Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

08. Programma Openbare Ruimte

Documenten

08. Programma Openbare Ruimte

We beheren de openbare ruimte die vrij toegankelijk is. Deze buitenruimte bestaat uit wegen, pleinen, plantsoenen en begraafplaatsen. De openbare ruimte is belangrijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Bewoners willen groen, veilig en rustig wonen. Bedrijven willen goede bedrijfsterreinen en aangename winkelgebieden met voldoende parkeergelegenheid. Bezoekers verwachten een aantrekkelijke buitenruimte met recreatieve mogelijkheden.

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de openbare ruimte. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht. Ook stimuleren we inwoners om zelf aan de slag te gaan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden en te verbeteren. Dat willen wij ook tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel.

8.1 Thema Wegen

8.1 Thema Wegen

Het onderhoud en de herinrichting van wegen, het onderhoud aan de openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken (bruggen, trappen, steigers etc.) gebeurt op basis van beleids- en beheerplannen.

Volgens het coalitie-programma moeten we € 100.000 besparen. Dit kan door de kwaliteit van het wegennet op het onderhoudsniveau van 2012 te houden. Een deel van de wegen voldoet dan niet aan het referentieniveau. We proberen elk jaar een weg opnieuw in te richten, omdat de inrichting onvoldoende aansluit bij de functie. Dit gaat in nauw overleg met de bewoners.

Doelstellingen

Actueel houden van beheerplannen

Onze beleids- en beheerplannen (wegbeheer, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) zijn voor een bepaalde periode vastgesteld. Dit betekent dat we deze periodiek moeten actualiseren. Voor de planning verwijzen we naar de paragraaf kapitaalgoederen.

De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

Wanneer een weg door beleving, gebruik of veranderde verkeerstromen niet meer voldoet, maken we een plan voor een nieuwe inrichting.

8.2 Thema Groen

8.2 Thema Groen

In het beleids- en beheerplan openbaar groen zijn in 2013 afspraken gemaakt over de kwaliteit van het openbaar groen. We willen de huidige kwaliteit met een lager budget handhaven en verbeteren door slimme keuzes te maken. Dit betekent dat we het groen zo inrichten dat we het eenvoudiger kunnen onderhouden. Het doel is om te voldoen aan het afgesproken beheerniveau tegen het afgesproken budget.

Bijzondere elementen in de openbare ruimte zijn kleine bouwwerken als tuinmuren, kerkmuren, "praathuisjes"' etc. Deze zijn van vanuit cultuurhistorie van grote waarde. Er is geen inventarisatie van deze elementen en ook geen plan voor de duurzame instandhouding. Hiervoor maken we een beheerplan.

Een belangrijk doel van het groenbeleidsplan is om inwoners van Veere meer te betrekken bij het openbaar groen. 

Door het organiseren van activiteiten maken we bewoners meer bewust van hun leefomgeving. Ook willen we initiatieven van bewoners en ondernemers, waarbij ze zelf aan de slag gaan om de kwaliteit van het groen in hun omgeving te verbeteren, steunen.

Doelstellingen

Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen.

Voldoen aan de wettelijke voorschriften

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor 2016 invoeren. De BGT is een zeer gedetailleerd (kaart) bestand van de openbare ruimte waar alle gegevens over die openbare ruimte (dus ook over het groen) aan vasthangen. Voor 2016 moeten we deze basisregistratie hebben ingevoerd. 

Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

We willen de inrichting en beheer van het groen zodanig aanpassen dat we het afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau B en op bijzondere plekken (centrum van kernen etc.) naar niveau A.  Niveau B kan je als "voldoende" omschrijven en A als "goed".

8.3 Thema Verkeer en parkeren

8.3 Thema Verkeer en parkeren

We willen een adequate vorm van openbaar vervoer voor onze inwoners houden, ook voor minder-validen. We stimuleren het gebruik van de fiets. De verkeersveiligheid in de gemeente krijgt blijvend aandacht en we passen onveilige situaties aan wanneer dat nodig is.

Door parkeerregulering willen we de overlast voor de eigen bewoners beperken en onze gasten voldoende parkeermogelijkheden bieden. Dit geldt vooral voor de toeristische gebieden. Bij parkeerregulering hoort ook goede handhaving. Soms is maatwerk noodzakelijk. In andere gevallen kijken we of we eenduidigheid in beleid kunnen krijgen. We volgen de effecten van ons parkeerbeleid op de voet. Als het nodig is stellen we dit bij. Zoekverkeer in de kernen willen we beperken. Door differentiatie van tarieven en goede systemen, maken we plekken waar veel toeristen komen verkeersluw.

Doelstellingen

Optimaliseren van het parkeerbeleid

We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers. We zorgen ervoor dat de parkeerterreinen goed te vinden zijn en dat er geen onnodig zoekverkeer door kernen rijdt.

Stimuleren gebruik fiets

Mensen fietsen steeds vaker en blijven ook langer fietsen door het gebruik van de e- bike. Dit is een goede ontwikkeling, maar hier zijn ook maatregelen voor nodig.

Zo gaan we dat doen

Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

De Europese Unie heeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor minder-validen. Om hieraan te voldoen moeten we bushalten aanpassen.   

Verbeteren verkeersonveilige situaties

Het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2015 is afgerond. We volgen of de oplossingen voldoende zijn en / of er geen nieuwe onveilige situaties ontstaan. Het doel is om het aantal slachtoffers met letsel als gevolg van een verkeersongeval minimaal gelijk te houden op het niveau van 2015.

Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

We willen verkeerstromen beter verdelen door aanpassingen te maken in de verkeerscirculatie. We willen ons wegennet meer toekomstbestendig maken met behulp van een verkeers- en vervoersplan.

8.4 Thema Begraafplaatsen

8.4 Thema Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn een belangrijke onderdeel van de openbare ruimte en dragen bij aan de sociale binding in kernen. We willen in iedere kern een begraafplaats van een hoge kwaliteit tegen acceptabele tarieven die in ieder geval niet verder stijgen. We willen dat begravingen met grootste mogelijke zorgvuldigheid worden geregeld. We willen voldoende grafruimte om de komende 25 jaar in iedere kern aan de behoefte te voldoen.

Doelstellingen

De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

Begraafplaatsen breiden uit en de kosten voor aanleg en onderhoud stjgen. Er zijn besparingen nodig op onderhoud of extra inkomsten. Dit kan door bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om grafrechten te verlengen. 

Voorzien in voldoende grafruimte

We willen in iedere kern voldoende grafruimte op een kwalitatief goede begraafplaats.

Relevante beleidskaders/-nota

Wegen

 • Beheerplan wegen 2013 -2017
 • Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2012 – 2017
 • Beleid- en beheerplan civieltechnische kunstwerken 2011 -2015
 • Meerjarenprogramma wegreconstructies 2014- 2018

Groen

 • Beleid en beheerplan openbaar groen 2013 -2023

Verkeer en parkeren

 • Gemeentelijk wegencategoriseringsplan 2000
 • Parkeerbeleidsplan 2004
 • Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
 • Meerjarenprogramma aanpak verkeersknelpunten 2011 – 2015

Begraafplaatsen

 • Visie op begraafplaatsen 2004
 • Discussie Nota voor een ontwikkel en beheervisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025

Trends en ontwikkelingen

Algemeen

Intergemeentelijke samenwerking zowel regionaal (met de buurgemeenten) als provinciaal geeft kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen.

Met ingang van 2015 moeten we voor alle gegevensbestanden over de openbare ruimte gebruik gaan maken van de BGT (basisregistratie grootschalige topografie). De huidige digtiale bestanden (kaarten) moeten we hiervoor vervangen.

Wegen

Verbod op het gebruik van glyfosaat (round-up) op wegen vanaf 2015. Hierdoor vallen de kosten voor het onkruidvrijhouden van wegen hoger uit.

Verkeer en vervoer

Nieuwe concessie openbaar vervoer met ingang van 2015.

Technische ontwikkelingen bij parkeerautomaten. Er steeds meer vraag naar betalen met pin. Hiervoor zijn verschillende opties.

Groen

Verbod op het gebruik van een aantal chemische middelen in het openbaar groen vanaf 2015. Hierdoor wordt het moeilijker om overal het afgesproken onderhoudsniveau te halen.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 8.477 8.907 8.854 377
Baten 2.632 3.305 3.353 721

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Verkeer en vervoer. 434 577 509 76
Parkeerbeleid 159 327 329 170
Parkeerheffingen 1.259 1.324 1.245 -14
Wegbeheer 3.761 3.733 3.669 -92
Openbare verlichting. 315 323 330 15
Openbaar groen 1.784 1.922 2.051 266
Gemeentelijke begraafplaatsen 764 701 720 -44
Totaal Lasten 8.477 8.907 8.854 377
Baten
Verkeer en vervoer. 1 1 3 2
Parkeerbeleid 34 46 47 13
Parkeerheffingen 2.131 2.557 2.577 446
Wegbeheer 23 238 251 229
Openbare verlichting. 0 9 9 9
Openbaar groen 30 42 46 15
Gemeentelijke begraafplaatsen 413 413 420 7
Totaal Baten 2.632 3.305 3.353 721

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Wegreconstructie 2015 I 500 25 Uitvoering 2016-2017 doorgaande route Zoutelande
vervanging armaturen 2015 I 110 36 Afronding in 2016
vervanging lichtmasten 2015 I 48 13 Afronding in 2016
Halteplaatsen/ toegankelijkheid openbaar vervoer minder validen t/m 2015 2015 I 23 0 Afronding in 2016
Basiskaart Grootschalige Topografie 2015 I 80 0 Afronding in 2016
Opstellen gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015 I 100 20 Afronding in 2016
Wegreconstructie 2014 I 270 270 Afgerond
Vervanging armaturen 2014 I 144 144 Afgerond
Vervanging lichtmasten 2014 I 35 35 Afgerond
Halteplaatsen openbaar vervoer minder validen 2014 E 23 0 Afronding in 2016
Vervanging 17 parkeerautomaten 2015 I 470 190 Afgerond, ca. 40 automaten gereviseerd via eenmalige middelen.
Basiskaart Grootschalige Topografie 2014 I 80 51 Afronding in 2016
Onderzoek begraafplaatsen 2013 E 25 25 Afgerond
Halteplaatsen/toegankelijkheid openbaar vervoer minder validen 2013 E 23 0 Afronding in 2016
Opheffen verkeersonveilige situaties 2013 E 100 81 Afronding in 2016
Inspectie stadshaven Veere 2013 I 8 8 Gereed, afronding in 2015
Uitbreiding begraafplaatsen Koudekerke en Domburg Uitvoering in latere jaren, afhankelijk van herbeoordeling begraafruimte