Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

15. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

15. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

 

In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geven we weer hoe de stand van zaken is van het onderhoud van kapitaalgoederen.

Hieronder verstaan we het onderhoud aan o.a. wegen, groen, gebouwen, riolering etc.. Per onderdeel geven we een toelichting op de huidige stand van zaken waarbij we per onderdeel de begrotingscijfers presenteren, maar ook welke budgetten nodig zijn.


Gebouwenbeheer
Voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden is het Beheersplan onderhoud gebouwen en bouwwerken de richtlijn. Het beheerplan is in 2014 geactualiseerd en door de raad vastgesteld in november  2015 voor de periode 2015 t/m 2019. De raad heeft ook voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld voor de uitvoering. Hierdoor is er  vanaf 2016 voldoende budget om het afgesproken niveau van onderhoud ook te realiseren. In het plan is een doorkijk gemaakt voor een periode van 10 jaar.

Uit de actualisatie van 2014 bleek dat er sprake was van behoorlijk achterstallig onderhoud bij een aantal gebouwen, met name aan dakbedekkingen . Bijna alle voorgenomen werkzaamheden voor 2015 zijn ook uitgevoerd. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden gedaan, hierdoor is een eerste aanzet gemaakt in het wegwerken van de onderhoudsachterstand.

Gebouwenbeheer

Begroting

 2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening 2015

Stand per 1-1-2014

0

49.400

49.400

Toevoeging aan de voorziening

  814.500

1.151.200

1.164.300

Uitgaven

1.170.000

1.200.600

1.213.700

Saldo

-355.500

0

0

Tabel : Gebouwenbeheersplan

Riolering
De gemeentelijke zorgplicht voor de riolering is vastgelegd in de Wet milieubeheer. Voor de planperiode 2015-2019 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in november 2014 door de raad vastgesteld. Het GRP geeft aan op welke wijze de gemeente Veere de zorgplicht voor de riolering vorm geeft. We beschrijven welk beleid de gemeente nastreeft op het gebied van beheer, onderhoud en verbetering van haar rioolstelsel. Daarnaast krijgt de (grond)waterhuishouding in het kader van de verbrede zorgplicht aandacht. De technische uitwerking vindt plaats in operationele plannen. In het GRP is geanticipeerd op een aantal ontwikkelingen; de belangrijkste zijn de klimaat ontwikkeling (meer wateroverlast maar ook meer perioden van droogte).

De uitvoering verloopt volgens planning. Niet alle werken zijn afgerond in 2015 en lopen door in 2016. De budgetten voor opheffen grondwateroverlast van 2015 en 2016 zijn  gecombineerd om in 2016 in Breezand I knelpunten met grondwateroverlast te verbeteren. De focus lag in 2015 op Westkapelle. Hier ligt een relatief oud relatief oud stelsel en zijn er knelpunten met wateroverlast. Er is onderzoek gedaan hoe deze situatie te verbeteren en er zijn al werkzaamheden uitgevoerd. In 2016 gaan we daar mee door.

Riolering

Begroting

2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening

2015

Investeringsbedragen

892.000

892.000

596.000

 

 

 

 

Tabel: Gemeentelijke Rioleringsplan

 

Openbaar Groen
Het Groen beleids- en beheerplan is in februari 2013 door de Raad vastgesteld. Het plan omvat een groenstructuurvisie, een groenbeheervisie en een deel met de beschrijving van het geautomatiseerd groenbeheersysteem. Het plan heeft een vastgestelde planperiode van 10 jaar. Op basis van het beheerplan is de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar duurzamer en eenvoudiger te onderhouden groen. Een belangrijk speerpunt van het plan was het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking en bedrijven, voor de uitvoering van de geplande maatregelen. In 2015 zijn ook weer een aantal werkzaamheden samen met de bevolking uitgevoerd. De opgenomen bezuiniging van € 50.000 is volledig gerealiseerd door het verminderen van banken en bakken en het groen zo in te richten dat het eenvoudiger kan worden onderhouden. Door de taakstelling op personeel is de personele omvang van de cluster Uitvoering van de afdeling Openbare Ruimte in omvang afgenomen. Hierdoor wordt het wel steeds lastiger om het afgesproken onderhoudsniveau te halen. Op de langere termijn zullen we daarom wellicht genoegen moeten nemen met een lager onderhoudsniveau.   

Openbaar groen

Begroting

2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening

2015

Exploitatiebedragen

560.000

601.750

581.500

 

 

 

 

Tabel: Groenbeheerplan

Wegbeheer
De visie ten aanzien wegenonderhoud is in 1997 vastgelegd in de kadernota Wegbeheer. In december 2012 heeft de Raad ingestemd met het nieuwe beheerplan 2013 tot en met 2017. In de meerjarenbegroting zijn er gedurende de looptijd middelen vrijgemaakt voor de realisatie van het beheerplan.

In het plan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau. De voornaamste doelstelling voor de planperiode is het verbeteren van de kwaliteit van het wegennet, zodanig dat de omvang van het achterstallig onderhoud uitgedrukt in geld niet verder toeneemt. In 2015 is een bedrag van € 100.000 bezuinigd op wegonderhoud. Hierdoor zal het moeilijker worden de geplande ambitie binnen de planperiode te realiseren. In 2015 zijn alle geplande werkzaamheden in uitvoering genomen, nog niet alles was afgerond aan het einde van het jaar.
 

Wegbeheerplan

Begroting

2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening 2015

Exploitatiebedragen excl. uren

863.000

761.000

728.000

 

 

 

 

Tabel: Wegbeheerplan

Openbare verlichting
In mei 2012 is het nieuwe beleids- en beheerplan openbare verlichting 2012 – 2016 door de Raad vastgesteld. Het nieuwe plan heeft een looptijd van 5 jaar. Het beheerplan voorziet in het onderhoud en de systematische vervanging van lantaarnpalen en armaturen. Hierbij kiezen we voor energiezuinige armaturen waardoor het energieverbruik fors vermindert. In 2015 zijn armaturen en lichtmasten conform planning vervangen. Het budget bleek niet toereikend omdat de lichtmasten slechter bleken te zijn dan aangenomen in het beheerplan. Daarnaast zijn de aansluitkosten veel hoger dan geraamd. In het beheerplan is de doelstelling geformuleerd om het areaal met 10% te reduceren door het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan waterschap en de Provincie. Deze doelstelling in niet gerealiseerd, de gesprekken hierover met waterschap en provincie zijn nog steeds niet afgerond.

Bijna al de geplande vervangingsinvesteringen zijn volledig gerealiseerd in 2015 een aantal wordt in 2016 afgerond. In 2016 maken we een nieuw beleids- en beheerplan.

 

Openbare verlichting

Begroting

2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening

2015

Investeringsbedragen

150.000

288.000

179.000

 

 

 

 

Tabel: Beheerplan openbare verlichting

Duingebiedvoorzieningen
Het beheerplan Strand en Duingebiedvoorzieningen geeft richting aan het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen op de stranden en in het duingebied. Het betreft hierbij de duinovergangen, wandelpaden, afrasteringen, loopplanken, afvalbakken etc. In 2013 is tegelijk met de overdracht van onderhoudswerkzaamheden aan de SSV gewerkt aan een nieuw beheerplan. Het beheerplan is vastgesteld in februari 2014 door het college en heeft een looptijd van 4 jaar. In het plan is aangegeven welke kwaliteit de voorzieningen moeten hebben welke kosten er mee zijn gemoeid en wie wat uitvoert (gemeente of SSV). De uitvoering is in 2015 volgens planning verlopen. In de loop van 2015 is gebleken dat de huidige budgetten voor groot onderhoud onvoldoende zijn om alle duintrappen op voldoende niveau te houden. In het beheerplan was nog rekening gehouden met jaarlijkse subsidie. Deze subsidiemogelijkheid bestaat echter niet meer. Hierdoor is het gewenst om in 2016 en 2017 een inhaalslag te maken.

Duingebied voorzieningen

Begroting

 2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening

2015

Exploitatiebedragen

101.000

113.400

116.000

 

 

 

 

Tabel: Beheerplan duinvoorzieningen

Stadshaven Veere
In juli 2015 heeft de Raad het Beheer en Inspectieplan Stadshaven Veere vastgesteld. Met de jachtclub Veere zijn gesprekken gevoerd over de overdracht van een deel van de haven. De jachtclub neemt met ingang van 2016 een deel van de jachthaven in erfpacht over. In 2016 wordt een deel van haven gerenoveerd. Vanaf 2016 is er voorzien in een structureel onderhoudsbudget van € 50.700 in de begroting.

 

 

 

 

 

 

Civieltechnische kunstwerken
In 2011 is het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken als bruggen, trappen etc. door de raad vastgesteld in oktober 2011. De effecten zijn verwerkt in de begroting. Op basis van het beheerplan is in 2015 onderhoud uitgevoerd aan de diverse objecten, niet alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd vanwege ziekte van een van de medewerkers. Deze achterstand wordt begin 2016 ingehaald.

 

Civieltechnische kunstwerken

Begroting

2015

Begroting na

wijziging 2015

Rekening 2015

Exploitatiebedragen

19.000

19.000

6.800

 

 

 

 

Tabel: Beheerplan civieltechnische kunstwerken

 

 

 

 

Overzicht beheerplannen

 Beleidsterrein

 

Looptijd Beheerplan

 

 Datumbesluitvorming

beheerplan

 

 Herziening/

Evaluatie

 

Duingebiedvoorzieningen

2014 - 2017

Vastgesteld februari 2014

2017

Gebouwenbeheer

2015 - 2019

Vastgesteld november 015

2018

Openbaar Groen

2012 - 2022

Vastgesteld februari 2013

2022

Openbare verlichting

2012 - 2016

Vastgesteld mei 2012

2016

Riolering

2015 - 2019

Vastgesteld november 2014

2018

Stadshaven Veere

2014 - 2023

Vastgesteld juli 2015

2022

Wegbeheerplan

2013 - 2017

Vastgesteld december 2012

2016

Beheerplan civieltechnische kunstwerken

2011 - 2015

Vastgesteld november 2011  

 2016

Tabel: Overzicht beheerplannen