren en  bij herbestemming.

D.8.09 In 2018 werken we toe naar nieuwe multifunctionele accommodaties (mfa’s) in Oostkapelle, Westkapelle, Aagtekerke en Serooskerke zodat deze in 2021 gebruiksklaar zijn.

Deze multifunctionele accommodaties (mfa’s) sluiten aan bij de behoefte van onze inwoners. De mfa’s zijn toekomstproof en duurzaam. We sluiten zoveel mogelijk aan de bij de Integraal Kindcentrum gedachte. We werken integraal. We maken per kern de totale kosten inzichtelijk, boven op het functioneel programma van eisen. Beheerkosten brengen we vooraf in beeld. We werken nauw samen met onze partners, toekomstige gebruikers en inwoners.

O

De kosten in de 4 MFA projecten zijn fors gestegen. Dit is het gevolg van stijging in bouwkosten, duurzaamheidsambities, kwaliteitsverhoging voor onderwijshuisvesting, wijziging fiscale regels en wijzigingen op de uitvoeringsagenda (2016).

Wij oriënteren ons op de financiële haalbaarheid van deze doelstelling, brengen de gevolgen voor de totale uitvoeringsagenda in beeld in relatie tot onze meerjarenbegroting. Wij willen een financieel gezonde gemeente blijven en leggen voor eind 2018 keuzes aan u voor.

D.8.10 We verbruiken minder energie en de energie die we verbruiken is meer duurzaam dan in 2017 en daarvoor.

In 2030 is de gemeentelijke organisatie energieneutraal en in 2050 of liever: 2045, is de gemeente Veere energieneutraal. Daar werken we aan op 12 routes die zijn beschreven in het Duurzaamheidsplan 2017.

G

Voor het monitoren van het energiegebruik en duurzame opwekking van energie maken we net als alle Zeeuwse gemeenten (en landelijk) gebruik van de gegevens uit de Klimaatmonitor. In deze monitor ontsluit men landelijk alle data en stelt deze beschikbaar aan een ieder.

Hierbij merken we op dat de data nog maar beschikbaar is tot en met 2016. In de periode oktober/november van ieder jaar komt de data van het voorafgaande  jaar beschikbaar.

Meer informatie: klimaatmonitor.databank.nl

D.8.11 Het op orde brengen van gemeentelijk grondeigendom en het voorkomen van verlies van eigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen voor een gelijke behandeling van alle inwoners.

G

 

 Op 20 juni 2017 gaven wij bureau Eiffel opdracht  voor de aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. 

Met dit project grondgebruik willen we het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op een gelijke en transparante manier regelen. Het project duurt drie jaar en voeren wij in 7 fases  uit.

Eiffel startte op 1 januari 2018 met de uitvoering van  fase 1  ( kernen Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke, Meliskerke).   In 2018 verwachten we fase 1 en fase 2 van het project af te ronden.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting voor wijziging burap Begrotingswijzigingen burap Begroting na wijziging burap
Lasten
8.1 Ruimtelijke ordening 1.708 -267 1.441
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.776 -921 9.855
8.3 Wonen en bouwen 1.165 523 1.688
Totaal Lasten 13.649 -665 12.984
Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 282 28 309
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.745 45 10.790
8.3 Wonen en bouwen 914 717 1.632
Totaal Baten 11.941 790 12.731
Publicatiedatum: 24-10-2018

Inhoud