Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

05. Programma Veiligheid

Documenten

05. Programma Veiligheid

We willen dat Veere een veilige woon- en werkomgeving is voor inwoners en bezoekers.

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

5.1 Thema Openbare orde en veiligheid

We zijn een veilige gemeente voor onze inwoners en gasten. We behouden minimaal dit veiligheidsgevoel en waar mogelijk verhogen we dat.

Doelstellingen

Het jaarrond waarborgen van de basis politiezorg

We spreken jaarlijks met het team Veere / Middelburg af welke prioriteiten we aanpakken en welke inzet we daarvoor nodig hebben.

Reduceren van criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik

Samen pakken we criminaliteit, overlast, overmatig drankgebruik en drugsgebruik aan om een veilige woon- en werkomgeving te waarborgen.

5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

5.2 Thema Veiligheidsregio en rampenbestrijding

We dragen zorg voor een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding.

Doelstellingen

Een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding

We dragen zorg voor een adequate en daadkrachtige rampenbestrijding.

5.3 Thema Toezicht en handhaving

5.3 Thema Toezicht en handhaving

We zijn verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van regels voor de fysieke leefomgeving en voor de handhaving daarvan. Hoe we hiermee omgaan staat in het handhavingsbeleid.

Wij leggen de nadruk meer op kleine ergernissen als zwerfvuil, honden- en paardenpoep, parkeren, hard rijden en vernieling. Kortom, negatieve effecten op het woongenot.

Nieuw is dat we vaker mediation gaan toepassen.  

 

Doelstellingen

Relevante beleidskaders/-nota

 • Nota integrale veiligheid
 • Wet op de Veiligheidsregio's
 • Regionaal Crisisplan
 • APV en beleidsregels
 • Integraal Handhaving Uitvoeringsprogramma
 • Handhavingsbeleid
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet milieubeheer
 • Bestemmingsplannen
 • Drank- en horecawet

Trends en ontwikkelingen

 • Verdere regionalisering en ontwikkeling van de Veiligheidsregio Zeeland
 • Vorming van de Nationale Politie
 • Zelfredzaamheid van de burger
 • Zeeland is het 2e risicogebied van Nederland
 • Irritatie over kleine ergernissen in de woonomgeving
 • kosten van vandalisme verhalen op de daders
 • recreatiegetinte inbraken en diefstallen
 • Omgevingswet
 • Nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 3.344 3.513 3.523 179
Baten 872 873 1.003 132

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Bouw- Woningtoezicht 1.128 1.059 969 -159
Integrale veiligheid. 120 169 179 59
Crisesbeheersing en rampenbestrijding 1.579 1.755 1.823 244
APV en uitvoering bijzondere wetten 517 530 553 35
Totaal Lasten 3.344 3.513 3.523 179
Baten
Bouw- Woningtoezicht 850 785 874 24
Integrale veiligheid. 1 9 9 8
Crisesbeheersing en rampenbestrijding 0 64 107 107
APV en uitvoering bijzondere wetten 20 14 13 -7
Totaal Baten 872 873 1.003 132

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Bijdrage Veiligheidsregio 2015 I 15 15 Afgerond