Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

06. Programma Leefomgeving

Documenten

06. Programma Leefomgeving

Zorgdragen voor een schone en gezonde leefomgeving. 

Verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving van Veere.

 

6.1 Thema Afval

6.1 Thema Afval

De gemeente moet het huishoudelijk afval inzamelen. Hoe? Dat bepaalt ze zelf. We stimuleren meer - en een betere afvalscheiding, waarbij kosten, service en dienstverlening een belangrijke rol spelen.

Doelstellingen

Het huishoudelijk afval zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken

We voeren het rijksbeleid over verpakkingen uit. De proef met aanpassingen van minicontainers in Westkapelle evalueren we. We verbeteren de dienstverlening afvalinzameling door digitalisering. Bij reconstructiewerkzaamheden of herinrichting van de openbare ruimte maken we afspraken over collectieve (ondergrondse) afvalvoorzieningen. 

6.2 Thema Riool en waterbeheer

6.2 Thema Riool en waterbeheer

Inzamelen en transporteren van afval-, hemel- en grondwater doen we op een milieubewuste manier. We zorgen er voor dat het stelsel goed functioneert en we overlast beperken. Hiervoor is het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) opgesteld.

Doelstellingen

Duurzaam en doelmatig Riolerings- en waterbeheer

 

We willen op een doelmatige manier het afval- en hemel- en grondwater inzamelen en transporteren naar een geschikt lozingspunt. Door samenwerking met andere overheden willen we de kostenstijging door klimaatverandering en hogere eisen aan de waterkwaliteit beperken.

6.3 Thema Duurzaamheid

6.3 Thema Duurzaamheid

Duurzaamheid is een speerpunt van ons beleid. Denk hierbij aan duurzaam bouwen, duurzame energie en voorlichting. 

In 2013 is het Duurzaamheidsplan "Op weg naar een energieneutrale gemeente Veere" vastgesteld.

Doelstellingen

Het verbeteren van de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving

Belangrijk is: "De gemeentelijke organisatie is energieneutraal in 2030" en "De gehele gemeente Veere is energieneutraal in 2050". We leggen accenten op:

- energiebewustzijn;

- verduurzamen eigen gebouwen;

- verduurzamen bestaande woningvoorraad;
- initiatieven voor het opwekken van duurzame energie;

- voorlichting over duurzame mogelijkheden.

Relevante beleidskaders/-nota

 • Landelijk Energieakkoord 2013
 • Gemeentelijk Duurzaamheidsplan 2012-2016
 • Provinciaal Omgevingsplan
 • (gewijzigde) Wet Bodemsanering
 • Gemeentelijk geluidbeleid
 • Structuurvisie 2025
 • Bestemmingsplan Buitengebied
 • Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Waterplan
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2015-2018
 • Afvalbeleidsplan
 • Convenant verpakkingen
 • Nota bodembeheer Walcheren (2012)
 • Walcherse bodemkansen (2012)

Trends en ontwikkelingen

 •  Naast goed rentmeesterschap over onze natuurlijke omgeving gaan we voor duurzaamheid en het behoud van welvaart en sociale samenhang en veiligheid.
 • We hebben een contractuele plicht om het huishoudelijk afval aan Indaver (Delta Milieu) te leveren. Dit contract loopt tot en met 2017. Deze afvalstromen moeten we opnieuw aanbesteden We denken dat de kosten van verwerking van brandbaar afval fors lager uitvallen.
 • De landelijke overheid wil dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is (convenant verpakkingen).  
 • Lokale producten stijgen in populariteit
 • Zeeland 2040
 • Samenwerking met buurgemeenten
 • De kosten voor het onderhoud en de verbetering van het rioolstelsel blijven stijgen. Verbeteringen aan het stelsel zijn nodig om de toename van wateroverlast door klimaatverandering op te vangen en om te kunnen voldoen aan waterkwaliteitseisen.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 5.690 5.551 5.532 -158
Baten 5.591 5.634 5.652 62

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Huishoudelijk afval 3.060 3.136 3.095 36
Afvalstoffenheffing 49 -149 -93 -142
Riolering. 1.866 1.837 1.838 -28
Rioolrecht 88 84 84 -3
Milieubeleid 208 220 226 17
Vergunningen 297 303 278 -20
Waterbeheer 122 119 104 -18
Totaal Lasten 5.690 5.551 5.532 -158
Baten
Huishoudelijk afval 234 310 317 83
Afvalstoffenheffing 3.148 3.161 3.169 21
Riolering. 99 61 60 -38
Rioolrecht 2.055 2.083 2.082 27
Milieubeleid 0 -24 -24 -24
Vergunningen 0 0 0 0
Waterbeheer 55 42 48 -7
Totaal Baten 5.591 5.634 5.652 62

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Vervanging hoofdrioolgemalen 2015 I 80 84 Afgerond
Vervangen drukriolering 2015 I 200 203 Afgerond
Vervangen bestaande riolering, afkoppeling en knelpunten 2015 I 499 0 Uitvoering in 2016, o.a. riolering in Westkapelle
Vervangen drainage 2015 I 64 28 Afronding in 2016
Grondwatervoorzieningen it-riool 2015 I 29 0 Uitvoering in 2016 evj
Grondwatervoorzieningen overige maatregelen 2015 I 21 0 Uitvoering in 2016 evj
Onderhoudskosten diversen 2015 I 9 9 Afgerond
Waterspoor 2014 I 56 57 Afgerond
Grondwatervoorzieningen 2014 I 29 - Uitvoering in 2016 evj
Grondwatervoorzieningen 2014 I 21 - Uitvoering in 2016 evj
Vervangen bestaande riool 2014 I 421 421 Afgerond
Millenniumgemeente 2013 E 10 10 Afgerond
Grondwatervoorzieningen 2013 I 29 - Uitvoering in 2016 evj
Grondwatervoorzieningen 2013 I 21 - Uitvoering in 2016 evj
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2012 E/S p.m.