Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Programma onderdelen

19. Overzichten onvoorzien

Overzicht incidenteel onvoorzien

 

 

Overzicht incidenteel onvoorzien
Begrotingswijziging Bedrag Omschrijving
Primitieve begroting 2015 100.000,00
Begr.wijz. 4 2015 4.210,00 15b.00194 hogere raming entreegelden zwembad tgv eenmalig onvoorzien
Begr.wijz. 8 2015 (13.328,00) 15b.00264 Verlenging exploitatiebijdrage 2015 Verenigingsgebouw Westkapelle Herrijst t.l.v. eenmalig onvoorzien.
Begr.wijz. 8 2015 (5.000,00) 15b.01046 Bijdrage aanpassen voetbalhok Gapinge, t.l.v. eenmalig onvoorzien
Begr.wijz. 8 2015 (24.500,00) 15b.01057 Lokale aanpak knelpunten veilig fietsen
Begr.wijz. 202 2015 (36,00) 15b.01445 Saldo jaarrekening 2014 Muziekschool/ hogere bijdrage van € 36 t.l.v. eenmalig onvoorzien.
Begr.wijz. 202 2015 150,00 15B.01885 Zienswijze 2e wijziging begroting 2015 Orionis
Begr.wijz. 10 2015 1.700,00 Omdat de verhoging van de bijdrage per huwelijk vanaf 1 juni 2015 ingaat het bedrag van € 4.000 verlagen met € 2.300 en dit toevoegen aan eenmalig onvoorzien.
Begr.wijz. 10 2015 (1.667,00) 15b.01960 Ambtelijke samenwerking Zuidwestelijke Delta
Begr.wijz. 10 2015 (10.712,00) 15B.02137 Drie draaideurautomaten in het gemeentehuis t.l.v. eenmalig onvoorzien
Begr.wijz. 10 2015 (15.500,00) 15B.02114 Onderzoek naar de onderbouwing van de forfaitaire regelingen toeristenbelasting. Dekking uit eenmalig onvoorzien.
Begr.wijz. 11 2015, 3e bestuursrapportage, resultaat (2.625,00) 15b.02580 Second opinion aanpak veiligheid Kustmarathon
Begr.wijz. 14 2015, 4e bestuursrapportage, resultaat (10.000,00) 15b,03790 Voorbereidingsbudget 72 uur opvang vluchtelingen tlv eenmalig onvoorzien
Begr.wijz. 14 2015, 4e bestuursrapportage, resultaat (18.692,00) Aframen onvoorzien eenmalig 2015
Begr.wijz.14 2015, 4e bestuursrapportage, budg.neutr. (4.000,00) Onderzoek ondersteuningsmogelijkheden Orionis beheer openbare ruimte
Begr.wijz. 14, 4e bestuursrapportage aanv., result. 18.692,00 Correctie aframing eenmalig onvoorzien
Begr.wijz. 14, 4e bestuursrapportage aanv., result. (17.467,00) Verbeteringen van de verwarming van de hal van het stadhuis Veere en aanpassing van het carillon voor de nachtuitschakeling.
Begr.wijz. 14, 4e bestuursrapportage aanv., result. (1.225,00) Aframen saldo eenmalig onvoorzien 4e bestuursrapportage
Totaal 0,00

Overzicht structureel onvoorzien

Overzicht structureel onvoorzien
Begrotingswijziging Bedrag Omschrijving
Primitieve begroting 34.991,37
Begr.wijz. 2 2015, van 2014 (5.400,00) Begr.wijz. 11 2014, 4e bestuursrapportagesaldo structurele mutaties 4e bestuursrapportage
Begr.wijz. 2 2015, van 2014 (12.600,00) Begr.wijz. 10 2014, 3e bestuursrapportagesaldo structurele mutaties 3e bestuursrapportagep
Begr.wijz. 2 2015, van 2014 10.025,00 Begr.wijz. 9 201414b.01280 Indexering erfpacht Breezand
Begr.wijz. 2 2015, van 2014 (5.627,00) Begr.wijz. 11,4e bestuursrapportage, budg.neutr.14b.01378 GGD kadernota 2015, correctie
Begr.wijz. 3 2015 1.287,00 14b,02278 lagere afschrijvingslasten ivm lagere aanschafprijzen auto's
Begr.wijz. 6 2015, 1e bestuursrapportage 458,87 Toevoeging resultaat 1e bestuursrapportage 2015
Begr.wijz. 6 2015, 1e bestuursrapportage 9.783,00 Toevoeging realisatie kerntakendiscussie 2012-2015
Begr.wijz. 9 2015, 2e bestuursrapportage, resultaat 5.050,00 Onttrekking saldo 2e bestuursrapportage
Begr.wijz. 10 2015 (4.000,00) Verhoging bijdrage per huwelijk aan de babsen, t.l.v. structureel onvoorzien
Begr.wijz. 10 2015 (3.965,00) 15b.01763  verkoop woning Noordkerkepad 27 Westkapelle
Begr.wijz. 11 2015, 3e bestuursrapportage, resultaat (1.275,00) Saldo 3e bestuursrapportage 2015
Begr.wijz. 203 2015 (8.232,00) 15B.01443 Bijdrage Zeeuws Archief verhoging van de bijdrage t.l.v. structureel onvoorzien
Begr.wijz. 14 2015, 4e bestuursrapportage, resultaat (20.496,24) Saldo 4e bestuursrapportage 2015 structureel
Totaal 0,00