Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

09. Programma Bestuur

Documenten

09. Programma Bestuur

Het programma Bestuur gaat over de taken en rollen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Allerlei vormen van samenwerking komen in dit programma terug. Samenwerking met burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, verenigingen etc,. maar ook de samenwerking met andere overheden komt aan bod. 

 

9.1 Thema Algemene bestuurszaken

9.1 Thema Algemene bestuurszaken

In dit thema komen de algemene bestuurszaken aan bod die gemeentebreed overheersen.

Doelstellingen

Behouden en vergroten van de bestuurskracht

Wij willen een zelfstandige bestuurskrachtige gemeente zijn. Dat willen we bereiken door samen te werken met andere overheden om kwaliteit te kunnen leveren, kwetsbaarheid tegen te gaan en kosten zo laag mogelijk te houden.

Sluitende begroting / de begroting is structureel en reëel in evenwicht.

De begroting van de gemeente is structureel en reeel in evenwicht: dit blijkt uit een regime van repressief toezicht door de provincie.

 

9.2 Thema Dienstverlening

9.2 Thema Dienstverlening

Dienstverlening persoonlijk en dichtbij is het leidende principe voor de hele organisatie. De klant (inwoner, ondernemer en bezoeker) staat centraal. We zijn duidelijk, leveren kwaliteit door professioneel, betrouwbaar en slagvaardig te werken. Onze klantgerichtheid is verrassend.
 
 

Doelstellingen

De dienstverlening gaat naar een excellent nivo.

Het onderdeel Dienstverlening in het onderzoek “Benchmark Publiekszaken” scoort minimaal het rapportcijfer 8.

Het Veerse klantenpanel oordeelt positief over de ontwikkeling van de dienstverlening.

Prijsdifferentiatie en het vergroten van het aanbod van digitale producten, stimuleren het gebruik van het digitale kanaal.

 

9.3 Thema Communicatie

9.3 Thema Communicatie

Burgers, bedrijven en instellingen hebben kennis van en inzicht in beleid, besluiten en activiteiten van de gemeente. Burgers voelen zich betrokken bij de gemeenschappelijke beleidsbepaling en dragen voor zover mogelijk daaraan bij via inspraak en dialoog. Er is een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor het beleid en de besluiten.

Doelstellingen

Communiceren via diverse media

We communiceren ontwikkelingen en activiteiten via de Veerse Krant, website, sociale media als twitter en facebook en via de pers.

Participatie conform coalitieprogramma uitvoeren

We gaan de kwaliteit van de communicatie verder verbeteren als integraal onderdeel van de beleidsontwikkeling. Het is van groot belang dat we aan het begin van ontwikkelingen investeren in communicatie en participatie. De dorps- en stadsraden en ondernemersverenigingen maken daar onderdeel van uit. 

Relevante beleidskaders/-nota

 • Communicatienota
 • Inspraakverordening
 • Programma Dienstverlening
 • Verordening op de Dorpsraden
 • Klachtenregeling
 • Commissie voor bezwaarschriften en beroepszaken
 • Nota samenwerrking "Samenwerking Hoe? Zo! "
 • Beleidsnota bestuurlijke vernieuwing Veere januari 2013
 • Commissieverordening en reglement van orde voor het college en de raad
 • Regeling Regionale Commissie Walcherse Zaken
 • Verordening Rekenkamer

Trends en ontwikkelingen

 • Veranderende relatie tussen overheid en burgers
 • Invloed op besluitvorming door burgerparticipatie
 • Communicatie is maatwerk
 • Toenemen de digitalisering van de maatschappij ( o.z. social media)  en eisen voor de gemeentelijke dienstverlening
 • Behoefte aan geïntegreerde dienstverlening (één-loket-principe) en service dichtbij.
 • Noodzaak voor vereenvoudiging van regelgeving in het algemeen en vermindering van de administratieve lastendruk voor ondernemers in het bijzonder.
 • Samenwerken als hulpmiddel om slim en slank te werken.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 3.581 3.792 3.608 28
Baten 419 429 440 21

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden 2.041 2.232 2.087 46
Burgerzaken. 524 562 613 89
Koninklijke onderscheidingen 12 12 5 -6
Verkiezingen 97 81 79 -19
Burgerlijke stand 172 200 191 19
Communicatie 2015 576 558 525 -51
Dorpsraden 58 54 49 -9
Dienstverlening 52 53 25 -27
Promotie, relatiebeheer en marketing 48 40 33 -15
Totaal Lasten 3.581 3.792 3.608 28
Baten
Gem. Organen en samenwerkingsverbanden 11 11 10 -1
Burgerzaken. 324 345 346 22
Burgerlijke stand 72 72 78 6
Communicatie 2015 12 2 6 -6
Totaal Baten 419 429 440 21

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Moderniseren GBA 2013 E 70 5 Afronding in 2016