Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

13. Paragraaf Lokale heffingen

13. Paragraaf Lokale heffingen

Algemeen

Deze paragraaf geeft informatie over de uitgangspunten en het doel van de verschillende gemeentelijke heffingen, het tarievenbeleid en het beleid ten aanzien van de kwijtschelding.

 

Tarievenbeleid

Alle tarieven zijn in 2015 verhoogd volgens de besluitvorming door de raad bij de begroting en daarop aansluitend de vaststelling van de verordeningen.

 

Opbrengsten

Hieronder volgt een overzicht van de opbrengsten 2015 van de diverse heffingen in de gemeente Veere.

 

Soort

Grondslag

Tarief 2015

Begroting 2015

(x 1.000)

Rekening 2015

(x 1.000)

OZB

Woning eigenaar

Niet-woningen gebruiker

Niet-woningen eigenaar

 

WOZ-waarde

WOZ-waarde

WOZ-waarde

 

0,0977%

0,1059%

0,1330%

€ 4.867

€ 4.857

Toeristenbelasting

Bezoeker

 

Per overnachting

 

€ 1,20

€ 4.705

€ 5.078

 

Afvalstoffenheffing

Gebruiker

 

Eenpersoonshuishouden

Meerpersoonshuishouden

 

€ 209,34

€ 236,46

€ 3.161

€ 3.169

Rioolheffing

Eigenaar

 

Gebruiker

 

Aansluiting

Aansluiting niet-woning

Aansluiting (< 75m³)

Waterafvoer (> 75m³)

 

€ 52,70

€ 80,30

€ 55,85

€ 78,35

€ 2.077

€ 2.076

Forensenbelasting

Forensenbelasting

 

WOZ-waarde

 

0,235%

€ 1.710

€ 1.687

Lijkbezorgingsrechten

Begraafrecht

Recht op urnengraf

 

Lijkbezorging

Urnengraf

 

€ 1.754,00

€ 616,00

€ 413

€ 418

Precariobelasting

Winkeluitstalling

Terras p/m kustkernen

 

per m²

per m² hoogseizoen

 

€ 3,85

€ 7,40

€ 159

€ 159

Hondenbelasting

Hondenbelasting

 

1e hond

2e hond

Kennel

 

€ 64,80

€ 113,80

€ 211,80

€ 124

€ 122

Totaal

€ 17.216

€ 17.566

 

 

Toelichting per belastingsoort

 

Onroerende zaakbelastingen

De onroerendezaakbelasting (OZB) heffen we van eigenaren van woningen en van eigenaren voor de heffing gebruikers van bedrijfspanden en overige gebouwen. De grondslag voor deze heffing is de WOZ-waarde (waarde volgens de Wet Onroerende Zaken). De tarieven voor de OZB zijn mede afhankelijk van de op grond van de WOZ getaxeerde waarden. Deze WOZ-waarden stellen we jaarlijks vast. De waarden met waardepeildatum 1 januari 2014 gelden voor het tijdvak 2015.

 

 

 

Forensenbelasting

Deze belasting heffen we van personen die niet binnen onze gemeente wonen maar wel een woning voor zichzelf of hun gezin ter beschikking houden. Als heffingsmaatstaf geldt de waarde van de onroerende zaak zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.

 

Toeristenbelasting

Deze belasting heffen we als algemeen dekkingsmiddel en als een bijdrage in de kosten van de voorzieningen die de gemeente heeft getroffen in de recreatief-toeristische sfeer. Men moet verblijven in de gemeente zonder in het bevolkingsregister te zijn opgenomen. Op grond van de verordening is per persoon per overnachting een bedrag verschuldigd. In bepaalde situaties is de keuze voor een forfaitaire tariefstelling mogelijk.

 

Hondenbelasting

Deze belasting heffen we van de houder van een hond. De heffing heeft een fiscaal karakter.

 

Precariobelasting

Voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heffen we precariobelasting. Sinds 2001 beperken we de heffing van precariobelasting tot uitstallingen van winkelgoederen, bouwmaterialen en terrassen.

 

Lijkbezorgingsrechten

Op basis van deze verordening heffen we rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Afvalstoffenheffing

Sinds 2014 is het tarief gekoppeld aan het aantal bewoners, met een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Tevens bestaat er de mogelijkheid tot een extra afval bak.

Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de betreffende voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.

De exploitatie van de afvalinzameling en –verwerking ziet er als volgt uit:

 

Jaar (* € 1.000)

Lasten

Baten

Egalisatie

vrziening

Overige

baten

Afvalstoffen

heffing

Dekking

 

Begroting 2015 primitief

3.574

3.574

191

235

3.148

94,66%

Begroting 2015 na wijziging

3.658

3.658

187

310

3.161

94,89%

Rekening 2015

3.617

3.617

131

317

3.169

96,37%

 

De stand van de voorziening op 31 december 2015 is € 1.319.278. Dit saldo wordt in de komende jaren ingezet voor tariefmatiging en tariefegalisatie.

 

Rioolheffing

Voor de rioolheffing gelden twee grondslagen. In eerste plaats wordt een aanslag per aansluiting opgelegd. Daarnaast leggen we een afvoerheffing op naar het waterverbruik.

 

Eventuele overschotten c.q. tekorten op de exploitatie voegen we toe c.q. onttrekken we aan de voorziening, zodat een gelijkmatige tariefstijging mogelijk is.

De exploitatie van de riolering ziet er als volgt uit:

 

 

 

 

Jaar (*1.000)

Lasten

Baten

Egalisatie

vrziening

Onderuit

putting

Overige

baten

Rioolrecht

Dekking

Begroting 2015 primitief

2.173

2.173

20

43

56

2.054

99,08%

Begroting 2015 na wijziging

2.225

2.228

84

1

61

2.083

96,39%

Rekening 2015

2.217

2.217

75

0

60

2.082

96,63%

 

De stand van de voorziening op 31 december 2015 is € 25.394. Dit saldo wordt ingezet om onvoorziene uitgaven op te vangen. De middelen worden in elk geval weer ingezet voor kosten aan de riolering.

 

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Het kwijtscheldingspercentage dat we hanteren bedraagt 100%. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding beoordelen we aan de hand van een inkomens- en/of vermogenstoets. Bij deze toets nemen we de kosten van bestaan voor 100% mee, volgens de bijstandsnorm. Zo maken we maximaal gebruik van de wettelijke vrijheden op dit gebied. Kwijtschelding kan alleen van de aanslag onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Over het jaar 2015 is er voor € 52.000 aan kwijtschelding gemeentelijke belasting verleend.

 

Lokale lastendruk

Jaarlijks brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit de Atlas van de lokale lasten uit. Deze atlas bevat een overzicht van de goedkoopste en duurste gemeenten in Nederland voor wat betreft de woonlasten voor huishoudens. Het overzicht baseert zich op de tarieven voor OZB, rioolrecht en reinigingsheffing/afvalstoffenheffing.

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Veere bedroegen in 2015 € 619. Hiermee scoorde Veere positie 46 op de lijst van goedkoopste gemeenten in Nederland.

 

Hieronder een grafiek van de woonlasten van meerpersoonshuishoudens voor de Zeeuwse gemeenten in 2015.

 

Kengetallen belastingcapaciteit

 

 

 

Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %:

 

Verloop van de kengetallen begroting

 

Belastingcapaciteit (E/F) x 100%

 

 

Voor de begroting en het jaarverslag

 

Rekening 2014

Begroting 2015

Rekening 2015

 

A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

 

244

251

251

 

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

 

148

131

131

 

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

 

233

236

236

 

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

 

0

0

0

 

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

 

625

619

619

 

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

 

697

704

704

 

belastingcapaciteit

 

89%

88%

88%