Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

03. Programma Leren en Leven

Documenten

03. Programma Leren en Leven

Dit programma betreft het in stand houden van een goede basisinfrastructuur in de Veerse kernen. Dit om mensen in hun kracht te hebben en te houden en om de leefbaarheid te behouden en versterken. Monumenten worden onderhouden, kunst en sport zijn voor een breed publiek toegankelijk en voor de inwoners is een ontmoetingsruimte beschikbaar. Met hulp van veel vrijwilligers worden sport, cultuur en sociale activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Organisaties, verenigingen, instellingen en andere partijen werken samen om een passend aanbod te realiseren. De Stichting Welzijn Veere (SWV) is onze partner voor de uitvoering van (welzijns)beleid. Zij maken ook deel uit van het netwerkverband in het sociale domein. Hierin ondersteunen zij inwoners bij het dichtbij vinden van informele hulp binnen sociale netwerken.

 

3.1 Thema Onderwijs

3.1 Thema Onderwijs

We vinden kwalitatief goed onderwijs belangrijk. We zien de scholen en voorzieningen voor peuters het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen. Kwaliteit gaat vóór kwantiteit. We bieden basisonderwijs aan in doelmatige schoolgebouwen, zo mogelijk in combinatie met meerdere voorzieningen. Onderwijs moet gelijke kansen bieden aan alle kinderen en daarnaast is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt van belang.

 

Doelstellingen

Onderwijshuisvesting in doelmatige schoolgebouwen

Basisonderwijs bieden we aan in doelmatige schoolgebouwen. Het uitgangspunt is meerdere voorzieningen in één schoolgebouw. We zien het onderwijs het liefst zo dicht mogelijk bij de kinderen.

Versterken vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs

De gemeente wil een vloeiende overgang tussen het peuterspeelzaalwerk, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs/hoger onderwijs. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich goed ontwikkelen en betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.

3.2 Thema Sport

3.2 Thema Sport

Het sportbeleid omvat de sportaccommodaties, subsidies en sportstimulering. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale samenhang in onze kernen. De raad heeft de beleidsuitgangspunten vastgelegd in de sportnota 2011-2015. Hoofddoelstelling is dat iedere inwoner aan sport- en bewegingsactiviteiten kan meedoen.

Doelstellingen

Het op afstand zetten (privatiseren) van het veldonderhoud van de voetbalcomplexen

De voetbalverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor (het onderhoud en investeringen aan) de kleedaccommodatie en de kantine. Wij verzorgen het veldonderhoud (m.u.v. voetbalvereniging Veere). Bij verlenging van de privatiseringsovereenkomsten nemen we ook het veldonderhoud mee. 

Investeren in samenwerking tussen sportverenigingen en andere partners zoals onderwijs

De lagere instroom van basisschoolleerlingen heeft ook gevolgen voor de sport. Verenigingen en sportaanbieders werken samen om jeugd en jongeren binnen de vereniging te behouden. De gemeente stimuleert deze samenwerking door projecten zoals Sportdorp te faciliteren.

Stimuleren van sport en bewegen door het beschikbaar stellen van sportaccommodaties (NOC*NSF normen) en het verlenen van subsidies voor activiteiten.

We richten ons vooral op de jeugd en jongeren, minder vitale senioren en mensen met een minimuminkomen. Het gaat erom dat mensen meedoen in of aan de sport. We stimuleren een actieve gezonde leefstijl. Daarom ondersteunen we projecten en activiteiten die hieraan een bijdrage leveren. Ook zorgen we voor een goed en toegankelijk aanbod van binnen- en buitensportaccommodaties die voldoen aan de NOC*NSF normen. In de korfbalsport signaleren we een toename in aanleg en gebruik van kunstgrasvelden. In de hoogste klassen wordt dit als norm gezien.

 

3.3 Thema Welzijn

3.3 Thema Welzijn

Alle inwoners doen mee in de samenleving en stimuleren we om de eigen kracht en hun sociale netwerk te benutten. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur met activiteiten en accommodaties nodig. De basisvoorzieningen zorgen ervoor dat een grote groep inwoners zelfredzaam is en dat mensen elkaar af en toe helpen. Vrijwilligers spelen daarbij een grote rol.

Doelstellingen

D.3.06 Betekenis geven aan de visie "meer samenleving, minder overheid"

Deze visie is uitgewerkt in de nota Reserve Leefbaarheid. Daarin staan de kaders voor het ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. De regeling loopt tot februari 2018.

Het extra waarderen van mantelzorgers en vrijwilligers

Omdat mantelzorgers de komende tijd steeds belangrijker worden gaat de gemeente Veere hen extra waarderen.

Stimuleren van vraaggerichte preventieve sport-, cultuur en welzijnsactiviteiten

Alle inwoners doen mee in de samenleving. We stimuleren ieders eigen kracht en het benutten van sociale netwerken. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur met activiteiten en accommodaties nodig. Vrijwilligers spelen een grote rol.

3.4 Thema Cultureel erfgoed

3.4 Thema Cultureel erfgoed

Met cultureel erfgoed bedoelen we archeologische en cultuurhistorische waarden op het gebied van landschap en bebouwing, historische collecties, archieven en het immaterieel erfgoed zoals, tradities, overlevering historie en identiteit.

 

Doelstellingen

Instandhouding cultureel erfgoed

In stand houden, en voor inwoners, ondernemers en toeristen actief toegankelijk en levend houden van het cultureel erfgoed van Veere.

3.5 Thema Kunst

3.5 Thema Kunst

Kunsten zijn alle artistieke uitingen, zowel beroepsmatig als bij wijze van vrijetijdsbesteding. Wij denken aan podiumkunsten, zoals toneel, muziek en beeldende kunsten als schilderen en beeldhouwen.

Maatregelen voor de Grote Kerk Veere nemen we op bij het project Veelzijdig Veere.

 

 

Doelstellingen

Kunstparticipatie

Inwoners en toeristen komen passief in aanraking met professionele artistieke uitingen.  

Inwoners en toeristen kunnen als vrijetijdsbesteding actief deelnemen aan kunst.

Relevante beleidskaders/-nota

 • Verordening Huisvesting onderwijs
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting en Opvang
 • Verordening Peuterspeelzalen
 • Notitie passend onderwijs Walcherse gemeenten
 • Walcherse visie op onderwijs
 • Verordening leerlingenvervoer 2014
 • Doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden binnensport en welzijnsaccommodaties
 • Kadernota Organisatie Accommodatiebeheer
 • Uitgangspunten privatisering voetbal- en tennisaccommodaties 2012
 • Sportnota 2011-2015
 • Notitie speelruimte 2013
 • Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016
 • Subsidiewijzer
 • Cultuuragenda 2014
 • Nota Kunst in de openbare ruimte
 • Gemeentelijk archeologiebeleid
 • Museumnota Kostelijk en kostbaar 2013-2016

Trends en ontwikkelingen

 • Cultuuromslag van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
 • Digitalisering
 • Vergrijzing en mobiliteit van de bevolking
 • Regionale samenwerking
 • Decentralisaties inclusief financiële kortingen
 • Cultuur Nieuwe Stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 • Bezuinigingen van de rijks- en provinciale overheid en particuliere sponsors
 • Een sterke beleving van de eigen identiteit en historie
 • Erkenning van maatschappelijk en economische, toeristische functie van kunst en cultuur
 • Nieuwe concessie openbaar vervoer per 1-1-2015

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 6.261 6.335 6.155 -106
Baten 280 550 538 258

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Sportstimulering 1.698 1.596 1.579 -119
Sociale infrastructuur 480 500 481 1
Jeugdvoorzieningen 979 947 835 -145
Onderwijs 1.801 1.852 1.838 37
Cultuureducatie 261 336 292 31
Kunsten 335 387 407 72
Cultureel erfgoed. 359 323 354 -5
Monumenten 348 394 370 22
Totaal Lasten 6.261 6.335 6.155 -106
Baten
Sportstimulering 44 45 46 2
Jeugdvoorzieningen 145 140 147 2
Onderwijs 83 283 259 176
Kunsten 0 35 38 38
Cultureel erfgoed. 0 0 1 1
Monumenten 7 46 47 40
Totaal Baten 280 550 538 258

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Onderwijshuisvesting 2015 S 50 Uitvoering in komende jaren
Meet & match 2015 E 5 afgerond
Grote Kerk Veere 2015 I p.m.
Onderwijshuisvesting 2014 S 50 - Uitvoering in komende jaren
Renovatie voetbalveld 2014 I 6 6 Afgerond
Welzijn- sport- en cultuuraccommodaties 2014 S 20 15 Doorlopend
ZAT teams 2014 E 17 9 Afronding in 2015
Onderwijshuisvesting 2013 S 27 Uitvoering in komende jaren
Voortzetting project Breedtesport / uitvoering sportbeleid 2013 E 36 - afgerond
Impuls brede scholen, sport en cultuur, aanstelling combinatiefunctionaris 2013 E p.m.
Vervanging de Lichtstraal Westkapelle, de Schute Biggekerke en Willibrordus Zoutelande 2012 S 5 - Reservering in 2013, uitvoering in latere jaren
Project Jeugd en Alcohol 2012 E 15 8 Afronding in 2015
Impuls brede scholen, sport en cultuur, aanstelling combinatiefunctionaris 2012 E p.m. Doorlopend
Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (OKE) t.b.v. peuterspeelzalen 2011 S 24 - Afgerond
Onderwijshuisvesting 2011 en eerder S 80 - afgerond kapitaallast MFA Zoutelande
Renovatie/nieuwbouw voetbalacc. Zoutelande Voor 2009 I 400 - Afgerond