Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen

Documenten

04. Programma Zorg en Sociale Voorzieningen

We zijn verantwoordelijk voor ondersteuning op het gebied van zorg en jeugdhulp. Hiervoor versterken we de eigen kracht.  Inwoners vinden zelf binnen hun netwerk oplossingen en kunnen gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen. Voor wie dat niet kan, bieden maatwerkvoorzieningen uitkomst. 

Uitgangspunt in het sociale domein is "Eén gezin, één plan, één regisseur". Porthos is de Walcherse integrale toegang voor (jeugd)zorg binnen het sociale domein. De zorg, begeleiding en ondersteuning voeren we dichtbij en efficiënt uit.

We hebben ook een rol in het stimuleren van de gezondheid van onze inwoners. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke deelname en werk. De activiteiten zijn vooral gericht op de jeugd en het stimuleren van een gezonde actieve leefstijl. De GGD is een belangrijke uitvoerder van dit beleid.

Op het gebied van werk en inkomen zorgen we voor activiteiten om mensen aan een reguliere of re-integrerende baan te helpen, bijstand te verstrekken en nieuwkomers te huisvesten en te begeleiden. Orionis Walcheren voert dit beleid uit. 

 

 

4.1 Thema Volksgezondheid

4.1 Thema Volksgezondheid

Het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid richt zich op preventieve zorg voor zowel jongeren als ouderen. Via een integrale benadering worden gezondheidsrisico's, waar mogelijk, vroegtijdig opgespoord en inwoners geïnformeerd over gezond opgroeien en actief ouder worden.

Doelstellingen

Het bevorderen van gezond opgroeien en actief ouder worden

De gezondheidstoestand van onze inwoners is in beeld en wordt voortdurend bewaakt, beschermd en bevorderd.

Het gemeentelijk beleid is ook gericht op preventieve zorg voor ouderen. Via een integrale benadering sporen we gezondheidsrisico’s op en informeren we  ouderen over gezond en actief ouder worden.

4.2 Thema Decentralisaties

4.2 Thema Decentralisaties

In 2015 decentraliseert het Rijk een groot aantal zorg- en ondersteuningstaken. We zijn dan verantwoordelijk voor nieuwe taken zoals begeleiding, kortdurend verblijf (inclusief het bijbehorende vervoer), inloopfunctie GGZ, beschermd wonen, cliëntondersteuning en een gedeelte van de functie verzorging, inkomensondersteuning, mantelzorg, passend onderwijs, jeugd en participatie. We voeren het nieuwe beleid uit binnen de middelen die het Rijk voor deze taken beschikbaar stelt. In de Walcherse samenwerking streven we naar samenvoeging van het totale sociale domein.

Doelstellingen

Uitvoering van de nieuwe integrale toegang tot (jeugd)zorg vindt plaats binnen bestaande budgetten.

De organisatie van de toegang tot zorg is ingericht waarbij de volgende uitgangspunten leidend zijn: zorg dichtbij, bereikbaar en op maat. Medewerkers van de toegang, netwerkverband en gebiedsteam, zorgen dat dit met inzet van eigen kracht gebeurt. 2015 is het overgangsjaar waarin we verdere vernieuwing doorvoeren. Vanuit de Veerse netwerkverbanden ondersteunen we inwoners om hulp op eigen kracht met lokale oplossingen te vinden. Daar waar nodig wordt een beroep gedaan op Porthos.

4.3 Thema Zorgvoorzieningen

4.3 Thema Zorgvoorzieningen

Hieronder vallen alle voorzieningen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

Doelstellingen

Passende zorg voor mensen die het nodig hebben.

Het doel van de Wmo en Jeugdwet is zorgen dat mensen zelfredzaam zijn, kunnen participeren, zich kunnen handhaven in de samenleving, gezond en veilig kunnen opgroeien en ontwikkelen naar zelfstandigheid. Mensen die dit niet op eigen kracht kunnen, ondersteunen we op maat. Uitgangspunten zijn het versterken van de eigen kracht en sterke netwerken in de kernen. We streven naar een verantwoord Wmo-gebruik. We organiseren dit efficiënt en effectief en binnen de bestaande middelen.

4.4 Thema Inkomen en participatie

4.4 Thema Inkomen en participatie

We streven naar een bestaansminimum voor iedereen en een zo hoog mogelijke participatiegraad. Deze opdracht is vastgelegd in de Participatiewet. Orionis Walcheren voert voor de Walcherse gemeenten de Participatiewet uit.

Doelstellingen

Extra ondersteuning bieden aan Veerse Minima

De gemeente zorgt voor een minimale inkomenspositie van de inwoners.

Uitvoering geven aan de wetgeving op het gebied van sociale zekerheid

De Participatiewet is de belangrijkste wet op het terrein van inkomen en participatie. De gemeente stimuleert en ondersteunt mensen bij het vinden van betaald werk. Als dit niet mogelijk is, maken we andere vormen van participatie, zoals vrijwilligerswerk mogelijk.

Relevante beleidskaders/-nota

 • Nota lokaal/regionaal gezondheidsbeleid 2013-2016
 • Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016
 • Nota Ouderenbeleid
 • Beleidsplan Orionis 2015-2018
 • Verordening en beleidsregels Wmo & jeugdhulp
 • Integraal klantproces sociaal domein (pentekening)
 • Beleidsplan Zorg om Jeugd
 • Nota Armoedebeleid

 

Trends en ontwikkelingen

 • Vergrijzing, ontgroening en individualisering.

 • Extramuralisering van zorginstellingen
 • Toename vraag naar zorgvoorzieningen en gebruik technologie (thuis)
 • Organiseren van zorg en ondersteuning dichter bij huis, integraal en meer op maat.
 • Verschuiving van curatief naar preventief.

 • Cultuurverandering van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij.
 • Meer decentraal en regionaal, meer markt, meer burger en minder overheid.

 • Digitalisering gemeentelijke dienstverlening en toename persoonlijk dataverkeer.

 • Toename werkeloosheid en veranderende arbeidsmarkt: minder vacatures en meer flexibel werken.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 17.894 15.197 16.206 -1.687
Baten 4.373 2.805 5.552 1.179

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Inkomen / participatie 6.722 5.942 5.374 -1.348
Maatschappelijke zorg 5.802 4.795 6.522 720
Volksgezondheid. 5.193 4.382 3.976 -1.217
Decentralisatie 177 78 334 156
Totaal Lasten 17.894 15.197 16.206 -1.687
Baten
Inkomen / participatie 3.763 2.384 2.336 -1.426
Maatschappelijke zorg 610 420 3.206 2.596
Volksgezondheid. 0 0 10 10
Totaal Baten 4.373 2.805 5.552 1.179

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Uitvoering Ouderennota 2014 E 11 - Uitvoering 2016
Uitvoering Ouderennota 2013 E 31 Uitvoering 2016