Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

18. Paragraaf Verbonden partijen

18. Paragraaf Verbonden partijen

Algemeen

De paragraaf Verbonden Partijen wordt opgenomen ter voldoening aan artikel 9, lid 2f van het Besluit Begroting en Verantwoording. Volgens de artikelen 15 en 26 dient deze paragraaf ten minste te bevatten:

 

  • De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting;
  • De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen;
  • De lijst van verbonden partijen.

 

Een verbonden partij is een derde rechtspersoon, waarbij de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in bestuur van een verbonden partij of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Het aangaan van banden met (verbonden) partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Verbindingen met derde partijen kan een manier zijn om een bepaalde publieke taak uit te voeren. Op degene die in het bestuur van een verbonden partij functioneert, berust de verplichting zich te verantwoorden (gevraagd en ongevraagd) naar het bestuursorgaan dat betrokkene naar die partij heeft afgevaardigd.

 

Er is een veelheid aan verbonden partijen. Het is voor het inzicht van de gemeenteraad van belang dat de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang, zoals geconcretiseerd in de programma’s, in hoofdlijnen aan wordt gegeven. Daarbij dient apart stilgestaan te worden bij de voornemens omtrent verbonden partijen.

 

Veere

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2010 besloten alleen privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden te voorzien van een afvaardiging uit de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft die afweging gemaakt op basis van het rapport van de rekenkamercommissie over het verbeteren van de governance bij verbonden partijen.

De collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Vertegenwoordiging in gemeenschappelijke regelingen is aangemerkt als een taak van bestuur en uitvoering, dus behorend tot de bevoegdheden van het college.

 

1.  Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ)

 

Vestigingsplaats

Borsele

Doel

De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.

Bestuurlijk belang

Eén lid en een plaatsvervanger, door en uit de raad (inclusief de voorzitter) gekozen.

Financieel belang

Jaarlijkse verplichting naar rato van aangeboden afval en voor de garantieverplichting naar rato van het aantal inwoners.

Raadsprogramma

Leefomgeving

Rekening 2015

Het OLAZ berekent aan de deelnemende gemeenten de afvalverwerkingskosten, die zij in rekening gebracht krijgt van Indaver Nederland rechtstreeks door. Voor apparaatskosten berekent het OLAZ een managementfee. In 2015 is voor deze component in totaal € 28.923 betaalt. Het voorschottarief van brandbaar afval bedroeg € 30,64 per ton. Voor het gft bedroegen de verwerkingskosten € 90,28 per ton. De (voorschot)bijdrage voor de milieustraten bedroeg in 2014 € 18,25 per inwoner. Op basis van nacalculatie worden tarieven verrekend met Indaver.Met Indaver is overeen gekomen dat de put-or-pay clausule uit de afvalovereenkomst per 1 januari 2015 niet meer van toepassing is. Het AB stelt de jaarrekening vast op 30 juni 2016.

Ontwikkelingen

Op 18 december 2015 hebben OLAZ en Indaver Nedrland B.V. overeenstemming bereikt over de verkoop van het 99%-belang in de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) van Indaver aan OLAZ.

Per 1 januari 2016 is het voltallige personeel van OLAZ ( 22 medewerkers met detacheringsovereenkomst) ontslagen. Het personeel is per die datum in dienst gekomen bij Indaver of bij de ZRD.

Op 31 december 2017 expireert de “afvalovereenkomst” met Delta Milieu. Er is een toekomstvisie opgesteld over de rol van OLAZ na 2017. Het OLAZ heeft besloten de verwerking van de verschillende afvalstromen (Europees) aan te besteden. Het brandbare afval is inmiddels aanbesteed en gegund.

2.  Orionis Walcheren

 

Vestigingsplaats

Vlissingen

Doel

De primaire taak van Orionis Walcheren is de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en aanverwante regelingen. De opdracht hierbij is niet alleen de klant ondersteunen bij het vinden van regulier werk, maar ook het bevorderen van de participatie en de persoonlijke ontwikkeling van de klant.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere, Middelburg en Vlissingen.

 

Bestuurlijk belang

Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders met Sociale Zaken in hun portefeuille van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Het algemeen bestuur bestaat uit de leden van het dagelijks bestuur aangevuld met 1 lid van het college van B&W uit de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.

Financieel belang

De drie gemeenten betalen de uitvoeringskosten. De verdeelsleutel is deels gebaseerd op aantal inwoners en deels op aantal cliënten.

Raadsprogramma

Zorg en Sociale voorzieningen

Rekening 2015

€ 1.250.560

Ontwikkelingen

2015 is het eerste jaar van uitvoering van het Beleidsplan 2015-2018. Tevens was 2015 het jaar van invoering van de Participatiewet. Het aantal uitstroom naar werk ligt op peil, mede dankzij de aanvullende maatregelen die gedurende het jaar zijn genomen. Ook waren er grote wijzigingen in het gemeentelijk beleid over bijzondere bijstand en minima. Een verdere effectuering van het Beleidsplan heeft plaatsgevonden wat meer doorlooptijd heeft gekost dan voorzien. Dit leidt er toe dat de effecten voor 2015 lager zijn dan in het beleidsplan en de begroting geschat. Deze resultaten zijn met begrotingswijzigingen gedurende het jaar geactualiseerd, zoals hogere klantaantallen en lagere omzet detachering en productie.

 

3.  De Zeeuwse Muziekschool

 

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Deze regeling heeft tot doel een vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking, waarbinnen het geven van instrumentaal en vocaal muziekonderwijs en de muzikale vorming in de ruimste zin van leerlingen woonachtig in de deelnemende gemeenten wordt uitgeoefend.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van de Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van B&W.

Financieel belang

Inwoners gerelateerde bijdrage in de jaarlijkse vaste kosten; docenturen in Veere gerelateerde bijdrage in de niet toerekenbare kosten (overhead); de variabele kosten zijn afhankelijk van door de gemeente gekozen programma.

Raadsprogramma

Leren en Leven

Rekening 2015

€ 174.085

Ontwikkelingen

Het begrotingsjaar 2015 stond in het teken van de afronding van een bezuiniging van 15% ten opzichte van de jaarrekening van 2010. De bezuiniging heeft geleid tot vermindering van het aantal lesuren. De niet toerekenbare kosten stijgen wel. Dit komt door een toename van de frictiekosten als gevolg van ontslagen.

Naast vermindering van het aantal lesuren is ook een tariefsverhoging doorgevoerd. De tariefsverhoging heeft geleid tot een beperkte afname van de vraag.

De totale kosten dalen met 4% ten opzichte van 2014.

2015 stond verder in het teken van de ontwikkeling van een toekomstvisie als voorbereiding op een meerjarig beleidsplan. Belangrijk aandachtspunt hierin is de samenwerking met (basis)scholen op het gebied van muziekonderwijs, waardoor het bereik vergroot wordt.

 

4.  Het Zeeuws Archief

 

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Behartiging belangen van de minister en de gemeenten op het archiefgebied.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere en Middelburg en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder Archiefzaken en een plaatsvervanger gekozen door en uit het college van burgemeester en wethouders.

Financieel belang

Vaste jaarlijkse bijdrage.

Raadsprogramma

Leren en Leven

Rekening 2015

Reguliere bijdrage (incl. € 5.000 voor inspectie)   € 118.871

Bijdrage werkzaamheden conservator                  €  34.978

Bijdrage depothuur                                            €    4.404

                                                                        -----------

Totale bijdrage                                                  € 158.253

Ontwikkelingen

Het Zeeuws Archief betaalt huur aan de Rijksgebouwendienst. Het Rijk is daarnaast een partner in de Gemeenschappelijke Regeling en geeft ook jaarlijks een huurbijdrage. Een structureel probleem blijft dat de indexen voor huur en huurbijdrage verschillend zijn. Tot nu toe is de huurbijdrage achteraf nog steeds bijgesteld als tijdelijke oplossing, maar in de meerjarenbegrotingen kan het Zeeuws Archief daar niet van uit gaan. Indexering gebeurt altijd achteraf en is pas aan eind van het lopende jaar bekend. Dit blijft dus een financieel risico voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. Een ander financieel risico op kortere termijn is dat de Rechtbank eind 2015 de huur van kantoor- en depotruimte heeft opgezegd met ingang van 30 juni 2016. Dit kan leiden tot een hogere bijdrage van de deelnemers aan de GR.

 

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de index van het Rijk wordt gevolgd. Dat betekent dat niet de VZG richtlijn kan worden gevolgd in tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen.

 

2015 stond verder in het teken van de voorbereidingen voor het opzetten van een e-depot. Dat is een voorziening om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen waar onder andere de Zeeuwse gemeenten van gebruik kunnen maken. Dit proces loopt door in 2016.

 

5.  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD)

 

Vestigingsplaats

Goes

Doel

Uitvoering geven aan het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid voor alle deelnemende Zeeuwse gemeenten zoals in de Wet publieke gezondheid staat beschreven. Naast deze taken wordt op basis van afspraken in de gemeenschappelijke regeling ook taken uitgevoerd voor de individuele gemeenten die hier opdracht voor hebben gegeven. Om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen heeft de GGD Zeeland in ieder geval tot taak de deelnemers te adviseren over de bevordering, totstandkoming en de continuïteit van de samenhang binnen de collectieve preventie, alsmede de afstemming daarvan met de curatieve gezondheidszorg.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

 

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid en een plaatsvervanger gekozen door en uit de raad, inclusief de voorzitter.

Financieel belang

Bijdrage voor de Algemene Gezondheidszorg naar rato van het aantal inwoners en gedeeltelijk voor de Jeugdgezondheidszorg naar rato van het aantal 0-19 jarigen op 1 januari voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar zoals door het CBS gepubliceerd.

Raadsprogramma

Zorg en Sociale Voorzieningen

Rekening 2015

Bijdragen 2015 waren voor WCPV € 355.789 en jeugdgezondheidszorg BDU € 361.123.

Ontwikkelingen

In mei 2013 is de Walcherse gezondheidsnota vastgesteld voor de periode 2012-2016. Een groot deel van de activiteiten in deze nota wordt uitgevoerd door de GGD Zeeland. De GGD zit in een proces van transitie naar een nieuwe organisatie, waarbij er een stevige bezuinigingstaakstelling is opgelegd. De organisatie voor de uitvoering van de publieke gezondheidstaken inclusief de jeugdgezondheidszorg legt verbinding met de veranderingen in het sociale domein. Over de verbinding met de Walcherse aanpak in het sociale domein zijn nadere afspraken gemaakt.

 

De GGD gaat verder met de opgezette programmalijnen:

•        Gezondheid in de wijk

•        Kennis-Innovatie-Monitoring

•        Sociale &Fysieke Veiligheid en bescherming

•        Markt

 

6.  Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland

 

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

De doelstelling van de Veiligheidsregio Zeeland betreft het instellen en in stand houden van een Veiligheidsregio.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

 

Bestuurlijk belang

De burgemeester in het Algemeen bestuur.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van het aantal inwoners alsmede andere uitkeringen en vergoedingen.

Raadsprogramma

Veiligheid

Rekening 2015

€ 1.363.653

Ontwikkelingen

Op de begroting 2015 is geen indexering van 1,4% toegepast, zoals werd voorgesteld door de VRZ. Ook de komende jaren wordt dat waarschijnlijk niet toegepast. De meerjarenprognose laat op een negatief resultaat zien. Voor de begroting 2017 wordt een extra structurele bijdrage gevraag en als alternatief nog verder bezuinigen. Verder zal door een gewijzigde verdeelsleutel in het gemeentefonds de Veerse bijdrage naar boven worden bijgesteld vanaf 2018. Beide wijzigingen betrekken we bij onze eigen meerjarenraming.

 

7.  Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

 

Vestigingsplaats

Terneuzen

Doel

De RUD Zeeland voert in opdracht van de gemeenten, provincie en het waterschap voor milieutaken en Wabotaken de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Ze vervult deze taken professioneel, doelmatig en volgens vastgestelde kwaliteitseisen en dienstverleningsnormen.

Betrokken partijen

Raden en colleges van alle Zeeuwse gemeenten, het algemeen en het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland.

Bestuurlijk belang

Lid van het algemeen bestuur van de RUD. De gemeente Schouwen-Duiveland vertegenwoordigt de regio Walcheren-Schouwen-Duiveland in het dagelijks bestuur van de RUD.

Financieel belang

Bijdrage naar rato van hoeveelheid ingebrachte VTH-taken.

Raadsprogramma

Leefomgeving

Rekening 2015

€ 87.053

Ontwikkelingen

De RUD en haar eigenaren/deelnemers zijn in de afrondende fase van de PxQ-systematiek. Indien deze systematiek per 2017 al wordt ingevoerd, betekend dit een verhoging van de bijdrage van de gemeente Veere.

 

8.  Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG)

 

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Behartigen van belangen, welke haar leden gemeenschappelijk eigen zijn; het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van de leden; het verlenen van steun en medewerking aan instellingen welke in de provincie Zeeland in het belang van de gemeente werkzaam zijn.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van alle Zeeuwse gemeenten.

Bestuurlijk belang

Eén bestuurslid, uit de raad, het college, de gemeentesecretaris of de griffier. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere en is tevens voorzitter van de VZG.

Financieel belang

De door de algemene ledenvergadering vastgestelde contributie.

Raadsprogramma

Geen (intern product)

Rekening 2015

€ 8.334,92

Ontwikkelingen

Het behartigen van (ook eigen) belangen richting bijvoorbeeld Den Haag en Brussel vraagt steeds meer om een gezamenlijke aanpak via o.a. de VZG. Daarnaast vinden er in VZG-verband gezamenlijke aanbestedingen plaats bijvoorbeeld mbt digitale luchtfoto’s en openbare verlichting.

 

9.  Stichting Dorpscentrum Biggekerke

 

Vestigingsplaats

Biggekerke

Doel

Het in de ruimste zin bevorderen en bieden van mogelijkheden tot ontspanning, ontmoeting en ontplooiing van de inwoners van Biggekerke.

Betrokken partijen

Er zijn minimaal 3 bestuursleden.

Bestuurlijk belang

Er is geen gemeentelijk-bestuurlijke vertegenwoordiging meer in het stichtingsbestuur. De statuten van de Stichting zijn op dit punt gewijzigd.

Financieel belang

Negatieve exploitatiesaldi worden gecompenseerd.

 

Raadsprogramma

Geen (intern product Welzijnsaccommodaties)

Rekening 2015

 € 29.940

Ontwikkelingen

Met het bestuur van de Stichting Dorpscentrum is afgesproken dat de huidige beheersconstructie wordt voortgezet tot de realisatie van een nieuw multifunctioneel centrum.

 

10.        Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

 

Vestigingsplaats

Den Haag

Doel

Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Betrokken partijen

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Bestuurlijk belang

Veere kan gebruik maken van haar stemrecht op de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Veere bezit een pakket van 7.020 aandelen van € 2,50 nominaal. De waarde van deze aandelen fluctueert constant.

Raadsprogramma

Geen (Financiële middelen)

Rekening 2015

€ 4.001

Ontwikkelingen

In lijn met de ratings (kredietwaardigheid) voor de Staat der Nederlanden hebben de belangrijke ratingbureaus aan De BNG Bank de hoogst mogelijke rating toegekend die schommelt tussen AA+ en AAA. De bank kan nooit een hogere rating hebben dan de Staat.

De Nederlandse Bank (DNB) heeft BNG Bank als nationaal systeemrelevante bank aangemerkt. BNG Bank heeft een relatief hoge systeemrelevantiescore vanwege haar relatief grote omvang en verwevenheid met overheden en instellingen met een maatschappelijk belang.

De nettowinst bedroeg € 226 miljoen tegenover € 126 miljoen in 2014. De nettowinst is hoger ondanks een bijzondere afwaardering van in totaal € 72 miljoen.

De BNG bank stelt voor om 25% van de nettowinst als dividend uit te keren. Dit komt neer op een dividendbedrag van € 57 miljoen (2014: € 32 miljoen). Het dividend bedraagt € 1,02 (2014: € 0,57) per aandeel.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen ligt in 2016 naar verwachting in lijn met die van 2015. Mede onder invloed van aanhoudende lage lange rentetarieven en de terughoudende rentepositie van de bank zal het renteresultaat in 2016 naar verwachting lager uitkomen dan over 2015. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor politieke, economische en monetaire ontwikkelingen.

Gezien de aanhoudende onzekerheden vindt de bank het niet verantwoord om een uitspraak te doen uitspraak over de verwachte nettowinst 2016.

 

11.        DELTA N.V.

 

Vestigingsplaats

Middelburg

Doel

Werkzaam zijn op het gebied van elektriciteit, gas-, water-, en warmtevoorziening, de inzameling, bewerking en verwerking van afval en water en op het gebied van de voorziening in andere goederen of diensten die daarmee samenhangen of daaraan verwant zijn in de sector van de openbare nutsvoorzieningen en daaraan verwante sectoren.

Betrokken partijen

Zeeuwse gemeenten, gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Dirksland, Goedereede, Middelharnis, Oostflakkee en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders ter grootte van het aandeel in het geplaatste aandelenkapitaal (2,79%).

Financieel belang

De winstgevendheid van DELTA staat sterk onder druk, hetgeen de nodige onzekerheden geeft ten aanzien van de hoogte van het te verwachte dividend. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er ten aanzien van energieproductie sprake is van overcapaciteit, anderzijds dreigt afsplitsing van het netwerkbedrijf waardoor relatief zekere kasstromen in gevaar zouden kunnen komen. Naast de normale operationele risico’s is er gezien de economische situatie ook sprake van verhoogde kredietrisico’s. In de begroting 2016 is het beleid ingezet om het structurele dividend af te ramen tot nihil.

Raadsprogramma

Economie

Rekening 2015

€ 419.175

Ontwikkelingen

Gedurende 2015 is duidelijk geworden dat DELTA N.V. het netwerkbedrijf Enduris moet afsplitsen vóór 1 juli 2017. Hiervoor is door de aandeelhouderscommissie, namens de aandeelhouders, een toetsingskader voor de herstructurering aangeboden aan DELTA N.V. Daarnaast is als onderdeel van de totaaloplossing een garantstelling van de aandeelhouders besproken van maximaal 200 miljoen. Om kort op het proces te zitten van de splitsing en de te maken keuzes hierin, zijn er diverse overlegmomenten ingepland tussen de aandeelhouders onderling en de aandeelhouderscommissie met het bestuur van DELTA N.V.

 

Delta NV heeft over 2014 een dividend van € 15 miljoen aan zijn aandeelhouders uitgekeerd. Voor Veere betekent dit een uitkering van € 419.175.

 

12.  Walcherse Archeologische Dienst (WAD)

 

Vestigingsplaats

Middelburg, Vlissingen en Veere

Doel

Voldoen aan het verdrag van Malta, de gewijzigde Monumentenwet en het gemeentelijk archeologiebeleid.

Betrokken partijen

Raden en colleges van B&W van Veere, Vlissingen en Middelburg.

Bestuurlijk belang

Ondersteuning van de WAD en uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid.

Financieel belang

Met een eigen archeologiebeleid en dienst wordt met relatief beperkte kosten voldaan aan de wettelijke eisen en worden tijd en kosten bespaard.

Raadsprogramma

Ruimtelijke Ordening

Rekening 2015

€ 63.413

Ontwikkelingen

Op basis van een wettelijke verplichting heeft de gemeente Veere (in samenwerking met de gemeenten Middelburg en Vlissingen) haar eigen archeologiebeleid. Begin 2009 is een evaluatie van het Walcherse archeologiebeleid en van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) vastgesteld. De evaluatie resulteerde in de Nota archeologische monumentenzorg evaluatie 2008. Dit beleid is in december 2015 geactualiseerd: er is een paragraaf Maritieme archeologie toegevoegd en de Archeologische kaarten bij de nota zijn geactualiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde nota vastgesteld. Net als in voorgaande jaren heeft de WAD ook in 2015 het archeologiebeleid veelvuldig vertaald in de verschillende facetten van de ruimtelijke ordening: bijv. bestemmingsplannen, vergunningen, gebiedsontwikkelingen en -visies. Ten behoeve van verschillende ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeenten als particulier, heeft de WAD ook regie uitgevoerd over onderzoeken en op kleine schaal ook zelf onderzoeken uitgevoerd.

Inspanningen bij omgevingsvergunningaanvragen zijn vooral gericht op het in overleg met de aanvrager komen tot een vorm van graven en funderen, waarbij zo min mogelijk archeologie bedreigd wordt. Het resultaat is tweeledig: archeologie blijft gespaard (behoud in situ) en de aanvrager hoeft geen onderzoek te laten doen. Dit spaart hem kosten.

Op het gebied van publiekswerking heeft de WAD ook in 2015 gewerkt aan onderhoud van een eigen website (www.archeologiewalcheren.nl), artikels in nieuwsbladen en tijdschriften en lezingen voor verscheidene groepen. Daarnaast heeft zij ook een lesprogramma verder ontwikkeld voor het geven van workshops over archeologie op basisscholen.