Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

12. Paragraaf Bedrijfsvoering

12. Paragraaf Bedrijfsvoering

Organisatiestructuur en –cultuur
In 2015 hebben we het bouwen aan Villa Veere (als omschreven in de organisatie visie) afgerond. Omdat alleen een toekomstgerichte structuur natuurlijk niet voldoende is, werken we door aan onze organisatiecultuur en onze weg naar excellente dienst-verlening. Met betrekking tot de personele taakstelling is de jaarschijf 2015 gerealiseerd. De formatie is zodanig teruggebracht dat eind 2015 € 240.000 van deze taakstelling is gerealiseerd.

Het organogram van de gemeente Veere, anno 31-12-2015

 

Ziekteverzuim
Het verzuimcijfer in 2015 laat zich lastig vergelijken met voorgaande jaren. Dat komt omdat vanaf 1 oktober de medewerkers van de afdeling Porthos bij Veere in dienst gekomen zijn. Zij maken ongeveer een kwart van het personeelsbestand uit en tellen (slechts) een kwartaal in de cijfers mee. Enkele van deze medewerkers waren al ziek voordat ze bij ons in dienst kwamen. Dat hebben we niet in het verzuimcijfer kunnen verwerken.

In 2015 bedroeg het verzuimpercentage 4,24%. Dit is een stijging van 1,52% ten opzichte van 2014. We komen voor het eerst sinds jaren boven ons streefcijfer van 4%. Het verzuim als gevolg van zwangerschap was dit jaar 0,24%.

De verzuimfrequentie is ten opzichte van 2014 gestegen met 0,34 naar 1,34 in 2015. De frequentie blijft keurig op normaal niveau (tussen de 1 en 1,5).

Personeelslasten: inhuur derden
We beschikken over een structureel budget Personeel derden. Dat gebruiken we voor inhuur van tijdelijk personeel om knelpunten op te lossen die bijvoorbeeld ontstaan door langdurige ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof en als compensatie van uren van de leden van onze Ondernemingsraad. Het budget voeden we in de loop van het jaar ook met vrijvallende vacaturegelden. Om een flexibeler organisatie te hebben vullen we sommige vacatures bewust niet vast in. We maken liever gebruik van tijdelijk krachten op momenten waarop we daaraan echt behoefte hebben. Heel vaak is de behoefte seizoensgebonden. We noemen het zwembad, onze helpdesk, het beheer van de buitenruimte tijdens het toeristenseizoen, waaronder parkeertoezicht. Eigen bijdragen aan betaald ouderschapsverlof en UWV-uitkeringen wegens ziekte of WIA storten we ook in dit budget.

Planning & Control
In de financiële verordening (art. 212 Gemeentewet) liggen de afspraken vast voor de budgetcyclus (kadernota, programmabegroting, bestuursrapportage en jaarverslag). Daarin is de officiële behandeling van deze stukken op vaste momenten in het jaar geregeld. Sinds 2013 werken we met een vorm van permanente verantwoording aan de hand van een geautomatiseerd systeem (Pepperflow). Zo is nu ook de verantwoording in het jaarverslag 2015 opgesteld. Samen met de auditcommissie uit de gemeenteraad werken we aan verbeteringen in de proces.

Op dit moment is er een nieuwe financiële verordening in voorbereiding. Deze is gebaseerd op een nieuw model van de VNG en wordt ook voorbereid met de auditcommissie.

Risicomanagement
We zetten steeds stappen om onze risico’s beter en meer gestructureerd te managen. In 2015 hebben we een themadag risicomanagement georganiseerd. Deze stond in het teken van risicobewustzijn bij medewerkers en een verdiepingsslag in de inventarisatie van risico’s. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ondersteuning Porthos.
Veere ondersteunt op het gebied van o.a. ict, communicatie en p&o de samenwerking Porthos. Hiervoor is in de businesscase Porthos een gastgemeente-vergoeding opgenomen. In 2015 is een gesprek met de samenwerkingspartners over deze vergoeding en de overheadkosten binnen deze case gestart. Deze discussie loopt nog door in 2016.

Kerntakendiscussie 2012 - 2015
Naast de personele taakstelling als gevolg van de kerntakendiscussie is er ook een beleidstaakstelling. De stand van zaken voor 2015 is als volgt:

Taakstellingen

2012

2013

2014

2015

totale opgave

198.000

319.000

550.000

601.000

gerealiseerd

198.000

341.869

562.261

601.000

nog te realiseren

0

-22.869

-12.261

0


Hiermee is deze taakstelling volledig gerealiseerd in 2015.

Ombuigingen 2013 – 2016
In de begroting 2013 is de volgende taakstelling opgenomen voor de periode 2013-2016. De stand van zaken is als volgt:

Ombuigingen

2013

2014

2015

2016

totale opgave

187.234

361.324

431.775

495.525

gerealiseerd

187.234

361.324

431.823

435.170

te realiseren

0

0

-48

60.355

 

Taakstelling coalitieprogramma 2015-2018
In de begroting 2015 is de taakstelling opgenomen op basis van het coalitieprogramma. Deze bestaat uit een beleidstaakstelling en een personele taakstelling. De stand van zaken is als volgt:

Taakstelling 2015-2018

2015

2016

2017

2018

totale opgave

1.440.000

1.865.000

2.320.000

2.387.000

gerealiseerd

1.453.359

1.627.732

1.741.159

1.808.159

nog te realiseren

-13.359

237.268

578.841

578.841

 

Ict
In 2015 is een nieuw salaris- en personeelspakket in gebruik genomen. Daarbij is uitgegaan van de implementatie van een zekere basis om in het kader van de toen in voorbereiding zijnde samenwerking op p&o terrein gelijke uitgangsposities tussen de beoogde samenwerkingspartners te hebben die het betreffende pakket al in gebruik hadden. Nu de beoogde samenwerking is gecanceld hebben we wel de behoefte het (gebruik van het) pakket zelf verder door ontwikkelen wat we dus ook gaan oppakken.

De eerder afgeronde beweging om een deel van onze eigen ict infra buiten de deur “in de private cloud” van Pink Roccade te zetten heeft in 2015 de nagestreefde continuïteit opgeleverd zonder dat dit tot kostenverhoging leidde.

Informatiebeleid

In 2015 investeerden we tijd en geld in het koppelen van onze (basis)gegevens aan de samenwerkingsverbanden Porthos en Belastingen. Daarnaast troffen we voorbereidingen voor het aansluiten op de basisregistraties Handelsregister en Kadaster.

Inkoop en aanbesteding
Door maatschappelijk verantwoord ondernemen houden we rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Eén van de redenen dat we in 2015 overgestapt zijn op digitaal aanbesteden. Minder papierverbruik, minder vervoersbewegingen. Hiervoor maken we gebruik van Tenderned, een gratis programma van het ministerie van Economische Zaken. In mei 2015 is er in het gemeentehuis een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor ondernemers hoe zij digitaal kunnen inschrijven op een aanbesteding. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst is er ook uitleg gegeven over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Veere.

Circa 50 aanbestedingen zijn in 2015 via Tenderned op de markt geplaatst. Waar onder diverse Europese aanbestedingen zoals; uitgebreide gevarenverzekering en ondergrondse perscontainers.

De gemeente Veere zal, door eisen te stellen aan Social Return, voorwaarden opnemen in contracten die ze afsluit met bedrijven om het mogelijk te maken dat meer mensen kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

De inkoopanalyse 2015 met daarin alle inkopen in 2015 is opgesteld. Uit de inkoop-analyse valt af te lezen of de inkoop en aanbestedingen volgens de Europese regelgeving en het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Veere zijn verlopen.

Vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 is de wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van kracht. Deze wet is op 26 mei 2015 in de Eerste Kamer aangenomen.

In de wet is geregeld dat lagere publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeente, provincie, Waterschap) belastingplichtig worden voor zover ze met een activiteit een onderneming drijven. De inwerkingtreding is 1 januari 2015 en zal vanaf 1 januari 2016 over de boekjaren 2016 en verder worden toegepast.
Doel van de wet is tegengaan van concurrentieverstoring en winsten van overheidsondernemingen op gelijke wijze in de heffing betrekken als van private ondernemingen.
Vanaf eind 2014 hebben we activiteiten geïnventariseerd die onder de Vpb gaan vallen.

Hierover hebben wij in november 2015 uw raad geïnformeerd. Toen hebben wij activiteiten benoemd die wellicht bij de gemeente Veere onder de Vpb vallen:

  • Geldleningen
  • Precariobelastingen
  • Reststroken
  • Parkeren overig
  • Gemeentelijk grondbedrijf
  • Vastgoed

De belastingdienst behandelt nu een brief waarin wij beargumenteerd hebben waarom de activiteiten geldleningen, precariobelastingen, parkeren overig en vastgoed bij Veere de VPB-plicht niet raken.  
De activiteiten Gemeentelijk grondbedrijf en reststroken zullen de Vpb-plicht waarschijnlijk wel raken. Hierover volgt nog overleg met de belastingdienst.

Intussen heeft de belastingdienst bij een andere gemeente al bevestigd dat Precariobelastingen niet onder de Vpb valt. Dit is een decentrale belastingheffing die daarom buiten de Vpb valt. In een brief van de staatssecretaris van 18-12-2014 wordt een aantal activiteiten genoemd die worden verricht door publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke overheidslichamen.

Voor de toerekening van de werkelijke opbrengsten en kosten moeten we ook de regels voor de vennootschapsbelasting gaan hanteren. Die komen niet overeen met de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording. Daarom richten wij onze financiële administratie zo in dat we de fiscale jaarrekening en aangifte voor de Vpb-plichtige activiteiten op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen maken.

Doelstellingen

Realiseren bezuinigingen bedrijfsvoering

Realisatie van bezuinigingen tot een structureel bedrag van € 50.000

Investeringen

Investeringen Jaartal Krediet Bedrag Voortgang Toelichting
Loopbaanbudget conform cao 2015 I 25 Afgerond
2x dichte bus en kiepende aanhanger 2015 I 72 55 Door aanpassing materieelplan zijn de investeringen aangepast binnen het toegekende budget
3x electrische of hybride personenauto/2 x electrisch 2015 I 69 24 Afronding 2016
3 x pick-up kiepend/4 x dichte bus 2015 I 126 147 Afgerond
1x pick-up kiepend met laadkraan 2015 I 48 0 Afronding 2016
2x pick-up kiepend met vuilnis opbouw 2015 I 88 0 Afronding 2016