Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

10. Programma Projecten

10. Programma Projecten

In het coalitie-akkoord zijn 2 strategische projecten genoemd, te weten:

 • Singelgebied Domburg
 • Veelzijdig Veere 

In dit programma werken voor deze projecten de doelstellingen en bijbehorende maatregelen uit.

10.1 Singelgebied Domburg

Doelstellingen

De doelstellingen van het Project Singelgebied Domburg:

 • Het creëren van een ruimtelijke totaaloplossing in het projectgebied voor wonen, werken, winkelen, ontspannen, verkeer en parkeren in een acceptabele balans tussen ontwikkeling/vernieuwing en behoud van het kleinschalige belevingskader voor de inwoners.
 • Door een integrale aanpak een impuls geven aan cachet en kwaliteit van de kern Domburg als hoogwaardige recreatieve badplaats en hierbij op subtiele wijze aanhaken bij het beroemde verleden van Domburg als artistieke kolonie
 • Het in stedenbouwkundig opzicht afronden van de kern Domburg aan de zuid-westzijde, tevens overgang naar het buitengebied.

10.2 Veelzijdig Veere

10.2 Veelzijdig Veere

De stad Veere heeft een hoge historische waarde. Om deze te behouden en waar mogelijk te versterken investeren we in de cultuurhistorische kwaliteiten. Hierdoor kunnen de economische potenties beter worden benut, met meer werkgelegenheid als streven. Ook willen we de ruimtelijke kwaliteiten vergroten, onder andere door het autoverkeer in de stad terug te dringen en door gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte. Het derde doel is een toekomstbestendig jachthavengebied Oostwatering.

Doelstellingen

D.1.03 Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).

Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).

Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Uitwerken project veelzijdig Veere

Het project Veelzijdig Veere werken we uit volgens de toekomstvisie en de uitwerkingsrapporten zoals "Handboek openbare ruimte historische stadskern" (april 2013) en "Opwaardering jachthavengebied Oostwatering - scenario's voor de toekomst" (augustus 2013).

Bij de diverse onderdelen betrekken we de Monumentencommissie en zonodig de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 

Relevante beleidskaders/-nota

 • Coalitieprogramma 2014-2018
 • Structuurvisie Veere 2025

Trends en ontwikkelingen

 • Participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de koers en realisatie van hun kern
 • Initiatieven van participanten uit de samenleving vragen om eigentijdse vormen van ondersteuning door lokale overheid
 • Via een projectmatige aanpak gecoördineerd vormgeven aan ontwikkelingen en herstructureringen
 • Naast gemeentelijke investeringen ook substantiële bijdragen van anderen genereren (ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, EU )

Wat heeft het gekost op programmaniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 215 412 356 141
Baten 0 96 71 71

Wat heeft het gekost op productniveau?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten
Singelgebied Domburg. 0 26 17 17
Herstructurering Zoutelande 0 9 7 7
Veelzijdig Veere/Oostwatering 170 350 309 139
Herstr. Kern Vrouwenp. En Veerse Gatdam 45 23 19 -26
Golfbaan Domburg 0 2 0 0
Herstructurering kern serooskerke 0 2 3 3
Totaal Lasten 215 412 356 141
Baten
Veelzijdig Veere/Oostwatering 0 96 71 71

Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Ontwikkeling en uitvoering Grote projecten 2015 E pm Doorlopend proces via aparte voorstellen
Voorbereidingskrediet Singelgebied Domburg 2013 E 100 16 Doorlopend proces