Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

16. Paragraaf Financiering

16. Paragraaf Financiering

Algemeen

Op grond van de Wet Fido presenteren wij u hierbij de financieringsparagraaf 2015.

In het 4e kwartaal van 2015 hebben wij gelden aangehouden in ’s Rijks schatkist. Voor de berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren verwijzen wij u naar de bijlage in de jaarrekening.

 

Financiering

Onderstaande tabel geeft het effect weer van de reguliere aflossing en de vervroegde aflossing op de gemiddelde rente van de leningenportefeuille. Na de aflossingen bedraagt de gemiddelde rente van de leningenportefeuille per 31 december 2015: 3,28%.

 

Mutaties in leningenportefeuille

 

 

 

 

 

Bedrag

Gemiddelde

Invloed op

gemiddelde

 

 

rente

gemiddelde

rente na

 

 

 

rente

mutatie

 

 

 

 

 

Stand per 1 januari 2014 leningenportefeuille

44.618

3,44%

 

 

Nieuwe leningen

               3.000

 

 

 

Reguliere aflossingen

5.878

4,38%

0,14%

3,30%

Vervroegde aflossingen

           751

         4,18%

         0,02%

        3,28%

Rente aanpassing (oud percentage)

 

 

 

 

Rente aanpassing (nieuw percentage)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand per 31 december 2015 leningenportefeuille

40.989

3,28%

 

 

 

 

In verband met de bouw van de MFA Zoutelande is in 2015 een langlopende geldlening aangetrokken van € 3.000.000 met een looptijd van 40 jaar. Bij 6 geldverstrekkers is een offerte gevraagd. Er zijn 3 offertes uitgebracht. Uiteindelijk is een lineaire geldlening afgesloten tegen een vast rentepercentage van 1,03%.

Deze nieuwe lening heeft geen invloed op het gemiddelde rentepercentage in 2015. Het effect is pas meetbaar in 2016.

In 2015 was sprake van renteherzieningen op twee geldleningen. Het betrof een geldlening met een restantschuld van € 163.360,92, rentepercentage 4,13% en een lening met een restantschuld van € 587.291,51, rentepercentage 4,2%. Omdat de mogelijkheid bestond deze leningen vervroegd af te lossen is hiertoe besloten.

 

 

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet voor 2015 bedroeg € 5.098.000. Per kwartaal wordt een berekening gemaakt of er sprake is van overschrijding van de kasgeldlimiet.

Uit het overzicht blijkt dat er in het verslagjaar geen sprake is van een overschrijding.

In het 1e kwartaal 2015 is, conform de richtlijnen in het treasurystatuut, gebruik gemaakt van kortlopende geldleningen.

De rentepercentages van deze leningen varieerden van 0,00% - minus 0,01%.

 

 

 

 

Kasgeldlimiet per kwartaal 2015

 

 

 

 

 

1e kwartaal

2e kwartaal

3e kwartaal

4e kwartaal

 

 

 

 

 

 

 

Omvang begroting per 1 januari 2015

  59.979

  59.979

  59.979

  59.979

 

 

 

 

 

 

1)

Toegestane kasgeldlimiet

 

 

 

 

 

- in procenten

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

 

- in bedrag

5.098

    5.098

    5.098

    5.098

 

 

 

 

 

 

2)

Omvang vlottende korte schuld

 

 

 

 

 

- opgenomen gelden korter dan 1 jaar

2.000

0

0

0

 

- schuld in rekening-courant

1.981

1.890

0

0

 

- gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar

0

0

0

0

 

- overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

 

 

3.981

1.890

0

0

3)

Vlottende middelen

 

 

 

 

 

- contante gelden in kas

0

0

0

0

 

- tegoeden in rekening-courant

371

40

456

906

 

- overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

0

0

0

0

 

 

     371       

40

456

906

 

 

 

 

 

 

4)

Toets kasgeldlimiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal netto vlottende schuld (2-3)

3.610

1.850

-456

-906

 

Toegestane kasgeldlimiet (1)

5.098

5.098

5.098

5.098

 

Ruimte (+)/overschrijding (-); (1-4)

1.488

3.248

5.554

6.004

 

Renterisiconorm

De renterisiconorm voor 2015 bedroeg € 11.996.000. Onderstaand overzicht laat zien dat er na de reguliere aflossing een ruimte is onder de renterisiconorm van € 5.367.000.

 

 

Renterisico vaste schuld over 2015

 

 

 

Berekening (bedragen x € 1.000)

 

 

 

 

2015

2015

 

 

begroting

rekening

1

Renteherziening op vaste schuld o/g

723

0

2

Aflossingen

6.333

6.629

 

 

 

 

3

Renterisico

7.056

6.629

 

 

 

 

4

Renterisiconorm

11.999

11.996

 

 

 

 

5a

Ruimte onder renterisiconorm

4.943

5.367

 

 

 

 

5b

Overschrijding renterisiconorm

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berekening renterisiconorm

 

 

 

 

 

 

4a

Begrotingstotaal

59.995

59.979

 

 

 

 

4b

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage

20%

20%

 

 

 

 

4

Renterisiconorm

11.999

11.996

 

Kredietrisiconorm

Onderstaande tabel geeft de risico’s weer die de gemeente Veere loopt op uitgeleende gelden.

 

 

Kredietrisico op verstrekte gelden

 

 

 

 

 

 

Risicogroep

Hypothecaire zekerheid

Restant schuld in € 1.000

%

 

 

 

 

Lokale verenigingen/stichtingen

neen

10

0,25

Overige instellingen

neen

0

0,00

Personeel

ja

0

0,00

Personeel

neen

14

0,34

Woningcorporaties

neen

4.050

99,41

Overige instellingen

ja

0

0,00

Totaal

 

4.074

100,00