Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

02. Programma Buitengebied

Documenten

02. Programma Buitengebied

We willen de kernkwaliteiten van het landschap behouden en versterken. De natuur, cultuurhistorie en het recreatief medegebruik zijn daar onderdeel van.

Het beleid voor het strand en duingebied is gericht op handhaving en versterking van de diversiteit. Dat wil zeggen aansluiting bij het DNA van de kustplaatsen en de vastgestelde strandzonering met themastranden. De Veerse schaal en omvang is maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen en houdt rekening met de natuurbelangen en cultuurhistorie.

2.1 Thema Landschap

2.1 Thema Landschap

Het buitengebied is karakteristiek voor Walcheren. De belangen van de landbouw, het landschap en de natuur gaan voor andere belangen. In het coalitieprogramma staat dat de landbouw één van de economische pijlers van Veere is.

De samenwerking met de provincie en het waterschap is belangrijk.

Doelstellingen

Koesteren en verbeteren van de huidige waarden van het Walcherse landschap

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging voor de beleving van het landschap.

2.2 Thema Kust, strand en duinen

2.2 Thema Kust, strand en duinen

Voor dit programma is de Beleidsnota strand- en duingebied uitgangspunt. Daarin is de koers vastgelegd voor het instandhouden, verbeteren en vernieuwen van het strandproduct. Nieuwe ontwikkelingen, met uitzondering van verblijfsrecreatie, toetsen we steeds aan de visie en uitgangspunten van de beleidsnota.

Doelstellingen

Het versterken en benutten van de Veerse gebiedskwaliteiten

In de structuurvisie Veere 2025 zijn de gebiedskwaliteiten omschreven als het Veerse kapitaal. Het is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap, en dorpskernen, die dit kapitaal vormen.

Relevante beleidskaders/-nota

 • Structuurvisie Veere 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Landschapsvisie
 • Beleidsplan Strand en Duingebied
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • Provinciale Kustvisie "De gouden rand van Zeeland"
 • Nationale Kustvisie
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Natura 2000
 •  

Trends en ontwikkelingen

 • Belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn het programma Nationaal Landschap; ‘behoud door ontwikkeling,’
 • Natura 2000 met beheerplannen en schaalvergroting in de landbouw.
 • Het kiezen van een (strand)vakantie in Zeeland/Veere is geen automatisme meer. De aantrekkelijkheid van het geied voor de dagrecreant en verblijfstoerist is niet meer van zelfsprekend en staat onder druk. Wensen, behoeften, andere mogelijkheden, concurrentie en trends van de bezoekers veranderen in een steeds sneller tempo. De Nederlandse kust is niet meer automatisch een hoofdvakantiebestemming. Steeds meer een bestemming voor een 2e vakantie, weekendje weg of dagbezoek. De uitdaging is om hierop in te spelen met een onderscheidend aanbod en een  jaarrond 4 seizoenkustbeleving.  

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 1.600 1.541 1.521 -79
Baten 93 70 42 -51

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Bestemmingsplan buitengebied 146 110 116 -30
Kust, strand en duinen 1.454 1.430 1.406 -49
Totaal Lasten 1.600 1.541 1.521 -79
Baten
Kust, strand en duinen 93 70 42 -51

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Beheerplan stadshaven Veere 2015 E p.m.
Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied 2011 E 165 165 Afgerond
Akkerparels landbouw en landschap 2009 E 14 6 Doorlopend