Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

07. Programma Economie

Documenten

07. Programma Economie

Recreatie en toerisme zijn evenals de landbouwsector en het midden- en kleinbedrijf belangrijke economische pijlers van de Veerse economie. Zij zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen. Deze sectoren zijn steeds in beweging, omdat de omgeving verandert.

Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de vitaliteit van deze sectoren.  

7.1 Thema Economische zaken

7.1 Thema Economische zaken

De kernsectoren van de Veerse economie zijn de horeca, detailhandel en landbouw. Dat is zowel in financieel als sociaal-maatschappelijk opzicht naar het percentage werkgelegenheid. 

Doelstellingen

Manifesteren als een stimulerende en faciliterende gemeente

Samen met het bedrijfsleven werken wij aan behoud van de werkgelegenheid en het bevorderen daarvan. Een duurzame economische groei houdt de kernen ook in sociaal verband vitaal. Social return on investment (SROI) is ook een aspect dat aandacht krijgt. 

 

Zeggenschap uitoefenen als aandeelhouder van Delta N.V.

We hebben inbreng in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het aandelenkapitaal van Delta N.V. (2,79%).

7.2 Thema Recreatie en toerisme

7.2 Thema Recreatie en toerisme

Met bijna 4 miljoen overnachtingen en circa 58.000 slaapplaatsen is Veere een belangrijke speler op toeristisch gebied. Deze positie moeten we vasthouden. Nieuwe ontwikkelingen passen bij het Veerse DNA. Goed overleg en samenwerking met het bedrijfsleven, (toeristische) instanties en andere overheden vinden we belangrijk. Samen stralen we uit dat gasten welkom zijn. 

Doelstellingen

Een bijdrage leveren aan een duurzame vernieuwing van het toeristisch product.

We willen een duurzame vernieuwing van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit kan door samenwerking gericht op kwaliteitsverbetering, variatie, innovatie, verduurzaming en jaarrond-toerisme.

Relevante beleidskaders/-nota

 • Structuurvisie Veere 2025
 • Beleidsnota kampeerterreinen
 • Beleidsnota kleinschalig kamperen
 • Duurzaamheidsplan Veere
 • Welstandsnota Veere 2012
 • Omgevingsplan Zeeland
 • Onderzoeken Kennsicentrum Kusttoerisme en Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen.
 • Provinciaal coalitieakkoord 2015-2019 "Krachten bundelen".

 

Trends en ontwikkelingen

Hieronder in het kort de meest belangrijke trends en ontwikkelingen, die zich in de verschillendce sectoren van dit programma afspelen:

 • minder Rijk, meer gemeente
 • toenemend belang van sociale media en digitale bereikbaarheid
 • vergrijzende beroepsbevolking/kleinere huishoudens
 • regionalisering
 • veranderende arbeidsmarkt
 • schaalvergroting bedrijven tegenover schaalverkleining initiatieven
 • groen en duurzaam
 • stijging invloed internet als verkoopkanaal
 • consument zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 • verschil in leefstijl en gezondheid bevolkingsgroepen neemt toe
 • groter aantal vitale en koopkrachtige senioren
 • toename zorg- en gezondheidstoerisme
 • van bezit naar gebruik

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 2.345 1.907 1.765 -579
Baten 1.547 1.086 1.004 -543

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven 216 274 277 60
Bev. En Regul. Dag- En Verbl.Toerisme 1.087 1.148 1.056 -31
Bedrijventerreinen. 1.042 485 433 -608
Landbouw 0 0 0 0
Totaal Lasten 2.345 1.907 1.765 -579
Baten
Bev. Ec. Verbl. En Vest.Klim. Bedrijven 510 534 520 9
Bev. En Regul. Dag- En Verbl.Toerisme 57 93 73 16
Bedrijventerreinen. 979 460 411 -568
Totaal Baten 1.547 1.086 1.004 -543

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Bijdrage akkerranden 2015 E 10 10 Gerealiseerd
Impuls voor toerisme 2013 E 235 90 Deelprojecten zijn opgestart en lopen door in 2016
Impuls voor toerisme 2010 t/m 2012 E 253 Deels gerealiseerd Projecten zijn in uitvoering, afronding in 2016