Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

01. Programma Ruimtelijke Ordening

Documenten

01. Programma Ruimtelijke Ordening

We willen de ruimtelijke ontwikkeling op kernniveau verbeteren en de ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte versterken. De ontwikkelingen in de samenleving en in de ruimte stemmen we zo goed mogelijk op elkaar af. In de komende jaren ligt de focus op het herstructureren (woningen, bedrijventerreinen), herontwikkelen (maatschappelijke accommodaties, ruimtelijke projecten) en het verbeteren van onze concurrentiepositie (toerisme en recreatie, economie). Extra aandacht komt er voor ondergrondse afvalcontainers bij gebiedsontwikkelingen in de bestaande bebouwde omgeving. 

Het uitvoeren en beheren van grondzaken en het gezond houden van het grondbedrijf vallen ook binnen dit programma.

 

1.1 Thema Visies en plannen

1.1 Thema Visies en plannen

Ruimtelijke visies en plannen, al dan niet gebaseerd op de Wet op de Ruimtelijke ordening, zijn de basis voor het ontwikkelen en herstructureren.  

 

Doelstellingen

1.2 Thema Wonen

1.2 Thema Wonen

Zorgen voor voldoende aanbod om aan de huidige en toekomstige vraag naar koop- en huurwoningen te voldoen.

Doelstellingen

Komen tot een flexibele en vraaggerichte woningmarkt

Voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in een aantrekkelijke woonomgeving.

 

1.3 Thema Grondzaken

1.3 Thema Grondzaken

Grondzaken in de gemeente Veere bestaat uit:

- het beheren van gemeentelijke grondeigendommen

- het uitvoeren van beleid over het rechtmatig en onrechtmatig gebruik van gemeentelijke gronden

- het uitvoeren van de Grondexploitatiewet bij nieuwe ontwikkelingen door derden

- het voeren van een Grondbedrijf.

De financiële en tekstuele mutaties van de bouwgrondexploitaties rapporteren we in de bestuursrapportages, voorjaarsnota, programmabegroting en de jaarrekening.

 

Doelstellingen

Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat

Het realiseren van een balans tussen de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het financiële resultaat. De gemeente stelt randvoorwaarden aan ontwikkelingen die waarde creëren.

Relevante beleidskaders/-nota

 • Gemeentelijke Bestemmingplannen
 • Provinciaal Omgevingsplan en Provinciale Omgevingsverordening
 • Welstandsnota
 • Natura 2000
 • Structuurvisie Veere 2025
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wro en Woningwet

Trends en ontwikkelingen

 • Ontwerp Omgevingswet
 • Nieuwe Huisvestingswet
 • De Novelle Herzieningswet (takendiscussie corporaties)
 • Regionale samenwerking
 • Minder overheid – meer maatschappij
 • Toekomst bouwregelgeving: de technische beoordeling van en toezicht op vergunningplichtige bouwwerken mogelijk medio 2015 naar de private sector.
 • Minder kwantitatieve groei
 • Zorg over en voor de monumentale kerken in de kernen
 • Toenemend belang duurzaamheid
 • Bevolkingsprognoses: dubbele vergrijzing (oudere ouderen en meer jongere ouderen)
 • Ontwikkelingen in Mobiliteit:”wat beweegt ouderen”, toenemende verplaatsingsafstanden. Bij een ouder wordende bevolking neemt verhuismobiliteit af.
 • Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, consument gericht bouwen
 • Herstructureringsopgave bestaande voorraad: de kwalitatieve opgave vraagt om herstructurering en transformatie van de bestaande gebouwenvoorraad.
 • Zoeken naar nieuwe financiële modellen, inrekenen maatschappelijk rendement
 • Alertheid op een mogelijk stagnerende markt, waardoor minder dynamiek en doorstroming

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 7.716 6.796 6.066 -1.651
Baten 6.111 6.418 6.664 554

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Bestemmingsplannen voor het woongebied 1.187 917 1.013 -173
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen 6.155 5.390 5.589 -567
Kwaliteit woonomgeving 374 489 -536 -911
Totaal Lasten 7.716 6.796 6.066 -1.651
Baten
Bestemmingsplannen voor het woongebied 110 447 447 337
(Bouw)grondexpl. en beh. Eigendommen 5.953 5.822 6.042 89
Kwaliteit woonomgeving 47 148 175 128
Totaal Baten 6.111 6.418 6.664 554

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Herziening komplannen diverse kernen 2015 E 40 0 Doorlopend proces, afronding in 2016
Walcherse Archeologische dienst 2015 E 9 9 Afgerond
Herziening komplannen diverse kernen 2014 E 40 40 Afgerond
Visie op Domburg 2014 E 20 18 Doorlopend proces, afronding in 2016
Uitvoeringsprogramma woonvisie 2013 E 50 50 Afgerond
Budget diverse kernen 2013 E 60 15 Doorlopend proces, afronding in 2016 evj
Visie op Domburg 2013 E 40 40 Afgerond
Herziening komplannen diverse kernen 2010 t/m 2012 E 191 131 Afgerond, bij jaarrekening 2014 is aangegeven dat een bedrag van € 60.000 niet nodig is geweest.